simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܠܡܪܚܘܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܟܕ ܂ ܝܝ̈ X ܓܠܝܐܝܬ ܟܬ̣ܒ ܂ ܢ̇ܨܝܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩܝܡܘ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܢܬܠ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܡ̇ܟܣ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܙ Xܝ- X ܗܟܝܠ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡ̇ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܇ ܐܠܐ ܕܛܒ̇ܐܝܬ ܘܙܕܩܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܗܘܬ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܒ̣ܥ ܐܢܘܢ ܟܕ ܡܬܢܚܬ ܨܝܕ ܝ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܇ ܕܢܘܕܘܢ ܕܡ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܕܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܚܘܕܝܘܬܐ ܕܒܪܘܬܐ ܂ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܝ-ܝ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܩܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝXܘܢ ܕܫܪܪܐ ܇ ܡܚܘܝܢ ܕܝܢ ܐܣܟܡܐ ܕܠܩܘܒܠܢ ܡ̇ܩܪܒܝܢ ܡ̇ܢ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝX ܡܪܝܡܝܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܒܥܠܕܒܒܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܨܐܕܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ- ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܬܬܘܣܦܐ ܡܢܗܘܢ ܆ ܝ ܡܣܬ̣ܒܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܢܘܕܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܪ-ܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܆ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩܝܡ X X XܝX ܢ Xܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܣ̣̇ܒ ܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܃ ܢܫ̇ܡܫ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܟܕ ܕܚܝ̇ܠ ܘܪܬܝܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ ܇ ܘܨܝܕ ܝ ܂ X ܙܥܘܪܘܬܐ ܩ̇ܦܣ ܠܗ̇ ܃ 3ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܠܐ ܡܥܝܕܐ ܕܝܢ ܆ ܟܐܢܐܝܬ̣ ܡܢ ܟܠ ܝ ܐܢܫ ܡܬ̣ܬܡܗ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܐܣܝ ܇ ܘܠܢܘ̣ܗܪܐ ܢ̣ܨܒ ܒܗ ܃ ܚܠ̣ܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܚܫܐ X Xܝ0 ܐܬܚܪܪ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬܬܕܝܢ 5ܗܘܐ ܆ ܘܡܘܕܐ ܡ̇ܢ ܡܥܝܕܐ ܕܝܢ ܆ ܟܐܢܐܝܬ̣ ܡܢ ܟܠ ܝ ܐܢܫ ܡܬ̣ܬܡܗ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܠܫܘܚܠܦܐ ܃ ܡ̇ܦܩܐ ܕܝܢ ܠܦܘܠܓܐ ܃ ܠܘ ܟܕ ܝ- ܡܒܠܒܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܪܐܙܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܫܝܚܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܛ ܂ ܥܐ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܂ X ܝܙ ܝܝX X ܚܕ ܃ ܡܬ̇ܚܫܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܡܩ̇ܪܒ ܥܡ ܡ̇ܢ ܠܗ ܐ̣ܠܗܐ ܘܒܪ-ܢܫܐ ܆ ܡܕ ܢ̣ ܚܕ ܘܐܣܬ̇ܟܠ ܂ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܫܬ̇ܒܚܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܠܦ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܡܡܠܠܝܢ ܇ ܡܢ ܡ̇ܢ ܇ ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܬܪܓܡ ܦܪܘܩܠܘܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ ܇ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܚܘܫܒܐ ܡ̇ܦܪܫ ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܕܝܢ ܥ̣ܒ̇ܕ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܚܘܐ ܐܣܟܡܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܕܚܠܬܐ ܬܪܝܨܬ ܐ ܆ ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܆ ܐܬܒ̣ܠܡ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܂ X X Xܝ X ܡܡܠܠ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܒܪܐ ܆ ܫ̣̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܛܒ̇ܐܝܬ ܩ̇ܕܡܬ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕXܫܘܐܠܐ ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܣXXܝ̇Xܣ ܂ ܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܩܦܐ ܠܗ ܠܚܫܐ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܕܩܘܝ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܟܕ ܡܝܬ ܒܣܪܗ ܆ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܚܫ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܝ ܢܫ ܇ ܘܠܘ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܒܣܪܐ ܇ ܕܚܫ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܟܝܠ ܢܬܝܕܥܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܡܦܪܫܝܢ ܇ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܐܝܬ ܒܒܣܪ ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕ ܢ ܕܢܚܫ ܡܬܝܕܥ ܐܠܗܬ ܬ ܂ ܟܕ ·X ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܚܫ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܝ ܢܫ ܇ ܘܠܘ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܒܣܪܐ ܇ ܕܚܫ