simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus , 18--19]ܡܕܝܢ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܗܘ ܡܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
PhiloxMab:TenMem 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ
Tim1:Epist ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X
MiaphysiteDocs ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
IšoMerv:ComOT ⁴ܗܢܘ . ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܪܩܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComGosp ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܪܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܟܢܥܢܝܐ ܇ ܘܡ̣ܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܠܥܝܢܐ̈ ܡܬܘܘܢܢܝܬܐ̈ ܠܪܘܡܐ
SevAnt:LuqJul : ܗ̇ܘ ܕܠܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܝܐ̈ ܠܐ ܡܨܛܚܝܢܐ̈
Tim1:Epist ܕܦܓܪܐ : ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ X
AntiTriThWrit ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ
AbbaIs:Ascet ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹
SevAnt:CathHom ܐܣܟܡ ܇ ܕܒܩܢܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ
Sahd:BookPerf ܙܕܩ̇ ܠܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩ̣ܢܝܢܢ