simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܬܡܢ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ̈· ܠܗ
BarṢal:ComGosp ܘܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ
BarṢal:ComGosp ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܠܘ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܘܥ̇ܪܨܝܢ ܥܠܝܢ ܒܩܛܝܪܐ
BarṢal:ComGosp ܬܘܒ ܂ ܐܢ ܡ̇ܢ ܘܗܘ̇ ܕܥܡ̣ܕ ܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܒܪܝ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܝ
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ
BarṢal:ComGosp ܫܘܦܢܝܐ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܫܝܢܘܬܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܙܢܝܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ ܕܥܡ̇ܕ ܫܡܝܢܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܘ ܒܫܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܡܕܒܪܢܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܗܝ̇ ܝ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܫܘܘܟܢܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܟܕ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܥܠ ܠܥܕܬܗ ܂
BarṢal:ComGosp ܒܫܩܠ̇ܛܥܢܐ ܀ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܟܕ ܡ̣̇ܢܘ
BarṢal:ComGosp ܘܒܢܘܪܐ ܀ ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܂ ܂ Xܝ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܟܕ ܠܥܘܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܠܝܥܪܐ X
BarṢal:ComGosp ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܫܡܘܥܐ̈
BarṢal:ComGosp ܗܝ ܂ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܫܒ̇ܩ ܆ ܕܠܐ
BarṢal:ComGosp ܢܘܪܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܕܫܟܝܚܐ ܝ-·
BarṢal:ComGosp ܢܪܓܐ ܀ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܚܠܝܡܘܬܗ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܐܟܕܢܐ̈ ܂ ܕܠܐܒܗܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܩܛܠܘ