simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܝ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ
ChronEdes ܡܢ ܡܒܘܓ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܂ XXX
ChronEdes ܢܥܡܪ ܂ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ
ChronMin ܬܬܒ̣ܥܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܛܪܛܘܠܝܢܘܣ ܡܫ̇ܬܥܐ ܀
ChronMin ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂
ChronMin ܂ ܢܢ ܂ ܡ̇ܢ ܝܠܕܗ ܕ ܢ
ChronMin ܘܕܦܠ ܂ ܘܝܢܐ ܡ̇ܢ ܘܕܐܘ̇ܣܒܝܣ̣ ܥܒ̇ܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ
ChronMin ܕܗܝܟܠܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܘܣܒܝܣ ܂ [ܕ̇
ChronMin ܀ ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗ
ChronMin ܘܐܡܪ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬ̈
ChronMin ܥܕܡܐ ܕܢܐܬ ܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܪܝܫܢܘܬ
ChronMin ܀ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ[ܘ]ܐ ܡܥܕܪܢܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈
ChronMin ܗܘܐ ܕܢܦܫܐ ܝ ܡ̇ܢ ܝ ܢܣܒ̣ ܂
ChronMin ܀ ܐܡܪܐ ܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܣܒܐ
ChronMin ܩܘܪܝܠܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܐܬܚܫܚ
ChronMin ܝ ܘܒܬܪܟܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܢܩܝܦܐ
ChronMin ܠܐܟܣܘܪܝܐ̣ ̤ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܝܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬ
ChronMin ܠܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̣̈ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ2
ChronMin ܕܩܝܕ ܂ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̤ܬ ܡܛܠ
ChronMin ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ