simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬܬܗ ܢܦܫܗ ܪܚ̇ܡ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܣ̇ܢܐ ܦܓܪܗ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ ܠܗ . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ .
ThdrMops:ComPs XXX 84 ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܥܕܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܕ̇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܒܢܝ̈ ܕܡܘܬܐ ⁹ܕܫܘܒܚܗ . ܐܝܟ X ܕܗܘܬ ܝܕܝܥܐ ܠܟܠ ܆ ܕܠܘܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܒܢܒܝܘܬܐ ܐܬܒܕܩܘ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘܦܣܢܐܝܬ . ܡ̇ܢ ܕܬܫܥܝܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܠܦܠܐܬܐ ܪܦܘܫܩܗ . ܘܠܘ ܬܘܒ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܢܒܝܘܬܐ ⁹ܡܬܒܕܩܝܢ ⁰ܒܗܝܢ . ܐܠܐ ܕܡܬܚܘܝܐ ܦܐܝܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܢܥܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܬܪܥܝܘ ܠܡܫܬܩܘܬܗܘܢ ܝܬܝܪ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܘܕܠܬܚܬ ܠܡܘܠܟܢܐ ܕܠܘܬ ܐܒܗܬܐ̈ Xܡܢܗ ܕܝܢ ⁹ܗܘܘ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܟܠܗܘܢ ⁷ܣܐܡ ܆ ܓܘܢܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܠܥܠܡ . ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܠܡ ⁶[ . . . ]ܕܐܚܝܕܢ̈ ܠܝ . ܘܡܟܝܠ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܐܦܠܐ ܠܡܦܫ ܡܢ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܫܬܘܕܐ . ܘܡܟܝܠ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܝ ܡܫܘܕܥܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܛܥܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ²X[ . . . ]ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܥܒܪ ܥܒ̇ܪ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ ܡ̇ܢ ( ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ ܘܐܢܫ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܝ̈ ܒܡܢܝܢܐ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܢܥ ܘܠܐ ܠܚܕܐ ܛܒܬܐ ܆ ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܗܫܐ ܠܫܐܠܬܗ . ܡ̇ܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܦܘܩܕܢܗ ܩ̇ܪܐ . ܘܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܚ̇ܦܛܬ ܠܡܫܡܠܝܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܒܗܬܝܢܝ . ܠܐ ܠܡ ܬܚܘܝܢܝ ܒܗܝܬܐ : ܘܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܠܐ ܩܛ̇ܦܬ ܝܘܬܪܢܐ ܡܕܡ ܡܢ ܣܒܪܝ ܕܥܠܝܟ . ܐܥܒܪܝܗܝ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܟܕ ܠܓܡܪ ܐܫܬܒܩܬ ܒܗܝܢ ܐܗܘܐ ܚܣܕܐ ܠܚܙܝܝ̈ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܟܐܢܐܝܬ ܘܒܙܕܩܐ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܝܕ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܬܡܢ . ܡ̇ܢ ܕܙܕܩܐܝܬ ܘܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܡܬܝܗܒ ܠܝ . ܛܒܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܗ ܚܪܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܘܒܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܪܐ ܗܪܟܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܠܘܬܗ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡܡܢܥܘ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ . . ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܘܠܝ ܬܘܒ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܙܪ ܐܢܬ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܥܩܬܝ̈ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܡܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܓܘܐ ܥܒ̇ܕ ܠܗܝܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܛ[ . . . ]ܠXX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܗܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܪܦXܐܝXܐ ܡ̇ܢ ܘܣܥ̇ܪܐܢܬ ܟܕ ܠܫܒܝܐܐܫܠܡܬܢܝ ܠܘ ܫܝܥܐܝܬ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܗܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܪܦXܐܝXܐ ܗܝ ܠܝ ܠܡܬܪܕܝܘ ܘܠܡܬܒ . ܡ̇ܢ ܠܘ ܫܝܥܐܝܬ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛ[ . . . ]ܠXX ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܡܦܣ ܗܘܝ̇ܬ ܕܕܠܐ ܚܣܡ ܥܬܝܕ ܐܢܐ X ܠܡܩܒܠܘ ܡܢܟ X XXX ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ . ܠܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܫ̇ܪܬ . ܕܢܐܡܪ ܠܫܘܘܕܝܝܟ . ܐܝܟ̈
ThdrMops:ComPs ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܝ̈ ܥܠܘܗܝ ܫ̇ܐܠ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܆ ܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܓܕܦ ܘܡܬܢܛܠ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܝܗܝ̈ ܘܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܕܝ̇ܕܥܐܢܐ ܠܥܠܬܗ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܐܬ̣ܐ XX[ · · . ] ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡ̇ܢ ܚܦܝܛܐܝܬ ܕܢܛܘܪܬܐ̈ ܪܦܘܩܕܢܝܟ . ܡܛܠܡܛܠ̈ X²ܕܐܝܟ