simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ . ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ . ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܪܘܪܒܐ . ܪܝܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
BarEbr:CandSanc . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ X ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܪ
SevAnt:CathHom ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ . ܒܗܠ ܝܢ
Tim1:Epist . ܠܘ X⁸ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܬܪܥܐ ܆ ܫܒܬܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ
SevAnt:Epist ܡܢ ܐ . ܡ̇ܢ . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ
BarEbr:CandSanc X ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܢܝ̈ ܘܥܕܐ
Tim1:Epist ܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ ܡ̇ܢ . ܒܣܝܡܐ 13ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡ̇ܢ . ܒܣܟܐ ܕܝܢ