simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܝ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ
ChronEdes ܡܢ ܡܒܘܓ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܂ XXX
ChronEdes ܢܥܡܪ ܂ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ
ChronMin ܬܬܒ̣ܥܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܛܪܛܘܠܝܢܘܣ ܡܫ̇ܬܥܐ ܀
ChronMin ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂
ChronMin ܂ ܢܢ ܂ ܡ̇ܢ ܝܠܕܗ ܕ ܢ
ChronMin ܘܕܦܠ ܂ ܘܝܢܐ ܡ̇ܢ ܘܕܐܘ̇ܣܒܝܣ̣ ܥܒ̇ܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ
ChronMin ܕܗܝܟܠܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܘܣܒܝܣ ܂ [ܕ̇
ChronMin ܀ ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܩ̇ܪܝܢ </page><page> ܠܗ
ChronMin ܘܐܡܪ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬ̈
ChronMin ܥܕܡܐ ܕܢܐܬ ܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܪܝܫܢܘܬ
ChronMin ܀ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ[ܘ]ܐ ܡܥܕܪܢܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈
ChronMin ܗܘܐ ܕܢܦܫܐ ܝ ܡ̇ܢ ܝ ܢܣܒ̣ ܂
ChronMin ܀ ܐܡܪܐ ܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܣܒܐ
ChronMin ܩܘܪܝܠܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܐܬܚܫܚ
ChronMin ܝ ܘܒܬܪܟܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܢܩܝܦܐ
ChronMin ܠܐܟܣܘܪܝܐ̣ ̤ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܝܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬ
ChronMin ܠܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̣̈ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ2
ChronMin ܕܩܝܕ ܂ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̤ܬ ܡܛܠ
ChronMin ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
ChronMin ܢܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܚܕܐ [ܫܢܬܐ ܕܡܢ
ChronMin ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
ChronMin ܂ ܕ ܂ ܡ̇ܢ 1ܫܢܝܐ̈ ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ
ChronMin ܂ ܐܝܟ ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܗܘܦܐܛܘ̈
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘ
ChronMin ܘܠܝܘ ܇ ܣ ܡ̇ܢ ܃ ܗܢܘܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܃ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܡܘܬ ܐ
ChronMin ܂ ܡܢ ܝܘܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂
ChronMin ܆ ܡܢX ܝܘܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ X
ChronMin ܘܐܬܚ̇ܫܒܘ ܃ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ [ܕܩ[ܪܝܒܐ
ChronMin ܗܘܘ ܃ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ]ܒܡܩܕܘܢܝܐ ܡܡܠܟܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܫܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ
ChronMin ܐ̣ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ X ܆ ܗ̇ܢܘܢ
ChronMin ܂ 2 ܠܫܒܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܘܠܩܪܒܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈
ChronMin ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܐܬܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܡܢܝܐ ܗܟܢܐ ܫܪܝܬ
ChronMin ܃ ܟܕ ܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܩܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ
ChronMin []ܢ 5ܟܕ ܐܡܠܟ ܡ̇ܢ [ܒܝܘܡ ܓ ܂
ChronMin ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܗܘ̣ ܡ̇ܢ · ܐܙ̇ܠ ܠܪܘܡܝ
ChronMin ܐ ܇ ܚܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐ[ܪܩܐܕܝܘܣ ]ܘܕܐܢܘܪܝܘܣ ܒܪܬܐ
ChronMin ܐܡܠܟ ܥܡ ܕܕܗ ܡ̇ܢ 3ܐܢܘܪܝܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܒ̣̇ܪܝܐ ܀ ܐܚܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ ܡ̇ܢ
ChronMin ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܂
ChronMin ܒܫܘܩܐ̈ ܂ ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܒܪ ܀ ܘܐܙ̣ܕܒܢ
ActsMiaphysites ܠܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܟ̣
ActsMiaphysites ܚܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ 13ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܠ̣ 15ܠܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܪܕܝܢ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ
ActsMiaphysites ܕܪܓܠܗ ܘܢܗ̇ܠܟ ܇ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ </page><page> ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܒܣܩܪܝܛܪܝܢ
ActsMiaphysites ܠܗܘ ܢ ܂ ܡ̇ܢ ܪ ܂ ܠܚ
ActsMiaphysites ܒܛܟܣܗ X ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈
ActsMiaphysites ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈ 10 ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈
ActsMiaphysites ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ
ActsMiaphysites ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐ ܟ X
ActsMiaphysites ܦܐܝܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܘܕܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ
ActsMiaphysites ܐܦܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ
ActsMiaphysites ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ ܡ̇ܢ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆
ActsMiaphysites ܕܥܠܡܐ̣ ܕܢܫ̣ܦܪ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ ܂ ܘܬܘܒ
ActsMiaphysites ܂ ܇ ܠܟܠ̇ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܩܠ ܢܝܪܟ ܒܛܠܝܘܬܗ
ActsMiaphysites ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܢ̈
ActsMiaphysites ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܓܥ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ
ActsMiaphysites ܝ </page><page> ܡܫ̇ܒܚ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܦܩ ܠܗܕܐ ܇
ActsMiaphysites ܐܦ̣ܢܝ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܟ̇ܬܫ ܥܡ
ActsMiaphysites ܙܒܢܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘܬ ܐܡܐ ܕܦܘܠܐ
ActsMiaphysites ܐܬܪܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ </page><page> ܡܚܝܗܝ ܂
ActsMiaphysites ܫܩ̣ܠܗ ܆ ܒܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܢܝܚܐ ܣܓܝܐܐ
ActsMiaphysites ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ
ActsMiaphysites ܠܟܦܘܪܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝXܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
ActsMiaphysites Xܠܝܡܬܐܘܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܒܗܪܣܝܣ
ActsMiaphysites ܂ ܐܠܐ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܦܛܪܘܣ ܩܕܡ
ActsMiaphysites ܝ ܟܕ ܫܒܩܗ̇ ܡ̇ܢ ܗ ܕܝܢ ܠܦܠܣܛܝܢܝ
ActsMiaphysites ܗܘܐ ܆ ܐܣܬ̣ܒܪ ܡ̇ܢ ܕܝܗ̇ܒ ܢܦܫܗ ܆
ActsMiaphysites ܠܦܠܣܛܝܢܝ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬܗ ܆ ܘܐܓܪܬܐ
ActsMiaphysites 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈
ActsMiaphysites ܃ ܗ̇ ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܛܠ ܥܠ̣ܬܐ
ActsMiaphysites ܥܒ̣ܕ ܃ 13ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܢܬܐ ܢ̣ܛܪ ܠܗ
ActsMiaphysites ܂ ܟܕ ܡܨܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܦܓܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡܠܬܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܓܪܐ ܐܬܦܓܪܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܝX </page><page> ܕܐܬܝܠܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܡܠܝܘ ܬܡܗܐ ܡܛܘܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܘܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ ܠܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗܘܢ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥܠܡܐ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܕ ܘܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܟܘܠܢ ܂ ܡ̇ܢ ܂ XX </page><page> ܕܢܩܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܕܢܣܝܒ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ̣ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܩ̣ܪܐ ܂ ܐܬܐܡܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܫܒܘܢܢXܗܝܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܠܦܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܢܗܘܐ ܟܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܫܝܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܠܗ̇ܘܝܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܡܕܥ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܐܠܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܐܝܟ ܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܦܫܝܩ ܠܗ̣ܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒܪܝܢ ܂ ܕܗ̇ܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒܝܕܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬܐܡܪܬ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘܐ ܝܝ