simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi . ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ . 16 , 9 31ܐܦ ܓܝܪ ܒܡܠܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ 16 , 8ܘܬܠܝܬܝܐ ܬܘܒ ܚܕ ܐܠܗܐ 30ܡܘܕܐ ܐܢܐ . ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ
SevAnt:CathHom . ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܫܡܪܝܢ ܡܛܫܝ ²³ܗܘܐ : ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܡ̇ܠܟ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܝܗܘܒܐ ܕܬܒܛܐ̈ ܇ ܠܗܢܘܢ ܕܒܡܕܢܚܐ ܥ̇ܡܪܝܢ . ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ
IšoMerv:ComOT . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܠܕܝܐܐܢܘܢ̈ ܆ ܘܠܢܗܝܪܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܡ̇ܢ XX ܓܝܪ ܕܫܡܫܐ ܕܠܐ ܒܥܝܕ ܠܟܠܢܫ ܐܙܝܥ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ . ܘܗX ܕܝܢ ܐܣܒܪܬ ܐܢܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ¹³ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ . ܕXXܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ ܘܠܐ ܐܬܚܕ ܝ ܡܢܗܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܨܝܕ ܡ̇ܢ . ܣܟ ܠܐ ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܇ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܗ ܕܐܒܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܒܠܚܘܪ . . ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܆ ܢܬܡ̣ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ . . ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ . ܡ . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ X ܕܡ̇ܢ ܕܢܟܦܘܪ ܒ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ⁶ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ . ܪܝܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ⁹⁹ܛܠܘܡܘܬܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܡܘܒܠܐ . . ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . Xܘܟܕ ܗ̇ܘ ⁹⁸ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܝXXXX X X ܝ . ܪ . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܛܠܘܡܘܬܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܢܐ ⁵ܡܘܒܠܐ . ܘܒܝܕ ܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܣܟܠ . ³ܘܗ̇ܘ ܪܝܢ̈ ܠܐ ܫܪܝܪ . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ X
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܪ ܪܚܡܐ̈ . ܠܐ ܦ̇ܐܐ ܕܢ̇ܩܦ ܪܘܓܙܐ . ܘܒܝܕ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ X 193 X ⁹ܢܩ̇ܒܠ . ܐܝܛܐ ܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ ܢܩ̇ܒܠ . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ
SevAnt:CathHom . ܒܗܠ ܝܢ ܡܬ . ܬܕܝܢ ܗܘܐ . ܡܪܝܐ ܕܝܢ̇ Xܘ̇ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܪܝXܢܗ̇ ܡܢܗ ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̇ܘ
Tim1:Epist . ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ . 42ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ |X 272|ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܬܐܡܪܢ̈ . ܠܘ X⁸ܒܟܝܢܐ
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܡܬܦ̣ܬܚ ܗܘܐ : ܘܝܬܝܪ ܒܗܘܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܨܒ ܒܡܕܢܚܐ . ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܬܪܥܐ ܆ ܫܒܬܢܐܝܬ
SevAnt:Epist . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܓܢܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܇ ܚܟܝܡܐܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܩܘܝ ܡܠܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܠܒܪ ܡܢ ܐ .
BarEbr:CandSanc . ܒܢܝ̈ ܘܥܕܐ ܘܒܢܝ̈ ܠܘܝܬܐ . ܗ̇ܘܝܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܬܢܢ ܘܠܗܠ . ܡ̇ܢ X ܗ̇ܘ ⁸ܕܐܪܝܘܣ ܦܐܓܘܣ . XX X X ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈
Tim1:Epist . ܒܣܝܡܐ 13ܕܝܢ ܫܓܫܢ̈ . 5 , 19ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܘܢܡܝܢܘ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܡܦܬܠܬ̇ܐ 12ܕܚܕ ܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܒܣܟܐ ܕܝܢ ܚܙ̇ܐ ܘܝ̇ܕܥ . 41ܠܘ ܐܝܟ ܚܙܬܗ ܡ̇ܢ ܘܝܕܥܬܗ ܡ̇ܢ 39ܝ̇ܕܥ ܆ ܐܝܟ ܝܕܥܬܗ ܘܚܙܬܗ . ܠܒܪܝܬܗ X ܕܝܢ̣ ܠܘ ܕܠܐ ܣܟܐ