simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ
Ath:Inc . ܠܗ̇ܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܨܚܝܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ
Ath:Inc . ܟܕ ܠܦܢܛܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܒܗ̇ܝ
Ath:Inc ܬܚܡܘ . ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܢܦܫܗ
Ath:Inc ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . X
Ath:Inc ܀ X ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ̈
Ath:Inc . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ
Ath:Inc ܦܘܩܕܢܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܛܪܝܢ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ
Ath:Inc . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܢܚܘܢ .
Ath:Inc ܘܢܬܚܘܐ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ
Ath:Inc ܘܒܚܒܠܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ
Ath:Inc ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ
Ath:Inc ¹ X ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘ
Ath:Inc ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ
Ath:Inc ܕܝܢ ܗܘܬ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ
Ath:Inc . ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܒܝܫܬܐ ܗܘܘ
Ath:Inc ܓ . ܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܓܘܢܒܐ̈
Ath:Inc ܐܪܥܐ . ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇
Ath:Inc . ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ
Ath:Inc ܚܛܗܐ̈ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ