simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ⁴⁵⁶ܕܓܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . 5 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܢܢܩܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܓܝܪ
Tim1:Epist ⁴⁷⁸ܕܥܡܪܐ ܕܟܝܢܗ ܇ ⁴⁷⁹ܡ̣ܢ ܫܘܡܗܐ ܕܝܢ ܕܩܢܘܡܗ ܡܠܘܢ ܇ ܡ̇ܢ : ܗ̇ܢܘ |X 179|ܕܝܢ ܡܪܓܢܝܬܐ : ܘܠܘ ܡ̣ܢ |X187b|ܟܘܢܝܐ
Tim1:Epist ⁴⁹ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܪܐ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܐܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܡܟܪܙ ܘܡܣܠܐ ܐܒܘܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܐܠܐ ܐܢܗܘ̈ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ :
Tim1:Epist ⁵⁴⁸ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : . Xܩ ܫܡܝ̇ܐ : XX ܫܝXܝܝܐ XX³ . Xܩ ܫܡ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ |X 158b|ܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ 6 , 27 . ⁵⁴⁷ܐܠܘ
Tim1:Epist ⁵⁹ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܬܪܒܐ ܗܘ̣ܐ . ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܢܬܚܙܝܢ̈ ܘܢܬܓܠܝܢẌ . ⁵ 25ܗܐ ܓܝܪ ܒܣܪܗ
Tim1:Epist ⁷⁸ܕܒܨܠܡܐ ܘܒܕܡܘܬܐ ܥܒܝܕ ܆ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ : ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ . 2 , 11ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܗ̇ܘ