simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ⁹[ܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܠܡܡܬ . ܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗ . ]ܐܝܬܘܗܝ ܗ[ܘܐ ⁸ܓܝܪ ]ܒܟܝܢܐ ⁸ [ܠܐ ܡܝܘܬܐ ]ܗ̣ܘ
SynWestSyr ⁹ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܬܠܬ̈ ܕܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܒܬܐ ܡ̇ܢ ܢܗܘܝܢ̈ ܒܟܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ . ܚܕܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ : Xܝܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒ ܡܢ ܡܫܝܚܐ .
ActsStAnth ⁹ܕܝܢ ܕܢܣ̣ܒ ²⁰ܡܢ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ²ܐܝܟ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ¹⁵ܠܒܪ ⁶ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܚܝܢ̈ ⁷ܕܩܒܪܘܗܝ . ¹⁸ܟܠ
SevAnt:LuqJul ⁹ܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܟ ܕܠܥܠ ܘܦܪܚ . ܚܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܝܘܣܦ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܫܟܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܫܘܫܐ ܘܡܬܚܙ ܘܕܗܘ̇
BarEbr:CandSanc ⁹⁰ܐܬܬܠܝܛ ⁹ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ ܐܕܡ ܕܢܚܙܘܢ ܘܢܕܥܘܢ . ܕܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܩܪܝܚܐ ܓܙܪܕܝܢܐ ܗܢܐ ܀ ܦܘܢܝܐ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܘܝܐ