simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ ܘܠܐ ܝX ܝ· X0ܢܦ̇X ܂ ܗܐ ܡܝܐ̈ ܬܒܥܝܢ ܡ̇ܢ ܩܠܐ ܕܡܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܫܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܝ ܘܟܠ
ChronEdes ܕܠܐ ܂ XXX ܡܩܒܠ ܠܐܪܒܥܬܝܗܝܢ̈ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܡ̇ܢ ܛܪܕ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܠܣܐܘܪܐ ܘܠܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܡܒܘܓ ܘܠܟܠ
ChronEdes ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܃ ܐܝܟ ܕܠܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܡ̇ܢ ܕܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܪܚܝܩܬܐ̈ ܘܪܘܝܚܬܐ̈ ܕܡܕܒܪܐ ܢܥܡܪ ܂ ܘܐܝܟ
ChronMin ܛܪܛܘܠܝܢܘܣ ܡܫ̇ܬܥܐ ܀ ܡܢ ܓ̇ܠܛܝܐ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܙܘܥܐ ܡ̇ܢ ܟܬ̇ܒ ܛ ܂ ܪܝܢܘܣ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܐ ܬܬܒ̣ܥܐ ܂ ܘܗܠܝܢ
ChronMin ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܝ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕ·ܢ ܙܒܢܐ ܐܬܟ̣ܠܝܘ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ
ChronMin ܝܠܕܗ ܕ ܢ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܠ ܂ ܀ ܒܗܕܐ ܗܘܬ ܝ ܩܬܪܣܝܣ ܡ̇ܢ ܒܫܢܬ ܂ ܬܫܡ ܂ ܂ ܪܚܝܩܐ ܕ ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܢܢ ܂
ChronMin ܘܕܐܘ̇ܣܒܝܣ̣ ܥܒ̇ܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܀ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܬܒ̣ܥܗ ܠܐܘܛܝܟܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟ ܢܐ̈ ܢܘܕܐ ܂ ܘܕܦܠ ܂ ܘܝܢܐ
ChronMin ܐܘܣܒܝܣ ܂ [ܕ̇ ܘܩ[ܣܛ ܂ ܂ ܝ̤ ܐܝܟ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܕܝܢ ܂ ܕ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܃ ܐܝܟ
ChronMin ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܩ̇ܪܝܢ </page><page> ܠܗ ܃ ܕܗ̣ܘ ܐܪܝܕܝܘܣ 1ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܦ ܐܡܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐ ܝ-· ܕܕܢܝܐܝܠ ܀ ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܐܢܫܝܢ̈
ChronMin ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܢܐܬܐ ܒ[ܬ ]ܪܝ ܂ ܘܥܪܩ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܩ̣ܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ ܂ ܟܠ
ChronMin ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̇ ܂ ܕܠܗ ܢܣ̇ܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܀ ܟܕ ܐܬ ܐ̣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܘܫܐ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܠܐ ܢܥܢܕ ܪܝܫܐ [ܡ]ܢ ܝ · ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬ ܐ
ChronMin ܕܗ[ܘ]ܐ ܡܥܕܪܢܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܐܓܪܘܦܘܣ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܠܟ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܕ ܂ ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ̣ ܝ Xܠܘܕܝܘܣ ܩܣܪ ܀ ܗܢܐ ܐܝܟ
ChronMin ܝ ܢܣܒ̣ ܂ ܡܕܥܐ ܕܝܢ̣ ܠܝܬ ܗܘܐ ܀ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܟܕ ܐܬܕܚܩ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ 7ܢܣ̣ܒ ܦܪܘܩܢ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܢܦܫܐ ܝ
ChronMin ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨ̇ܠܝ ܡܛܠ ܪܘܫܥܗ ܡ̇ܢ ܕܠܦܪܣ ܢܟܒܘܫ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܂ ܘܬܡܢ ܡܝ̣ܬ ܀ ܐܡܪܐ ܝ
ChronMin ܕܣ̇ܓܝ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܐܬܚܫܚ ܂ 3ܘܠܐ ܨ̣ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬ ܐ ܡ̇ܢ ܘܚ̣ܙܐ ܫܓܘܫܝܐ ܕܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܐܬܬܥܝܩ ܠܘܬ ܩܘܪܝܠܣ ܆ ܐܝܟ
ChronMin ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܐܬܥܩ̣ܪܬ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ̇ ܂ ܝ ܘܒܬܪܟܢ ܐܝܟ
ChronMin ܕܢܚ̇ܝܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝ ܣܐܘܪܐ ܡ̇ܢ ܕܪܕܝܦܝܢ ܗܘܘ [ܘܛ]ܪܝܕܝܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐ̣ ̤ ܐܝܟ
ChronMin ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ2 ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܡ̇ܢ ܀ 0ܘܒܫܢܬ ܂ ܦ̇ܠܕ ܂ ܛܪܕ ܠܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̣̈ ܘܠܟܠ
ChronMin ܠܐ ܗܘ̤ܬ ܡܛܠ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡ̇ܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܒ ܂ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܗܕܐ
ChronMin ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܝܙ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܡܠܟ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܣ ܇ ܐܛܪ̣ܐܦܝ̣ܣ [ܠܐ]ܓ[ܘܦXܛ[ ܘ]ܣ ܝ ܂ 2 ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܆ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܛܘ[ܠ]ܐܡܐܘܣ ܝ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܝ̣ܐ ܥܡ ܒܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ
ChronMin ܚܕܐ [ܫܢܬܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܡܩܕܘ]ܢܝܐ̈ ܐܬܒܨܪܬ ܃ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܬܐ ܕܗܠܝܢ [ܢܬܬܘ]ܣܦܢ̈ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܗ̇ܝ
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܟܬܝܒܢ̈ ܠܐ ܘ̇ܠܝܐܝܬ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܝܢ̣ ܂ ܟܘ ܂ ܂ ܥܡ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܇ ܐܠܐ [ܐ ]ܢ ܂ [ܟ]ܗ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܩܢܘܢܐ ܕܝܢ̣ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ
ChronMin 1ܫܢܝܐ̈ ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ ܝܘܠܝܘܣ] ܡ̇[ܠܟܐ ܩ]ܕܡܝܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܦܒ ܂ [ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐ ܂ ܕܓ ܂ </page><page> ܕܗ̇ܝ ܂ ]ܕܩܦܙ ܂ ܆ ܂ ܕ ܂
ChronMin ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܗܘܦܐܛܘ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܩܡ̣ܘ ܫܢܬܐ ܫܢܬܐ ܃ ܒܙܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܝ ܝ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܣܝ̇ܡܐ
ChronMin ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘ ܇ ܠܝܘܣ ܩܐܣܐܪ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂ ܕܟ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܐ̇ܘܚܕܢܗܘܢ ܪ̈ ܠܗܘܢ ܕܡܠܟܐ̣̈ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ
ChronMin ܃ ܗܢܘܕܝܢ ܡܢ ܫܢܬܐ ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܪܒܥ̈ ܕܩܠܐܘܦ ܇ ܐܛܪܐ ܃ ܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܦܣ̇ܩܐ ܕܝܢ ܘܚܘܫܒܢܐ ܕܐܠܟ ܂ ܣܢܕܪܝܐ̣̈ ܂ ܡܢ ܘܠܝܘ ܇ ܣ
ChronMin ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܡܘܬ ܐ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܪܨܕ ܂ ܃ Xܡܢ XX ܡ̇ܢ ܃ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܕܓܠܘܬ ܐ ܃ ܡܢ ܡܘܬܐ
ChronMin ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂ ܕܟ ܂ ܕܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ ܂ ܫܥܗ ܂ 5ܫܢܝܢ̈ ܇ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܕܓܠܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ̇ ܂ ܡܢ ܝܘܠܝܘܣ
ChronMin ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ X ܂ ܕܟ ܂ X7 ܝ ܂ ܕܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܙ ܂ ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܢX ܝܘܠܝܘܣ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ [ܕܩ[ܪܝܒܐ ܝܝ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܘܒܓܢܣܐ 3ܘܒܐܬܪܐ ܡ̇ܢ ܃ ܘܩܠܝܠ ܗܘܘ [ܠܘ]ܬ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܬܚ̇ܫܒܘ ܃ ܕܡܠܟܘܬܐ
ChronMin ]ܒܡܩܕܘܢܝܐ ܡܡܠܟܝܢ ܗܘܘ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ [ܒܐܝܦܝܪܘܣ ܃ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ̇ [ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܃ ܕܗ̇ܢܘܢ
ChronMin ܗܫܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܒܬܪ ܩܠ[ܝ[ܠ [ܙܒܢܐ ܡܪ]ܕܘ ܥܠ ܝܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘܬܢXܠܐ ܬ ܇ ܠܒܝܒܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘ[ܕܠܐ ܩܢ]ܛܐ ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ
ChronMin X ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܦܪܬܝܐ ܐܬܪܐ ܗܘ̇ ܕܫܒ̇ܒܝ ܠܡܕܝܐ̈ ܇ ܠܓܪܒܝܐ ܡ̇ܢ ܐܬܠܒ̇ܒܘ [ܘܐܩ]ܝܡܘ ܠܗܘܢ ܝܝ̣ ܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܩܕܡܐܝܬ
ChronMin ܗܟܝܠ ܘܠܩܪܒܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܦܝܠܐܕܠܦܘܣ ܇ ܥܠ ܕܝܢ ܡܩܕܘܢܝܐ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܂ 2 ܠܫܒܝܐ̈
ChronMin ܕܐܪܡܢܝܐ ܗܟܢܐ ܫܪܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܗܟܢܐ ܒ̣ܛܠܬ ܀ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܃ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܐ̈ ܝ ܠܒܝܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܐܬܪܐ
ChronMin ܕܚ̣ܩܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܡ̣ܪܕ ܥܠܝܗܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܝ· ܡܠܟܘܬܐ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܒܓܪ ܗ̇ܘ ܣܘܪܘܣ ܃ ܟܕ ܠܗܢܐ
ChronMin [ܒܝܘܡ ܓ ܂ ܂ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܃ ܗܘܐ ]ܕ ܢ ܩܐܣܪ ܫܢܝܐẌ ܂ ܕ ܂ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܂ X X· ܀ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ [ܝܘܠܝܐܢܘܣ ]ܕ []ܢ 5ܟܕ ܐܡܠܟ
ChronMin · ܐܙ̇ܠ ܠܪܘܡܝ ܂ ܠܘܐܠܝܣ ܕܝܢ ܫ̇ܒܩ ܟܕ Xܡ̇Xܡܠ[ܟX ܡ̇ܢ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܘܐܠܝܣ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܗܘ̣
ChronMin ܕܐ[ܪܩܐܕܝܘܣ ]ܘܕܐܢܘܪܝܘܣ ܒܪܬܐ ܕ ܢ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܝ ܪܒܐ ܡ̇ܢ ܣܪ ]ܠܘܐܠܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܛܠܝܐ ܇ ܒܪܐ ܕܦܠܐܩܝܠܐ ܪܒܬ ܐ ܇ ܚܬܐ
ChronMin 3ܐܢܘܪܝܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܙ ܂ ܃ ܥܡ ܝ ܒܪ ܥܡܬܗ [ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܂ ܚ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܥܡ ܕܕܗ
ChronMin ܠܐ ܢܙܘܥ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܡ̇ܢ ܘܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ 3ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ̈ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܒ̣̇ܪܝܐ ܀ ܐܚܝ̈
ChronMin ܠܐ ܢܕܚܠ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܡ̇ܢ 3ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ̈ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܒ̣̇ܪܝܐ ܀ ܐܚܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ
ChronMin ܕܩ̇ܒܪ ܀ ܘܐܙ̣ܕܒܢ ܚܡܪܐ ܒܙܘܙܐ ܂ ܡܢ ܥܠ̣ܬ ܕܠܐ ܦܫ ܠܐ ܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩ̣̇ܡܨܐ̈ ܂ ܘܦܫ̣ܘ ܟܕ ܪܡ̤̇ܝܢ ܒܫܘܩܐ̈ ܂ ܘܠܝܬ
ActsMiaphysites ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܟ̣ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘ ܂ 3ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܂ 2ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܂
ActsMiaphysites 13ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
ActsMiaphysites ܕܒܛܠ̣ 15ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܂ X X · ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂ ܟܠ
ActsMiaphysites ܒܢܝܢܫܐ̈ </page><page> ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܒܣܩܪܝܛܪܝܢ 1ܣܬܘܝܐ ܕܥܕܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ · ܕܢܫ̣ܕܐ ܐܢܫ ܦܣܥܬܐ ܕܪܓܠܗ ܘܢܗ̇ܠܟ ܇
ActsMiaphysites ܪ ܂ ܠܚ ܥܕܬܗ X ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢܐ̣ ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܕܒܝܪܝܢ ܂ · · · ܡ̇ܢ X · ܝ ܩ̇ܪܢ ܠܗ 2ܡܛܥܝܢܐ̣ ܘܕܠܘܚܐ ܕܥܕܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ · ܠܗܘ ܢ ܂
ActsMiaphysites ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈ 10 ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܆ 11ܐܡ̇ܪ 12ܠܗ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܡܣܢܘܢ ܒܫܪܪܗܘܢ ܘܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܃ ܟܠܢܫ ܒܛܟܣܗ X ܂
ActsMiaphysites ܬܓܡܐ̈ 10 ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܆ 11ܐܡ̇ܪ 12ܠܗ ܚܕ ܡܢܗܘܢ̇ ܗܢܘ ܡ̇ܢ ܒܫܪܪܗܘܢ ܘܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܃ ܟܠܢܫ ܒܛܟܣܗ X ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
ActsMiaphysites ܕܝܢ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܆ ܘܐ̇ܢܬܘܢ ܢܦܩܝܢ 11ܗܘܝܬܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܒܐܝܩܪܐ̣ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܟܘܪܣܝܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂
ActsMiaphysites ܐ ܟ X ܟܢܘܬܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܚܢܢ̣ ܡܫܥܒܕܗ ܐܝ̇ܬܝ ܡ̇ܢ ܝ ܙܟܝܐ ܘܡܫܝܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܠܐ ܡܪܝܕ ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ
ActsMiaphysites ܕܢܘܕܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܠܒ̣ܟܘ ܡ̇ܢ ܠܗܘ̇ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܬܘܬܗ̈ ܘܚܙܬܗ ܦܐܝܬܐ ܆ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ ܕܢܚܫܐ ܐܘ ܝ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܕܗܒܐ ܇ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܒܕܫ̇ܠܡ 3ܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܟܠ
ActsMiaphysites ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܡܚܕܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܃ ܘܣܒܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܩܫܝܐ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠ X ܐܝܠܝܢ ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ
ActsMiaphysites ܕܓܒܝܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܨ̣ܬX 1ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܆ · ܂ ܂ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܦ̇ܠܚ ܘܡܬ̇ܦܟܪ ܒܨܒܘܬ̈ ܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܕܢܫ̣ܦܪ ܠܗܘ̇
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܩܠ ܢܝܪܟ ܒܛܠܝܘܬܗ ܂ ܘܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܗܢܐ ܚܘܫܒܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ 7ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܂ ܘܛܘܒܐ ܝܗ̣ܒܬ ܒܝܕ ܢܒܝܟ ܩܕ ܫ ܂ ܇ ܠܟܠ̇
ActsMiaphysites ܕܒܨܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܒܡܠܝܠܘܬܐ̣ ܘܒܣܕܝܪܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥܝܢ ܠܗܠܝܢ ܂ X ܙ X X ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܦ̇ܓܥ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܬܟ̇ܬܒܢ̈ ܒܫܪܒܐ ܗܢܐ ܆ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܡܪܚ ܐܢܐ̣ X0 ܘܡ̇ܫܪܐ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟܠ
ActsMiaphysites ܕܣ̇ܦܩ ܠܗܕܐ ܇ ܕܡ̇ܪܝܬܘܢ ܘܒܗܕܐ ܒܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘ ܢX X ܂ ܕܕ ܂ ܘܢ̇Xܢܪܝܢ Xܢܬܘܢ ܝ ܝ </page><page> ܡܫ̇ܒܚ ܠܟܘܢ
ActsMiaphysites ܓܝܪ ܡܬܟ̇ܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐX ܡܪܩܝܢܘܣ ܆ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܘܒܣܘܟܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܢ- ܛܥܝܘܬܐ ܠܘܬ ܝ ܫܪܪܐ ܐܦ̣ܢܝ ܂ ܗ̣ܘ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘܬ ܐܡܐ ܕܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܘܕܢܣܛܘܪܘܣ ܪܫܝܥܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܢܐ 5ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܃ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘ </page><page> ܡܚܝܗܝ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܃ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܟܦܘܪܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣX 1ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܃ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܢܝܚܐ ܣܓܝܐܐ ܝ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܟܕ ܡ̇ܫܓܫ ܠܗ ܡ̇ܢ ܘܡܦܬܠܘܬܐ ܘܒܐܘܠܨܢܐ ܡ̇ܛܠܩ ܠܗ ܂ ܘܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܆ ܒܫܘܪܝܐ
ActsMiaphysites ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ ܂ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕ ܢ 11ܓ̇ܙܡ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܢܫܬܘܬܦ ܠܣܘܢܕܘܣ 10ܪܫܝܥܬܐ ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈
ActsMiaphysites ܕܦܫܝXܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܒܪܝܪܐ ܘܠܐ̇ ܝܠܝܦܐ ܠܓܡܪ ܃ 0 ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ 5ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܘܢܫ̣ܠܡ ܠܟܦܘܪܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܒܗܪܣܝܣ · ܕܐܘܛܘܟܝܢܣXܠܐ̈ ܆ ܘܥ̇ܪܩ ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ Xܠܝܡܬܐܘܣ ܆ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܪܒܐ ܦܛܪܘܣ ܩܕܡ ܕܢܬܝܗܒܢ̈ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܠܟܝܬܐ̈ ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܘܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܢܬܒ̇ܣܡ ܂ ܐܠܐ ܗܘ̣
ActsMiaphysites ܗ ܕܝܢ ܠܦܠܣܛܝܢܝ ܆ ܐܬ̣ܐ ܕܝܢ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܘܢܝܩܝ 7ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܟܠܗ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܆ ܛ ܂ ܫܝ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܐܬܚ̣ܙܝ ܂ ܝ ܟܕ ܫܒܩܗ̇
ActsMiaphysites ܕܝܗ̇ܒ ܢܦܫܗ ܆ ܕܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܟ̣ܠܐ ܇ ܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܡ̇ܢ ܘܦܘܪܢܣܐ 11ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬ̣ܒܪ
ActsMiaphysites ܠܘܬܗ ܆ ܘܐܓܪܬܐ ܡ̇ܠܟܝܬܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܆ ܟܕ ܐ̇ܠܨ ܕܢܥ̣ܒܕ ܥܡܗ ܡ̇ܢ ܃ ܕܢܐܬܐ · ܙ X X ܗܘܐ ܐܦX ܠܘܬ ܪܒܐ ܐܫܥܝܐ ܠܦܠܣܛܝܢܝ ܆ ܐܬ̣ܐ
ActsMiaphysites ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܆ ܟܕ ܬܪܥܐ ܦܬ̣ܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢ̇ܛܪ ܠܟܠܢܫ ܫܘܝܘܬܐ ܃ 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ
ActsMiaphysites ܟܕ ܡܛܠ ܥܠ̣ܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܒܝܕ ܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܃ ܗ̇ ܢܘܢ
ActsMiaphysites ܡܢܬܐ ܢ̣ܛܪ ܠܗ ܆ ܗܝ̇ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ̣ ܠܗܘ̇ X 1ܕܐܬ̣ܐ ܠܘܬ̣ܗ ܡ̇ܢ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܂ X X ܝ ܥܠ ܩܕܠܗ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܢܘܬܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܃ 13ܚܕܐ
ActsMiaphysites ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܦܓܪ ܆ ܐܘܪܫܠܡܝܐ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗ ܚܝܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡܬܥܢܘܝܢ ܂ ܟܕ ܡܨܪܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡܠܬܝ ܢܛ ܂ ܪ ܂ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܂ ܘܐܢܐ ܘܐܒܝ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝX </page><page> ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܡܕܢ ܘܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܬܒܪܢܫ ܐܘ ܒܣܪܐ ܐܬܒܣܪ ܂ ܐܘ ܦܓܪܐ ܐܬܦܓܪܢ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܡܠܝܘ ܬܡܗܐ ܡܛܘܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܙܘ ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܐܦ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܬܝܠܕ ܒܝܬ ܠܚܡ̣ ܂ ܟܬܝܒ ܕܩܥܘ ܠܗ ܐܦ ܬܡܢ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ ܠܗ ܂ ܐܡܪ ܗܟܝܠ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܡܘܕܐ Xܝܪܩ ܡܢܗ ܥܕܠܝܐ̣ ܘܡܛܝܒ ܠܘܬܗ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܠܘܬ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗܘܢ̇ ܗܢܘ ܕܢܦ̣ܩ ܚܕܬܐܝܬ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܂ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܬܦܩܕܘ ܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܬܐܡܪ ܗ̇ܘܝܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘܒܕ ܗ̇ܝ ܕܩܢ̣ܐ ܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܚܪܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܟܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܝX ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܂ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܐܬܟܬܒܬ ܂ ܕܐܠܘ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܢ ܠܘ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܂ ܐܦܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܟܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܝX ܕܥܠܡܐ ܥܡ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥ̇ܡܕ ܘܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ ܂ ܗܘ̇ܐ ܒܪܐ ܘܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܓܠܝܢܗ ܕܒܪܐ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܗܕܐ ܐܦ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ XX </page><page> ܕܢܩܦ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܠܘ ܠܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܚܒܢܐ̈ ܡܢ ܣܢܐܐ̈ ܂ ܘܒܝܬܝܐ̈ ܡܢ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܂ ܟܘܠܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܢܣܛܘܪܝܢܘ̈ ܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܘܠܘ ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܘܪܒ ܘܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܗ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܗ ܠܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܝܩ̇ܪ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܩ̣ܪܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܓܝܪ ܕܩܫܝܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܂ · ܂ ܥܒ̣ܕܐ ܠܙܥܘܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܬ ܓܒܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܗ̣ܝ ܬܩܘܐ ܠܐ ܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ̣ ܒܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܠܦܝܢ ܘܡܛܠܬܢ ܗܘܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܣܥ̣ܪ ܂ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܗܘܝ̈ ܂ ܠܘܬܢ ܚܝܪܐ ܬܫܒܘܢܢXܗܝܢ ܂ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܢܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܐ ܐܪܙܐ ܐܝܬܗ̇ ܘܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܗܘܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܠܗ̇ܘܝܗ ܐܕܫܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܒܗ ܒܡܪܒܥܐ ܡ̇ܢ X ܝܝ ܂ ܡܠܬܐ ܠܡܥܡܪ ܘܠܡܗܘܐ ܒܗ ܘܡܢܗ ܒܣܪܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܡܕܥ ܪܙܐ ܕܫܬܩܗ ܂ ܘܕܡܟܝܟܘܬܗ ܂ ܐܝܟ ܕܠܦܘܬ ܡ̇ܢ ܗܪܘܕܣ ܝ ܘܦܠܚܘܗܝ̇̈ ܘܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܘܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܂ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܠܒܪܗ ܕܗ̣ܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܕܐܠܘ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܦܫܝܩ ܠܗ̣ܘܢ ܠܡܚܛܐ ܂ ܐܦ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚܒ̇ܠܘ ܡ̇ܢ ܂ ܘܕܗܘ̣ܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܣܒܪܝܢ ܂ ܕܗ̇ܘ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܠܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܗܘ̣ܐ ܘܠܐ ܬܢܝܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ ܐܢXܬܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒܝܕܐ ܂ ܘܝܨ̇ܦ ܐܢܐ ܕܠܐ ܒܫܡܐ ܕܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܕܠܘ ܡ̇ܢ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܝܝ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘܐ ܝܝ ܠܘܩܕܡ̣ ܂ ܘܟܢ ܡܬܝܠܕ ܘܡܫܬܡܗ ܡܢ ܗܕܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪܬ ܂ ܟܠ