simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܦ̇ܓܥ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܬܟ̇ܬܒܢ̈ ܒܫܪܒܐ ܗܢܐ ܆ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܡܪܚ ܐܢܐ̣ X0 ܘܡ̇ܫܪܐ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟܠ
ActsMiaphysites ܕܣ̇ܦܩ ܠܗܕܐ ܇ ܕܡ̇ܪܝܬܘܢ ܘܒܗܕܐ ܒܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘ ܢX X ܂ ܕܕ ܂ ܘܢ̇Xܢܪܝܢ Xܢܬܘܢ ܝ ܝ ܡܫ̇ܒܚ ܠܟܘܢ
ActsMiaphysites ܓܝܪ ܡܬܟ̇ܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐX ܡܪܩܝܢܘܣ ܆ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܘܒܣܘܟܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܢ- ܛܥܝܘܬܐ ܠܘܬ ܝ ܫܪܪܐ ܐܦ̣ܢܝ ܂ ܗ̣ܘ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘܬ ܐܡܐ ܕܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܘܕܢܣܛܘܪܘܣ ܪܫܝܥܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܢܐ 5ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܃ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘ ܡܚܝܗܝ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܃ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܟܦܘܪܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣX 1ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܃ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܢܝܚܐ ܣܓܝܐܐ ܝ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܟܕ ܡ̇ܫܓܫ ܠܗ ܡ̇ܢ ܘܡܦܬܠܘܬܐ ܘܒܐܘܠܨܢܐ ܡ̇ܛܠܩ ܠܗ ܂ ܘܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܆ ܒܫܘܪܝܐ
ActsMiaphysites ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ ܂ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕ ܢ 11ܓ̇ܙܡ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܢܫܬܘܬܦ ܠܣܘܢܕܘܣ 10ܪܫܝܥܬܐ ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈
ActsMiaphysites ܕܦܫܝXܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܒܪܝܪܐ ܘܠܐ̇ ܝܠܝܦܐ ܠܓܡܪ ܃ 0 ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ 5ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܘܢܫ̣ܠܡ ܠܟܦܘܪܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܒܗܪܣܝܣ · ܕܐܘܛܘܟܝܢܣXܠܐ̈ ܆ ܘܥ̇ܪܩ ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ Xܠܝܡܬܐܘܣ ܆ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܪܒܐ ܦܛܪܘܣ ܩܕܡ ܕܢܬܝܗܒܢ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܠܟܝܬܐ̈ ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܘܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܢܬܒ̇ܣܡ ܂ ܐܠܐ ܗܘ̣
ActsMiaphysites ܗ ܕܝܢ ܠܦܠܣܛܝܢܝ ܆ ܐܬ̣ܐ ܕܝܢ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܘܢܝܩܝ 7ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܟܠܗ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܆ ܛ ܂ ܫܝ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܐܬܚ̣ܙܝ ܂ ܝ ܟܕ ܫܒܩܗ̇
ActsMiaphysites ܕܝܗ̇ܒ ܢܦܫܗ ܆ ܕܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܟ̣ܠܐ ܇ ܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܡ̇ܢ ܘܦܘܪܢܣܐ 11ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬ̣ܒܪ
ActsMiaphysites ܠܘܬܗ ܆ ܘܐܓܪܬܐ ܡ̇ܠܟܝܬܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܆ ܟܕ ܐ̇ܠܨ ܕܢܥ̣ܒܕ ܥܡܗ ܡ̇ܢ ܃ ܕܢܐܬܐ · ܙ X X ܗܘܐ ܐܦX ܠܘܬ ܪܒܐ ܐܫܥܝܐ ܠܦܠܣܛܝܢܝ ܆ ܐܬ̣ܐ
ActsMiaphysites ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܆ ܟܕ ܬܪܥܐ ܦܬ̣ܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢ̇ܛܪ ܠܟܠܢܫ ܫܘܝܘܬܐ ܃ 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ
ActsMiaphysites ܟܕ ܡܛܠ ܥܠ̣ܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܒܝܕ ܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܃ ܗ̇ ܢܘܢ
ActsMiaphysites ܡܢܬܐ ܢ̣ܛܪ ܠܗ ܆ ܗܝ̇ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ̣ ܠܗܘ̇ X 1ܕܐܬ̣ܐ ܠܘܬ̣ܗ ܡ̇ܢ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܂ X X ܝ ܥܠ ܩܕܠܗ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܢܘܬܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܃ 13ܚܕܐ
ActsMiaphysites ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܦܓܪ ܆ ܐܘܪܫܠܡܝܐ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗ ܚܝܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡܬܥܢܘܝܢ ܂ ܟܕ ܡܨܪܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡܠܬܝ ܢܛ ܂ ܪ ܂ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܂ ܘܐܢܐ ܘܐܒܝ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝX ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܡܕܢ ܘܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܬܒܪܢܫ ܐܘ ܒܣܪܐ ܐܬܒܣܪ ܂ ܐܘ ܦܓܪܐ ܐܬܦܓܪܢ̣ ܂