simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܨ ܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ ܗܠܝܢ
Ath:HomEpist ܫܘܚܠܦܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥ̇ܒܪ ܥܠ
Ath:HomEpist ܣܓܝܐܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܬ̇ܐܒ ܦܐ̇ܫ
Ath:HomEpist . ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ .
Ath:HomEpist X . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܝܫ ܦܓܪܐ ܡ̇ܟܣ
Ath:HomEpist . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܓܝ ܡܡ̇ܪܚܝܢ ܗܘܘ
Ath:HomEpist ܕܗܠܝܢ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ
Ath:HomEpist ܕܒܐܦܪܝܩܐ X ܣܦܩܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ
Ath:HomEpist . XXܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܢܦ̣ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܢܩܘܡܘܢ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܫܠܡ̣ܬ̇
Ath:HomEpist ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܡ̇ܢ ܢܬ̣ܩܪܘܢ . ܒܗ
Ath:HomEpist ܡܢܗܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈
Ath:HomEpist ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝܩܝܐ ܡܫܟܚ ܕܥܠ̣ܬܐ
Ath:HomEpist ܐܬܟ̇ܢܫܘ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ
Ath:HomEpist ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ
Ath:HomEpist ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ
Ath:HomEpist ܢܣ̣ܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܛ̇ܠܡܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ .
Ath:HomEpist ܥܒ̣ܕ ¹⁵ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܢܨܥ̇ܪܘܢ . ܕܢܗܘܘܢ
Ath:HomEpist . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܛܫܝܢ . ܗ
Ath:HomEpist ܒܬܪܟܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ . ܠܐ