simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̣ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܬܩܪܝ ܂ ܕܒܢ̇ܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܘ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܝ̇ܛܐ̣ ܡܣܡ ܒܪܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܦܠܗܕܘ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܪܥܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢ̇ܒܝܒܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܘܟܬ ܫܡܐ ܡܡܠܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܢܣܒ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܡܣܥܪ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܟܚ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܟܘܠܗܝܢ ܩܒܠܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡܥܐ ܂ ܘܡܫܪܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܘܡܩܒܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܘܠܗ ܒܒܬܘܠܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ̇ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܘ ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܡܢ ܕܘܡܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܒܟܝܢܐ ܂ ܡ̇ܢ ܂ XX ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܬܝܒ ܂ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܒܩܠܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܠܒܟܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܘܠ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܚܘܡܐ ܘܣܟܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ ܒܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܢܬܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗ ܒܫܬܩܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܪܣܐ ܗܕܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܢܐ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܚܕ ܒܬܠܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܇ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܡ̇ܢ ܇ ܘܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܠܛܥ ܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܝ-·
IšoAdiab:Epist ܠܡܣܥܪ ܂ ܘܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܐܫܬܕܪܘ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܚܟܝܡܐ̈
IšoAdiab:Epist ܡܪܢ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܡܪܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܩܢܘܢ ܃ ܫܡܐ ܡ̇ܢ ܚܛܦܝܢ ܂ ܚܝܠܐ
IšoAdiab:Epist ܟܪܣܛܝܢܝܐ̈ ܂ ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܟ ܘܠܐܝܠܝܢ
IšoAdiab:Epist ܐܚܘܢ ܡܝܩܪܐ ܡܫܘܚܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܓܪܬܐ ܂ ܦܐܝܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܨܝܕ ܦܘܠܘ </page><page> ܕܐܬܟܪܗ
IšoAdiab:Epist ܛܒܝܢ̈ ܂ ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܃ ܗܘ ܗܘ̇
IšoAdiab:Epist ܕܘܝܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘ ܡ̣ܢ ܨܝܕ
IšoAdiab:Epist ܕܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܩܕܫ ܐܝܕܘܗܝ̈
IšoAdiab:Epist ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܓܥܨ </page><page> ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܢܘܬܐ ܂ ܘܡܪܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܃ ܒܥܝܢܐ
IšoAdiab:Epist ܗܫܐ ܂ ܘܕܐܬܐܠܨ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆
IšoAdiab:Epist ܘܥܙܝܙܐܝܬ ܂ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ
IšoAdiab:Epist ܕܗ̣ܝ ܃ ܬܥܒܪ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܣܒܐ
IšoAdiab:Epist ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܫܬܩܐ ܕܢܝܚܐ
IšoAdiab:Epist ܠܟ ܆ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܠܕܘܟܪܢܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ ܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܣܠܝ ܇ ܕܠܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܙ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܗܘܠܐ̈
IšoAdiab:Epist ܡܪܚܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܨܪܝܟܘܬܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܆ ܕܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘܙܦܬ̇ ܂ ܠܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐ ܂ ܡ̇ܢ ܒܝܫܐܝܬ ܥܒ̣ܕܬ ܕܕܠܐ
IšoAdiab:Epist ܪܥܢܘܬܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܨܐܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܗܘ ܂ ܒܥܠܬܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢܬܝܐ ܗܘ
IšoAdiab:Epist ܘܐܦܢ ܡ̣ܢ ܥܨܝܢܐ ܡ̇ܢ ܃ ܐܠܐ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist X ܘܐܦܢ ܒܥܝܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ
IšoAdiab:Epist ܢܟܦܐ ܂ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܫܪܪܐ ܂ ܕܬܪܬܝܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ ܚܣܝܘܬܟ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܒܥܝܕܐ̈
IšoAdiab:Epist ܗܟܢܐ ܃ ܨܝܕ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܬܫܪܟ ܙܟܘܬܐ
IšoAdiab:Epist ܠܡܥܒܕ ܂ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܫܪܝܪܬܐ ܃ ܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܡܘܬܐ ܢܝܚܐ ܫܪܐ
IšoAdiab:Epist ܕܝܠܝ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܒܣܬܪܝ ܐܗܦܟܢܝ ܣܩܘܒܠܐ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܆ ܠܝ ܡ̇ܢ ܠܘܬܗ ܢܬܦܢܝ ܚܝܠܐ
IšoAdiab:Epist ܝܝ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܛܘܪܦܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܘܠܟܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܚܐܦܐ ܫܘܠܛܢܝܐ
IšoAdiab:Epist ܕܚܘܒܟ ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܃ ܗܘ
IšoAdiab:Epist ܦܐܪܘܗܝ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܛܒܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܐܫܬܪܝ ܆ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
IšoAdiab:Epist ܕܠܬܡ̇ܢ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܐܝܟ XX
IšoAdiab:Epist ܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܝܬ ܟܐܡܬ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܡ̇ܢ Xܪܛܝܩܐ̈ ܂ ܒܣܘܓܐܐ
IšoAdiab:Epist ܕܚܕܝܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܪܨܘܦܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ ܐܚܘܢ
IšoAdiab:Epist ܕ̣ܡܪܝܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗܕܐ ܬܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܠܥܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܬܚܙܐ ܒܪܢܫܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܗ ܥܠܡܐ ܘܛܥܫ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܓܝ ܟܐܡܬ
IšoAdiab:Epist ܡܗܠܟ ܂ ܘܟܗܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܙܝܢ ܂ ܘܥܡܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܘܒܪܐ ܕܓܘܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܪܘܚܐ ܂ ܩܕ ܡ̇ܢ ܕܘ ܕ ܐܠܗܝܐ
IšoAdiab:Epist ܝܨܘܦܐ̈ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢ 1ܕܢ̣ܨܒܐ ܐܢܫ ܠܡܐܡܪ
IšoAdiab:Epist ܘܡ̣ܢ ܟܢܝܫܘܬ ܥܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡ̣ܢ ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ
IšoAdiab:Epist ܩܢ ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܫܝܛܘܬܐ ܘܨܥܪܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܝܬܪܐ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܡ̇ܢ ܘܛܒ ܟܚܝܕ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܘܬܗ ܂ Xܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܢ ܝ ܡ̇ܢ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܢܬܠܚܡ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܡܩܢܝܘ ܂ ܘܠܫܝܛܘܬܐ ܡ̇ܢ ܃ ܪܕܦ ܒܟܠܙܒܢ
IšoAdiab:Epist ܠܥܠ ܂ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܃ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܟܗܢܘܬܐ ܃ ܕܒܫܡܐ ܡ̇ܢ ܂ XX ܂
IšoAdiab:Epist ܗܫܐ ܕܝܢ ܣܩܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܐܬܒܨܪ ܠܗ ܩܠܝܠ
IšoAdiab:Epist ܘܟܘ̇ܙܬ ܂ ܘܕܐܥܕܘܠ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪܚܬ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܡܬܗܪ ܂ ܘܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܒܗܕܐ ܂ ܕܐܝܟܢܐ
IšoAdiab:Epist ܕܚܩܬ̤ ܂ ܘܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܪܘܚܩܐ ܃ ܠܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܡܣܬܢܩܘ
IšoAdiab:Epist ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܂ ܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܐܢܩܐ ܕܨܪܝܟܘܬܐ
IšoAdiab:Epist ܐܚܝܕܢ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܒܥܬܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܪܬܕܘܟܣܘܣ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܓܠܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܘܩܕܡܝܬܐ ܃ ܕܠܝܠܘܬ
IšoAdiab:Epist ܢܩܢܘܢܟ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܕܟܝܐ ܬܐܪܬܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܆ ܗܘ̇ ܕܠܐ
IšoAdiab:Epist ܐܪܡܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐܣܝܘܬܐ ܢܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃
IšoAdiab:Epist ܂ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܃ ܕܐܢܐ
IšoAdiab:Epist ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬ