simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܢܟܪܝܢܢ ܆ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܦܪ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ
SynOr ܕܡܪܢܝܫܘܥܡܫܝܚܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܐܘ
SynOr ܕܐܠܗܐ : ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ
SynOr ܕܐܠܗܘܬܗ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܚ̇ܫܒ
SynOr ܩܕܝܫܬܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ
SynOr ܕܐܠܗܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܗܘ
SynOr ܥܦܝܦܐܝܬ ܆ ܒܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܘܢܐܝܬ ܆ ܒܢܡܘܣܐ
SynOr ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܡ̇ܢ ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈
SynOr ܕܠܝܛ ܗܘ ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪܢܫܐ
SynOr ܐܠܗܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ ܦܩܘܕܬܐ ܆
SynOr ܐܘ ܡܢ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܡܠܦܢܐ ܆
SynOr ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ
SynOr ܢܬܒܥܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܟܪܝܐ
SynOr ܒܡܦܩܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܗ
SynOr ܘܕܡܟܝܪܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܢܟܕܒܘܢ ܒܩܝܡܐ
SynOr ܕܠܢܡܘܣܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܩܕܫܘ ܚܕܐ ܙܒܢ
SynOr ܕܟܐܢܘܬܗ . ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ
SynOr ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
SynOr ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̇
SynOr ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ .