simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ X ¹ܕܐܠܗܐ ܇ ܚܘܫܒܐ XX ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ ¹²ܐܟܘܬܢ ¹³ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܆ ܚܘܝܐ ܕܝܢ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܣܪܐ ܇ X ܝܝXXXܐܡܬܝ ܕܝܢ |ܕܬܫܢܐ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܐܬܪܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ ܘܫ̇ܬܐ ܡܝܐ̈ ܡܫܩܝܢܐ̣̈ ܥܩܪܬܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܢ ܝX | 0ܝܫܘܥ . ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ⁵ ܕܥܡ̇ܕ ܕܢܘܕܐ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ . X XX ܣܓܝܐܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܪܝܡ̣ܬ ܩܠܟ̣ ܕܒܝܕ ܐܝܙܓܕܝܟ̈ ܚܣ̣ܕܬ ܠܡܪܝܐ ܗܐ ܐ̇ܬܐ ܡ̇ܢ ²ܒܪܬ ³ܐܘܪܫܠܡ . ܠܡ̇ܢ ܚܣ̣ܕܬ ܐܘ ܠܡ̇ܢ ⁴ܡܪܡ̣ܪܬ ܇ ܐܘ ܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ̣ ܘܕܒ̣ܪ ܠܢ ܒܡܕܒܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ . ܟܗܢܐ̈ ⁴ܠܐ ⁵ܐܡܪܘ : ܐܝܟܘ ⁸ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ̣ܩ ܠܢ
AbbaIs:Ascet ܐܫܬܪܕ̇ ܒܗ̇ܝ ³ܕܝܢ ܕܐܚܒ XX⁴ ܠܟܠܢܫ ܐܚܕܐ ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬܗܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܇ ²ܕܒܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet ܒܒܣܪܐ̣ ܐܠܐ ܟܕ ²ܠܐ ܚܐܝܢ ܒܣܪܢܐܝܬ̣ ܕܥܗܕܝܢ ܠܗ ܠܪܒܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܬܥܫܢܘ ܥܠܘܗܝ ¹ܕܡܛܝܒܝ̈ ܠܡܘܬܐ ܗܘܘ ܇ ܕܡܗܠܟܝܢ
AbbaIs:Ascet ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܕܐܡܗ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܗܡܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ ܟܠ ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ
AbbaIs:Ascet ܒܩܠܝܬܐ̣ ܒܪܢܫܐ ⁷ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ܡܬܟܪܟ ܒܛܡܐܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܥܒܕܝܢܢ ܠܗ ⁸ܠܥܡܠܐ̣ ܠܐ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܇ ܫܠܝܢܢ
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫܐ ܒܥܡܠܐ ܦܓܪܢܝX ⁶ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܚܙ̣ܐ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵ܠܗ̇ ܇ ܗܢܘ X ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܓܒܝܘ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ . XX ܡ̇ܢ ܓܢܣ ܕܢܘܢܐ̈ ܟܢܫܬ ܇ ܘܟܕ ܡܠܬ̣ ³ܢܓܕܘ XXܐܣܩܘܗ̇ ܘܠܛܒܐ̈
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܒܫܒܛܐ ܡܚܝܬ ܠܗ̣ ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܡܦܨܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܘܬܐ . ⁴ܡܚܝ ܡ̇ܢ X ܠܛܠܝܐ̣ ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܚܝܬ ܠܗ ܒܫܒܛܐ̣ ܠܐ ܡ̇ܐܬ ܇ ܐܢܬ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܠܝܬ X ¹ X X ² X ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ X ³ܥܡܗ XXXXXX XXX ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ . ³ ܬܫܩܠܘܢ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܪܥܠܡX . ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܚܝܠܗܘܢ̣ ܐܠܐ ܠܐ XXXX ܫܡ̇ܥ ܠܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܕܢܫܠܡܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܥܒܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܐ̇ܬܐ XܝXXX ܠܘܬܝ̣ ܘܠܐ ܣ̇ܢܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ X⁸ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ⁷ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܕܐܚܪܢܐ X ܥܒ̣ܕ X ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܫܪܪܐ ܇ ³ܘܛܝܒ ܢܦܫܟ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܚܪܬܐ ܚܠܦ ܐܚܪܬܐ̣ ܐܘ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ¹⁷ ܗܘ ܛ̇ܥܐ ܠܗ ܫܘܒܚܗ ¹⁸ܕܐܠܗܐ ܘܥܘܬܪܗ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ̣ ܝ ܘܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ³ܒܟܘܢ ܕܣܟܠ̣ X ܢܨܠܐ ܠܘܬܝ . ܘܠܗܝܠܝܢ ܕܚܣܝܪܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܩܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܝܢ ܘܬܪܝܨܝܢ ܒܐܘܪܚܬܗܘܢ̈ :
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܨܝܕ ܩܪܝܒܗ̣ܐܘ ܛܢܢܐ ܐܘ ܣܢܐܬܐ ܐܘ ܡ̇ܢ : ܕܛܡܐܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ X . ܗܕܐ ¹0ܐܝܬܝܗ̇ : ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ²ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡ̇ܢ ⁸ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܟ X . ܝ ܝXXX XX O⬩ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ