simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus , 18--19]ܡܕܝܢ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܗܘ ܡܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
PhiloxMab:TenMem 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ
Tim1:Epist ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X
MiaphysiteDocs ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
IšoMerv:ComOT ⁴ܗܢܘ . ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܪܩܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComGosp ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܪܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܟܢܥܢܝܐ ܇ ܘܡ̣ܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܠܥܝܢܐ̈ ܡܬܘܘܢܢܝܬܐ̈ ܠܪܘܡܐ
SevAnt:LuqJul : ܗ̇ܘ ܕܠܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܝܐ̈ ܠܐ ܡܨܛܚܝܢܐ̈
Tim1:Epist ܕܦܓܪܐ : ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ X
AntiTriThWrit ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ
AbbaIs:Ascet ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹
SevAnt:CathHom ܐܣܟܡ ܇ ܕܒܩܢܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ
Sahd:BookPerf ܙܕܩ̇ ܠܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩ̣ܢܝܢܢ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܫܝܐ ܥܠ ܚܕܕܐ̈
MiaphysiteDocs ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܬ̇ܐ · ·
Tim1:Epist ܗܘ̣ܬ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܩܛܘܠ ܃ ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ¹²ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܣܪܐ
Tim1:Epist ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈
Tim1:Epist ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܃ ܠܟܝܢ
Cyr:ComLuke ܢܐܡܪ ܇ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈
ChalcedWrit ܡܬܬܘܕܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
Ath:Inc X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܣܘܢܩܢܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܆ ܠܣܒܐ ܡ̇ܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ : ܟܕ
Tim1:Epist ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul . ⁵ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܚܘܝܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢܬ
Ps-Zach:EccHist ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ
Tim1:Epist ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ . ܡܠܦܐ
DidascApost ܬܪܢܓܠܐ . ܒܨܦܪܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܩܪܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ :
ActsMiaphysites ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ
SevAnt:madHym ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
Tim1:Epist ܢܡܠܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܘܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ ܒܣܪܢܝܐ ܕܝܢ
Ath:ExposPs ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬ </page><page> ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ
SevAnt:CathHom ܠܫܪܘܬܐ : ܥܬܝܩܬܐ ܡ̇ܢ ܒܚܘܕܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ :
BarEbr:CandSanc . ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡ̇ܢ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡ̇ܪܝܢ
BarEbr:CandSanc ܣܘܓܐܐ . ܘXܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܪܕܝܢ ܒܓܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܕܝ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܫܘܚܠܦܗܝܢ ܆ ܕܡܢܗܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܘܣܦ ܒܘܠܘXܠܐ
SevAnt:Epist ܓܙܘܪܬܐ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܛܠܢܐܝܬ̣ ܠܥܘܪܠܘܬܐ ܕܒܣܪܐ
SevAnt:Epist ܐܠܘܝܬܐ̈ ܆ ܕܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܐܫܬܢܝ . ܟܗܢܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܘܐܢܫܐܝܬ ܀ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ
Elia:epLeonḤar XX ܡܛܠ ܕܐܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ X ܢܗܘܐܐܝܬ
Ath:Inc ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܡܠܦܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܫܬܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ .
GanBus ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ
SevAnt:CathHom ܐܝ̣ܬܝ̇ܬ ܆ ܡܢ̇ܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܡܢܗ̇ ܬܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ²ܐܝܟ
Tim1:Epist . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܡܬܚ̇ܡ ܐܢܐ
SevAnt:LuqJul ܕܦܓܪܐ ܡܐܪܢܝܬܐ ܀ ܡ̇ܢ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܥܙܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ 2ܒܫܘܪܝܐ ܂ ܕܠܐ
SevAnt:CathHom : ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܢܐܟܘܠ : ܡܢ
BarEbr:CandSanc . ²ܘܡܢ ܡ̣̇ܕܢܚܐ ܡ̇ܢ ܡܫ̣̇ܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
SevAnt:madHym . ܟܕ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܟ̣ܣX
ChronMin ܐ̣ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ X ܆ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul . ܐܡܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ⁷ܐܘ ܚܒܪܢ ܡܡܠܠ
Tim1:Epist |X 143b|ܥܠ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist 7 , 7ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܪܛܝܩܐ 4ܝܕܥܝܢ
JacSer:turgFestHom . ܠܐ ܡܫܬܪܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܠܬܘܢ ܕܡܠܝܟܘܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܐܪܬܕܘܟܣܐ : ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܠܚܕ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܢ
Cyr:ComLuke ܕܚܠܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܡ̇ܢ ܚܕܝܐܝܬ ܂ ܡܬܪܨ̈
BarEbr:CandSanc ܠܚܟܡܬܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ X⁹ </page><page> -- ܢXܒܐ
SynOr ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ
MiaphysiteDocs ܕܚܕܪܝܢ ܂ ܘܟܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܨܘܬܐ̈ ܕܡܢ
Tim1:Epist . ܘܗ̇ܘ ܕܠܛܒܐ̈ ܡ̇ܢ ¹³⁷ܓܝܪ ܠܪܘܡܐ ܒܥܢܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܡܠܬܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܢܦܠ̣ܬ ܒܝܢܬ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܂ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐ ܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂
SevAnt:Epist ܢܣܒ̇ܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ </page><page> ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܢܝܫܗ ܕܩܘܠܘܣ
Tim1:Epist . ܐܢ ܨܥܪܐX³ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܢܦܫܬ̇ܗܘܢ̈
BarEbr:CandSanc ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐܝ .
SevAnt:LuqJul ܀ ܥܠ ܗܪܘܕܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܗ
ActsMiaphysites ܠܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܟ̣
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̣ܪ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܬܠܬܐ ܫܘܘܕܥܐ
Sahd:BookPerf . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆
SevAnt:LuqGramm ܃ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܦܝܣܐ ܘܒܨܠܘܬ ܐ
Tim1:Epist ܆ ¹²ܠܘ ܕܒܪܐ ܡ̇ܢ ܘܥܒ̣ܕ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
SevAnt:CathHom ܚܢܢ ܠܘ ܐܝ̣ܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܀ ܐܓܪܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܟܦܘܬܟ ܩܒܠܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
IšoMerv:ComOT ܠܢܦܫܗܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܫܝܐ ܡܚܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ
MiaphysiteDocs ܃ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܚܘܬܐ ܕ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐX ܀ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܐܚܘܗܝ ܃ ܒܩܛܠܗ ܡ̇ܢ </page><page> ܕܗܒܝܠ ܫܢܝܬ̤ ܢܦܫܗ
SevAnt:CathHom . ܥܠ ܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܕ̇ ܗܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ
Ath:HomEpist ܐܬܟ̇ܢܫܘ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ