simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܨܛܠܒ ܆ |ܩ|L 45 4ܨܒܝܢܗ ܡܕܝܢ ܫܡܠܝܘ ܡ̇ܢ 2ܐܢܬ . ܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܡܫܝܚܐ ܕܢܨܛܠܒ̣ 3ܐܘ ܠܐ . 9 , 62ܘܐܢ
BarEbr:CandSanc ܡܫܘܚܬܗX ܗ̣ܘ ³ܕܙܘܥܐ ܘܕܪܢܐ ܕܫܡܫܐ ܠܟܠ ܐܢܫX ܝ̣ܕܝܥܐ· ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܓ̣Xܠܝܙܝܢ ܢܝܫܐ ܬܪܝXܐ . ܢXܐ ܘܡܘܬܗ̈ ܀ ܕܙܒܢܐ
IšoMerv:ComOT . ⁸ܐܢܫܝܢ̈ ܇ ܕܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܡ ܟܬܒܗ̇ ܒܬܪܟܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܠܚܐܪܘܬܢ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ . ܝX [3]ܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ ܡܘܫܐ ܡܟܝܟ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܫܩ̇ܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܂ ܠܘ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܗ̇ܒ̣ ܘܕܢܣ̇ܒ ܂ ܝܗ̇ܒ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܘܣܟܘܠܬܢܐ̈ · ܝ · ܣܦܩܐ ܘܡܠܬܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܃ ܘܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܕܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܚܘܝܢ ܂ ܠܢܟܦܐ̈
Ath:HomEpist ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܣ ܬܐܒܝܠܝܬܐ . X ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐ ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܐܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܡ̇ܢ ܘܢ̇ܛܘܪܐ ܦܪܝܫܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ
IšoMerv:ComOT ܕܟܐܡܬ ܐܪܥܐ ܡܣܩܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܡ܏ܢ ܥܘܒܗ̇ . ܐܦ ܡ̇ܢ ܓܘ ܟܪܣܐ ܡܡܠܠ ܆ ܘܒܙܒܢ ܡܢ ܕܦܢܐ ܢ̇ܗܡ ܘܢ̇ܢܪ . ܬܘܒ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܡܢܬܐ ܢ̣ܛܪ ܠܗ ܆ ܗܝ̇ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ̣ ܠܗܘ̇ X 1ܕܐܬ̣ܐ ܠܘܬ̣ܗ ܡ̇ܢ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܂ X X ܝ ܥܠ ܩܕܠܗ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܢܘܬܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܃ 13ܚܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܟ ܕܒܬܠܬܐ ܡܐܡܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܘܠܗ ܟܬܒܐ ܆ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܘܚܢܢ ܟܕ ܠܣܗܕܘܬܐ ܝ· ܡܢ ܬܡܢ ܐܝܬܝܢܢ ܆ ܒܙܒܢ
IšoMerv:ComOT ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܠܕܝܐܐܢܘܢ̈ ܆ ܘܠܢܗܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ . ܗܦܘܟܝܗ XX ܓܝܪ ܕܫܡܫܐ ܕܠܐ ܒܥܝܕ ܠܟܠܢܫ ܐܙܝܥ ܕܥܠ
JnRufus:Pleroph ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܝܬܐ . ܚܝܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܕܗܘܐ ܡ̇ܢ ܫܘܝܪܐ̈ . ܫܘܘܕܥܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ-ܐ ܗܢܐ ܕܟܕ ܢܣܛܘܪܝܣ
Ath:ExposPs ܛܒܬܐ̈ ܡܬܒܣܡܝܢ . ܒܝܫܬܐ ܕ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܦܓܥܬ ܒܗܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗܘܢ . ܢܦܘܩ ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܪܒܐ ܥܘܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܒܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܡܬܝ ܕܫܡ̣ܥܢܢ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܐܪܝܡ̣ܘ ܬܪܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܐܫܬܘܕܥܢܝܗܝ . ܟܕ ܡܬܦ̇ܫܟܝܢ ܗܘܝܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܛܠܐ̈ . ܒܕܗܒܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܩܪܝܡܐ ܗܘܬ . ܡ̇ܢ ܕܢܒܥܘܢ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܛܝܢܐܝܬ ܘܡܪܝܩܐܝܬ . ܥܒܝܕܐ ܗܘܬ
Tim1:Epist ܕܟܝܐ ܂ ܘܠܘ ܕܟܝܐܝܬ ܡܬܐܪܙܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܪܗܛ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܝܠܟ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܝܕܐ ܕܠܘ
BarKoni:Schol ܕܦܓܪܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܗܠܝܢ X ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܂ ܢܦܫܐ ·X ܂ ܝ ܝ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܠܦܓܪܐ ܝܗܒܘܗ̇ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܢܦܫܐ ܂ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܢܢܫܐ ܢܗܘܐ̣ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܕܝ̇ܠܗ ܕ·ܢ ܡܬܐܡܪ ܘܛܒ ܡ̇ܢ ܝX ܝܝX X ܝܝXܘ̣ ܘX ܣܟܘẌ ܂ ܐܢ ܝܢ ܘܡܬܐܡܪ ܝܫܘܥ ܕܚܫ ܆ ܗ̣ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ̈ ܬܐܕܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܐܪܬܐ ܝ ܕܢܥܡܢ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܘܪܗܝ̣ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܦܣܝܠܬܐ ̈ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ̣
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܆ ܬܪܥܝܬܐ ܥܒܘܪܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܝܠ̣ܝܕܘܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܘܝܐ ܂ X Xܝ X ܝܩ̣ܪ ܂ ܗ̇ܝ