simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܐܡܝܪܝܢ . ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡܪܝܐ ܥܡ ܓܘܕܐ̈ ܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ . ܘܡܛܠ ܕܡܢܗܘܢ
Ath:ExposPs ܐܝܬܘܗܝ ܬܒܘܥܐ ܕܢܡܘ ܐܠܗܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܘܒܕ ܠܢ ܡ̇ܢ . ܐܡܬܝ ܕܚܙܝܢ ܕܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܡܫܬܒܚ ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̇ܘ
Ath:ExposPs ܢܘܒܪ . . ܟܕ ܪܡ̇ܐ ܠܗܘܢ ܒܢܘܪܐ ܕܠܥܠܡ . ܠܪܓܬܐ ܕ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܝܠܗ ܠܒܝܫܬܐ . ܟܕܐ̇ܡܪ ܒܠܒܗܕܠܐ ܬ̇ܒܥ . ܘܠܗ̇ܢܘ
Ath:ExposPs ܦ̇ܪܥ ܛܒܬܐ̈ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܫ̣ܠܡ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ⁹ܕܓܒܝܠܬܐ ܕܝܠܗ . ܟܕ ܒ̇ܚܪ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܠܚܛܝܐ̈ . ܠܙܕ
Ath:ExposPs ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܒܥܕܪܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܬܡܪܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠܬܗ̇ . ܥܝܢܘܗܝ̈ ܚܙܝܢ̈ ܘܬܡܪܘܗܝ̈ ܒܚܪܝܢ̈ . ܥܝܢܐ̈
Ath:ExposPs ܡܠܦܢܐ ܛ̇ܒܐ . ܘܕܡܢ Xܝ 74 ܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܠܬܟܝܢ ܗܘܘ . ܟܕ |ܒܙܒܢ
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܫܒܘ ܕܠܝܬ ܐܠܗ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܘܕܐ̇ܢ ܟܐܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܓܠܝܐܝܬ ܡܦܪܣܐ ܠܨܢܥܬ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܘܩܕܡܐܝܬ
Ath:ExposPs ܕܒܝܕ ܕܡܐ̈ ܘܦܘܠܚܢܐ̈ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܢܫܦܪܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ¹⁴ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܣܬܪܗܒܘ ܠܡܫܬܡܥܘ ܠܟܪܘܙܘܬܐ . ܠܘ ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܫܐ̇ܠ ܕܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܝܪܬܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܘܢܥܛܘܢ ܐܢܘܢ . ܥܐ̇ܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܡܗܦܟ
Ath:ExposPs ܕܗ̣ܘ ܡܢ ܟܕܘ ܡܬܒܣܡ . ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܐܬܝܠܕ ܡ̇ܢ . [ X ܐܦ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܡܥܘܠܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ . ܘܫܐ̇ܠ |ܕܢܚܘܐ ܠܗ ܡܪܝܐ Xܝ XX ܡ̇ܢ ܕܥܕܟܝܠ ܐܚܝܕܝܢ ܒܕܚܠܬ ܫܐܕܐ̈ . ܐ̇ܡܪ ܕܢܒܗܬܘܢ ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܠܡ̇ܠܟܐ . ܢ̇ܦܠ ܕܝܢ ܒܢܣܝܘܢܐ̈ . ܐ̇ܣܪ ܚܨܘܗ̈ ܒܓܢܒܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܡܘܕܥܐ . ܕܟܕ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙ ܕܡܬܡܫܚ
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܥܐܠܝܢ ܕܝܢ ܚܠܦܝܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ . : XXXXX]ܡܚܦܛܢܐ . [ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܫܬܒܚ ܟܕ ܢܦܩܝܢ
Ath:ExposPs ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܢܗܘܐ . ܠܐܚܪܢܐ̈ XX 79 . ܝܢ ܛܘܦܣܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡ̇ܨܠܐ ܚܠܦ ܗܢܝܢ̈ |ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ
Ath:ExposPs ܕܐܫܬܡܥ . ܘܡܫܬܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܠܗ ܒܙ ܕܬܝܒܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܬܝܒܘܬ ܘܡܦܝܣ ܕܢܬܚܪܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܘܡ̇ܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܐ
Ath:ExposPs ܟ ܕܐܫܬܕܪ ܕܝܢ ܡܢ ܫܐܘܠ ܐܡ̣ܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܝܦܗ ܕܓܘ ܢܫܐܠ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܐܒܝܡܠܟ . ܘ ܐܫܬܐܠ ܡܢܗ ܥܠܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ . ܒܥܪܘܩܝܐ
Ath:ExposPs ܢܬܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܒܗܬܘܢ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܚܝܚܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܕܚܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
Ath:ExposPs ܐܝܟ ܕܚܠܦ ܐܚܐ ܘܪܚ̇ܡܐ ܡܬܐܒܠ ܗ̇ܘܝܬ . ܟܕ ܝܨܝܦ ܐܢܐ ܡ̇ܢ . ܘܥܒܕܘܗ̇ ܠܨܠܘܬܗ ܕܬܗܦܘܟ ܕܠܐ ܣܥܘܪܘܬܐ . ܘܐܢܐ
Ath:ExposPs ܢܠܒܫܘܢ ܒܗܬܬ ܘܢܬܡܠܘܢ ܬܚܡܨܬܐ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܢܕܘܨ ܘܢܚܕܐ . ܡ̇ܢ ܘܐܒܐ . ܕܢܥܒܕ ܬܒܥܬܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܪܘܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ
Ath:ExposPs ܢܣܬܪܗܒ ܠܡܥܕܪܘ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐ ܠܠܐ ܡ̇ܢ ܐ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܫܐܠܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ . ܠܗܘܢ