simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܟܠܗܘܢ ܂ ܛܝܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܘܥܡ ܗ̇ܝ
Chron1234 ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ ܕܝܠܟܘܢ ܃
Chron1234 ܠܗ ܂ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܚܐ ܕܝܠܢ ܩܫܝܫܐ
Chron1234 ܡܥܘܝܐ ܂ ܕܫܡܐ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܣܡܗ̇
Chron1234 ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܐܪܐܝܬ
Chron1234 ܩܝܘܡܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܙܕܩܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܝX ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
Chron1234 ܗܟܢܐ ܂ ܕܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܫܩܠܬ̇ ܡܢ
Chron1234 ܒܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢ ܛܝܝܐ̈ ܆ ܕܗܘ
Chron1234 ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܐܬܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ
Chron1234 ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܢ̇ܦ̣ܩ ܡ̇ܢ ܂ Xܝܝ X
Chron1234 ܠܪܨܦܝܐ ܂ ܘܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܠܐܢܬܬܐ ܝ ܂
Chron1234 ܫ̇ܢX ܠܗܠ ܂ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܚܬܢܐ
Chron1234 ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܢܙܟܐ ܂ ܠܗܠܝܢ
Chron1234 ܘܕܪܬܐ ܦܠܢܝܬ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܠܝ ܕܡܐܬ
Chron1234 ܕܥܒ̣ܕ ܆ ܙܥܘܪܐ ܡ̇ܢ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܃
Chron1234 ܕܥܠܝܗܘܢ ܆ ܓܐܠܝܢܘܣ ܡ̇ܢ ܠܐܦܣܘܣ ܐܙ̣ܠ ܃
Chron1234 ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܡ̇ܠܝܬ
Chron1234 ܠܟ ܂ ܘܝܘܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܕܗܒܐ ܠܐ ܐܬܗܪܗ̇
Chron1234 ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬܬܣܝܡܝ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ