simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 9 , 62ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܨܛܠܒ
BarEbr:CandSanc ܘܡܘܬܗ̈ ܀ ܕܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܡܫܘܚܬܗX ܗ̣ܘ ³ܕܙܘܥܐ
IšoMerv:ComOT ܡܘܫܐ ܡܟܝܟ ܗܘܐ ܡ̇ܢ . ⁸ܐܢܫܝܢ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܕܢܣ̇ܒ ܂ ܝܗ̇ܒ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ
Cyr:ComLuke ܡܚܘܝܢ ܂ ܠܢܟܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܣܟܘܠܬܢܐ̈ ·
Ath:HomEpist ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ
BarBahl:SyrLex ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܡ̇ܢ
IšoMerv:ComOT . ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܐܡܬ ܐܪܥܐ ܡܣܩܐ
ActsMiaphysites ܥܒ̣ܕ ܃ 13ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܢܬܐ ܢ̣ܛܪ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܢܢ ܆ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܕܒܬܠܬܐ ܡܐܡܪܐ̈
IšoMerv:ComOT ܠܟܠܢܫ ܐܙܝܥ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ .
JnRufus:Pleroph ܗܢܐ ܕܟܕ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܝܬܐ
Ath:ExposPs ܥܘܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܛܒܬܐ̈ ܡܬܒܣܡܝܢ .
SevAnt:CathHom ܟܕ ܡܬܦ̇ܫܟܝܢ ܗܘܝܢ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܕܫܡ̣ܥܢܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܥܒܝܕܐ ܗܘܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܩܝܣܐ̈
Tim1:Epist ܕܡ̣ܢ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܡ̇ܢ ܕܟܝܐ ܂ ܘܠܘ
BarKoni:Schol ܕܠܢܦܫܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܣܢܝܩ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܫ ܆ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܢܢܫܐ ܢܗܘܐ̣ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ̣ ܡ̇ܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ̈ ܬܐܕܘܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܝܩ̣ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܐܢܬܬܐ