simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܟ̇ܦܪ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܡܚܪܡܝܢܢ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܘܠܛܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܆ ܠܟܠ
SynOr ܕܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܐܘ ܪܘܟܒܐ ܐܘ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡܥܠ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢܝܫܘܥܡܫܝܚܐ . ܐܘ
SynOr ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ ܐܘ ܚܕܐ ܡܢ ܡܟܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܘܟܒܐ ܐܘ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡܥܠ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܘ
SynOr ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܠܗܝܟܠܗ ܡܪܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܡ̇ܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܆ ܠܟܝܢܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܘܬܗ . ܐܘ
SynOr ܕܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡܫܝܚܝܢ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܠܡ̇ܢ ܕܡܥܠ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܘ
SynOr ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܗܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܓܡܪܗ ܠܚܫܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡܫܝܚܝܢ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܘ
SynOr ܓܘܢܐܝܬ ܆ ܒܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܝܚܝܕܐܝܬ . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܒܪܘܝܗ ܕܟܝܢܐ ܒܛܝܒܘ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܥܦܝܦܐܝܬ ܆ ܒܒܪܝܬܐ
SynOr ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܝܘܢܐ ܫܒܪܬܐ ܘܬܡܝܡܬܐ : ܡ̇ܢ ܗܝ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܠܝܐ ܗܘܬ ܥܘܠܐ ܘܪܫܘܥܐ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
SynOr ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪܢܫܐ : ܘܢܥܒܕ ܒܪ ܒܣܪܐ ܕܪܥــܗ . ܐܠــܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܢܫ ܠܐ ܬܬܟܠܘܢ ܐܝܟ ܡܠܬ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܡܪܐ . ܕܠܝܛ ܗܘ ܠܡ
SynOr ܒܡܠܬܐ ܦܩܘܕܬܐ ܆ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܘܕܐ ܥܒܕܢ ܠܗ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܠܘܩܕܡ
SynOr ܕܗܘ ܡܠܦܢܐ ܆ ܒܥܐܕܐ̈ ܐܘ ܒܚܕܒܫܒܐ̈ ܐܘ ܒܕܘܟܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܓܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ : ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܕܘܟܬܗ ܐܘ ܡܢ ܐܢܫ
SynOr ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܗܝܡܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܥܠ ܡ̇ܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܫܡܠܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ
SynOr ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܟܪܝܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܠܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܘܘܠܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܆ ܐܝܟ ܥܝܕܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܢܬܒܥܘܢ . ܐܝܟ
SynOr ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܒܝܬܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܬܩܢܐ ܘܕܘܒܪܐ ܡܩܠܣܐ ܆ ܐܦ ܒܡܥܠܐ ܐܦ ܒܡܦܩܐ : ܐܝܟ
SynOr ܕܐܢ ܢܟܕܒܘܢ ܒܩܝܡܐ ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ : ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܟܢܢܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܬܢܘܝ ܕܡܟܝܪܐ̈ ܘܕܡܟܝܪܬܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܕܐܬܩܕܫܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ : ܘܐܬܦܪܫܘ ܡܢ ܡ̇ܢ : ܘܢܛ̇ܪܝܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܚܘܝܒܐ ܕܠܢܡܘܣܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܝܩܪܐ ܘܣܚܝܦܘܬܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܠܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܗܝ̈ ܆ ܒܬܒܥܬܐ ܕܟܐܢܘܬܗ . ܠܟܝܢܐ̈
SynOr ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܠܗ ܢܣܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܪܒܐ ܡ̇ܢ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ
SynOr ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̇ ܕܟܣܐ ܒܗ ܐܡܪ . ܟܘܪܣܝܟ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܝܟ̈ . ܟܕ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟ
SynOr ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ . ܘܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܬܘܒ ܪܡ̇ܙ : ܕܡܦܩܗ ܠܡ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ : ܕܗܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ