simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs . ܘܡܛܠ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܬܫܥܝܬܐ
Ath:ExposPs ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܬܒܘܥܐ ܕܢܡܘ
Ath:ExposPs ܬ̇ܒܥ . ܘܠܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܢܘܒܪ . .
Ath:ExposPs ܘܠܚܛܝܐ̈ . ܠܙܕ ܡ̇ܢ ܦ̇ܪܥ ܛܒܬܐ̈ .
Ath:ExposPs ܒܚܪܝܢ̈ . ܥܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܒܥܕܪܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ
Ath:ExposPs . ܟܕ |ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܐ ܛ̇ܒܐ .
Ath:ExposPs ܒܝܫܬܐ̈ . ܘܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܫܒܘ ܕܠܝܬ
Ath:ExposPs . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܕܡܐ̈ ܘܦܘܠܚܢܐ̈
Ath:ExposPs ܕܡܫܝܚܐ . ܕܡܗܦܟ ܡ̇ܢ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܐ
Ath:ExposPs ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܡܢ ܟܕܘ
Ath:ExposPs ܐ̇ܡܪ ܕܢܒܗܬܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܥܘܠܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ .
Ath:ExposPs ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙ ܕܡܬܡܫܚ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ . ܢ̇ܦܠ
Ath:ExposPs ܡܫܬܒܚ ܟܕ ܢܦܩܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ
Ath:ExposPs . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܢܗܘܐ .
Ath:ExposPs ܘܡ̇ܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܫܬܡܥ . ܘܡܫܬܥܐ
Ath:ExposPs ܕܡܐܬܝܬܗ . ܒܥܪܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܟ ܕܐܫܬܕܪ ܕܝܢ
Ath:ExposPs . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܬܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܒܗܬܘܢ
Ath:ExposPs ܣܥܘܪܘܬܐ . ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܚܠܦ ܐܚܐ
Ath:ExposPs . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܠܒܫܘܢ ܒܗܬܬ ܘܢܬܡܠܘܢ
Ath:ExposPs ܡܪܝܐ . ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܢܣܬܪܗܒ ܠܡܥܕܪܘ .