simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ⁷² ܡ̇ܢ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܝ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX ܘܢܥܘܪܝܢ̈
AbbaIs:Ascet X ܕܐܝܬܝܟ ܥܒ̣ܕܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܙ̇ܕܩ ܕܠܨܒܝܢܗ ܬܫܬܥܒܕ ܘܒܬܪܗ ܡ̇ܢ ܢܦܫܟ ܒܪ ܚܐܪܐ̣̈ ܐܘ ܕܐܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܟ̣ ܐܠܐ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet Xܝ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ : ܡܪܝ̣ ܡܪܝ̣ ܥܐ̇ܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܡܕܝܢ ܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܬܕܥܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ : ܠܐ ܗܘܐ
AbbaIs:Ascet ²ܐܝܬ ܒܗ ³ܒܠܥܕܘܗܝ . ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܬܪܐ ܛܒ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܡ̇ܢ . X XX ܐܢ ܐܚܐ ܢܣܝܡ ܨܐܕܝܟ ¹ܡܕܡ ܆ ܠܐ ܬܦܬܚܝܘܗܝ ܠܡܐܠܦ
AbbaIs:Ascet ²ܒܥܠܕܒܒܢ ³ܕܡܫܓܫ ܘܡܢܕܐ ⁴ܠܢ ܒܟܠ ܝܘܡ ܘܠܐ ܫܒ̇ܩ ܡ̇ܢ ܘܡܘܒܕܝܢܢ ܠܗ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܇ ¹ܟܕ ܛܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ²ܕܗܘ ܇ ³ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܚܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ X ¹ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ X ܘܠܐ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ²ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ XX ܫܘܥܒܙܐ . ܘܫܝܢܐ XX ¹ ܝX ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܩܕܡ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ²⁴ܚܝܠܐ ²⁵ܕܩܢܐ ܐܢܬ̇ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܦܠܘܚ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܢ ܦܠܘܚ ܚܠܦ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܥܕ ²¹ܐܝܬ ܠܟ ܦܓܪܐ . ²²ܕܒܟܠܗ²³
AbbaIs:Ascet ²⁵ܡܨܠܝܢ ܚܢܢ ܠܐܠܗܐ̣ ܒܙܒܢ ²⁸ܕܝܢ ܡܚܣܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܒܚܕ ܒܝܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܇ ܕܒܙܒܢ
AbbaIs:Ascet ³0ܫ̇ܩܠ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ ܇ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܫܠܝܚܐ : ²⁹ܕܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܪܗܛܝܢ̣ ܚܕ ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ³²ܡܢ ܠܒܕ̇ ܕܝܨܦܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܢܝܚܐ ³³ܕܦܓܪܐ ܇ ܡ̇ܢ ܗܢܐ . ܬܪܬܝܢ̈ ܓܝܪ ܗܘܠܣ̈ ܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ : ܚܕܐ
AbbaIs:Ascet ³ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ²ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̇̈ ܡܛܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܐܚܝܢ̈ . ܘܬܘܒ :
AbbaIs:Ascet ¹0ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܚܛܝܐ ¹¹ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ : ܗ̣ܢܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܝܫܘܥX . ܐܢ ܠܗ̇ܘ ⁷ܕܡܫܬܡܥ ⁸ ܠܟ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ⁹ܡܚܒ ܐܢܬ ܆
AbbaIs:Ascet ¹² ܕ ܩܪܝܒܝܢ ܠܗܠܝܢ ¹³ܕܒܒܣܪ ܇ |ܕܡܦܝܣܝܢ ¹⁴ܠܠܒܟ ܡ̇ܢ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܠܟ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܢܫܝܟ̈ ¹¹ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܝܘܩܢܐ ܫܩܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܠܐ ¹²ܣܒܪܐ̇ ܦܪܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܕܣܟܝܪ ܦܘܡܐ X ܕܦܪܝܫܐ̈ ¹0ܘܕܙܕܘܩܝܐ̈ ܇ ܙܕܩܘܝܐ̈
AbbaIs:Ascet ¹ܗ̇ܘ ܕܫܗ̇ܪ ܒܣܪܝܩܘܬ ܡܠܐ̈ . XXX X8ܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡܪܚܡ ܢܘܬܥܐ X . ⁰ X XX ܛܒ ܠܡܕܡܟ ܒܫܠܝܐ ܒܝܕܥܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܠܚ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܡ̇ܟ . ¹⁸ܟܕ ܕܝܢ ܦܓܥܘ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ¹³ܥܒ̇ܕܐ ܠܡܥܒܕ ܇ ܘܐܬܗܦܟ ܠܢܝܚܐ̣ ¹⁴ܒܙܒܢ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܘܒܕ ܒܝܫܐܝܬ̣ ܟܪܡܗ ܕܝܢ ܝܗ̣ܒ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܐܪܐ̈ XX ܢܝ̇ܬܐ̣ ¹⁵ܐܠܐ ܟܘܒܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ X ¹ܠܒܝܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܆ ܕܒܟܠܗ X ²⁴ܘ X X ²³ܡܢ ܝ ܐܝܬܝXܝ ܒܦܓܪܐ ²² ܝ ܟܕ ܡܬܥܗܕܐ X ܡ̇ܢ XX ܟܕ X ²¹ܕܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ¹ ²⁰ܥܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܝ . XX ܡܢ XX
AbbaIs:Ascet ܐܝܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠܝܗܝܢ ܇ ²⁹ ܐܝܕܝܐ̈ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܥܠ ²⁸ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܨ̇ܐ . XX ܪܓܠܐ̈