simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܝܠܝܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܐ̇ܘ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܢܗܪܘ ܠܡ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܙ ܂ ܕܡܪܢ ܃ ܣ̇ܓܕ ܠܚܣܝܘܬܟ ܂ ܘܨܠܘܬܟ ܫ̇ܐܠ ܀ ܐܝܬܝܗ̇
Tim1:Epist ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܬܚܟܡܘ ܂ ܘܐܦܢ3 ܝܝ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡܘܬ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܬܢܗܪܘ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬ ܐ ܂ ܘܠܚܟܡܬܐ ܠܡܚܟܡܘ
Tim1:Epist ܠܝܬ ܠܡܘܣܦܘ ܂ ܡܢܗ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܡܒܨܪ ܃ ܕܐܝܟ ܗܢܝܢ̈ ܓܝ ܂ ܪ ܡ̇ܢ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܘܥܒ̇ܕܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ
Tim1:Epist ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܐܠܦ ܘܠܡܚܟܡܘ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܃ ܠܘ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܡ̇ܢ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܚܟܡ ܂ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܢ̇ܚܣܝܘܬܟ ܕܝܠܝܬܐ ܃ ܠܡܠܦܘ
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܃ ܠܘ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ ܃ ܠܡܠܦܘ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܐܠܦ ܘܠܡܚܟܡܘ
Tim1:Epist ܃ ܝX ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܝܠܝܕܐ ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܬܘܡܝܐ ܘܡ̣ܢ ܡܬܘܡܝܐ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐ ܬܘܗܝ ܃ ܠܘ ܝܠܝܕܐܝܬ
Tim1:Epist ܠܘ ܠܐ ܥܬܝܪܐ ܃ ܝܝ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܠܐ ܡܠܝܐ ܘܫܦܝܥܐ ܃ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܂ ܠܢ ܕܝܢ ܓܠܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܚܗ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܘܕܢܘܗܪܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܣܝܬܐ 2ܐܝܬܝܗ̇ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܆ ܠܛܟܣܐ
Tim1:Epist ܘܡܬܗܘܢܢܐ ܃ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܘܡܢܗܪܢܐ ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܂ 1ܐܘ ܝܕ ܥܐ ܘܓܠܝܐ ܃ ܕܠܘ ܐܝܟ ܝܠܘܦܐ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܕܡ ܂ ܒܕܘܟ ܝ ܕܝܢ ܃ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܡܠܐ̈ ܘܬܒܥܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܪܢ ܡܫ̇ܐܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܕܘܟ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܃ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡ ܡܕܡ ܠܡܐܟܠ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܃ ܟܡܐ ܠܚܡܝܢ̈ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܂ ܘܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܨܝܐ ܕܠܐ ܢ̣ܕܥ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܡܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܃ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡ ܡܕܡ ܠܡܐܟܠ ܂ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist · X ܂ ܐܝܟ ܝܡܐ ܡܕܡ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܣܘܦܐ ܘܕܠܐ ܬܚܘܡܐ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܆ ܡ̣ܢ ܡܠܝܘܬܗ ܓܝܪ ܕܡܪܢ ܢܣܒ̣ܘ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܢ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܡ̇ܢ ܠܡܦܝܕܐ̈ ܡܕܡ ܕܢܘܗܪܐ ܘܫܪܓܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ
Tim1:Epist ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܬܒܝܠ ܟܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܟܗ̇ ܗܟܢܐ ܂ ܡ̇ܢ ܡܡ̇ܠܠ ܂ ܘܥܕܟܝܠ ܘܗ̇ܫܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܡ̇ܠܠ ܃ ܗܝܕܢ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܃ ܡ̇ܢ ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܘܗܝ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܫܠܝܚܐ ܫܡܝܢܐ ܘܐܠܗܝܐ ܂ ܟܕ ܩܕܡܝܬ
Tim1:Epist ܃ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܃ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܕܪܓ ܠܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܐܒܐ ܕܟܠ ܂ ܣ̣ܡ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬ
Tim1:Epist 0 ܂ ܙ ܝ ܂ ܐܪܚܩܢܢ ܃ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܐܬܩܪܒܢܢ ܃ ܐܘܣܦ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܒܡܨܥܝܘܬܗ ܡ̣ܢ ܕܚܠܬ̣ ܫܐܕܐ̈
Tim1:Epist ܕܒܐܝܕܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܢ ܠܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܐܬܩܪܒܢܢ ܃ ܐܘܣܦ ܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܗ ܡܢܘܬܐ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܢ ܠܐ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܘܐܦ ܠܐ ܡ̇ܢ ܃ ܐܘܣܦ ܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܗ ܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ̇