simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . ܘܗ̇ܝ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ⁴⁵⁶ܕܓܘܐ . ܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܘܠܘ ܡ̣ܢ |X187b|ܟܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ⁴⁷⁸ܕܥܡܪܐ ܕܟܝܢܗ ܇
Tim1:Epist ܐܢܗܘ̈ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ : ܡ̇ܢ ⁴⁹ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܪܐ
Tim1:Epist 27 . ⁵⁴⁷ܐܠܘ ܡ̇ܢ ⁵⁴⁸ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ :
Tim1:Epist 25ܗܐ ܓܝܪ ܒܣܪܗ ܡ̇ܢ ⁵⁹ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ : ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷⁸ܕܒܨܠܡܐ ܘܒܕܡܘܬܐ ܥܒܝܕ