simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܝ ܕܢܥܒܕ ܫܡܝ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܠܨܠܡܐ̣ ܥܠ ܫܡܗ ܂ ܘܐܬܩܪܝܬ ܐܝܕܗ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܨܠܡܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܝܬ ܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܝܟ ܚܙܘܪܐ ܕܕܗܒܐ ܒܢܓܘܕܐ ܕܣܐܡܐ̣ ܕܡܡܠܠ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܡܠܠ ܒܙܒܢܗ̣ ܫܦܝܪ ܠܗ ܂ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܠܟܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܕܬܟܝܠ ܝ ܥܠ ܠܒܗ̣ ܣܟܠܐ ܗܘ ܂ 1ܘܬܘܒ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܢ ܕܢܛܪ ܦܘܡܗ̣ ܢܙܕܗܪ ܒܢܦܫܗ ܂ ܘܬܘܒ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ
Ps-Zach:EccHist [ܒܕ]ܚܠܬܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘ ܬ̣ ܘܫ̇ܬܩ ܂ ܐܠܘ ܚܘܒܐ ܠܐ ܥܨܐ ܠܝ ܂ ܡ̇ܢ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܦܢܐ ܠܚܒܪܟ ܂ ܘܐܠܐ ܐܝܕܟ ܣܝܡ ܥܠ ܦ[ܘܡܟ ] ܘܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܗܟܘܬ ܝ ܃ ܡܒܪܩ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܦܩܩܐܝܬ ܂ ܒܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬ ܕܝܘܣܦ ܒܪܗ̣ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܥܪܘܩ ܂ ܘܡܢܐ ܐܡܠܠ ܂ ܒܬܘܠܬܐ ܝܬܡܬܐ ܘܫܒܝܩܬܐ ܘܨܕ ܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܝܝ ܦܘܡܗ̇ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܫܒܥܐ̈ ܂ ܡܢܐ ܐܥܒܕ̣ ܠܐ ܟܐ ܐܙܠ ܂ ܘܠܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܢܐܠܕ ܐ ܟ ܗܢܐ ܫܘܦܪܐ ܂ ܘܚܟܡܬܐ ܘܐܪܛܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܪܥܝܐ ܕܡܢ ܟܢܥܢ ܂ ܘܐܢܐ ܐܫܪܬ ܐܢܘܢ ܘܛܥܝܬ ܘܫܛܬܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܢܬܝ ܂ 7ܥܓܠ ܐܘܕܥܝܢܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܂ 2ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܥܠܝܡܬܟ ܡ̇ܢ ܂ ܘܚܙܗ̇ ܝܘܣܦ̣ ܘܬܡܗ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܒܫܘܦܪ-ܗ̇ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܬܢܢܫܒ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܢ ܡܫܬܦܪ 1ܡܡܠܠܐ ܘܠܦܪܘܫܘܬܟܘܢ ܂ ܡ̇ܢ 7ܥܕܠܝܐ ܡܕܡ ܡܫܬܟܚ ܠܝ ܒܥܡܠܐ ܕܝܢ ܘܝ ܗܢܐ ܆ ܠܣܦܝܦܘܬܝ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܟܘܪܗܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܂ ܘܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܐܣܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܘܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܛܝܒܘܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܝܠܢ ܂ ܩܝܡܢ ܕܝܢ ܘܡܥܟܪܢ ܠܟܘܢ ܆ ܕܬܬܦܢܘܢ ܘܬܕܥܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܟܚܐ ܬܒܥܬܐ̈ ܝ ܇ ܕܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܡܪܚ ܕܢܓܕܦ ܒܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܢ̇ܥܘܠ ܒܚܕ ܡܢ ܡܗ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܒܫ ܚܘܪܐ̈ ܂ ܝ ܘܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܢܡܘܣܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܡ ܂ ܕܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܨ̇ܒܐ ܕܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܢܗܘܐ ܡܗ·ܡܢܐ ܂ ܡܢ ܕܡܣܝܘ̣ܢ ܡ̇ܢ ܥܕܬܐ ܠܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܂ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܟܘܠ
Ps-Zach:EccHist ܝܠܕܬ ܂ ܫܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܪܒܝܬ̣ ܘܒܠܚܘܕ̣ ܢܢܕ ܐܠܗܐ ܢܣܬܓܕ ܝ ܡ̇ܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܬܬܓܪܣ ܛܘܥܝܝ ܕܕܚܠܬ 2ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܐ ܕܐ ܕܫܛܝܘܬ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ̇ܘ ܕܙܟܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܐܕܡ ܂ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܚܘܒ ܗܘܐ ܂ ܩܕܡ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܕܡ ܝ ܩܕܡܝܐ ܂ ܡܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܚܒ ܂ ܘܣܦܩܐ ܗܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܢܟܣ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܪܬ ܐ ܂ ܝ ܘܠܗܠܝܢ ܢܫܕܠ ܂ ܘܡܢ ܐ̤ܠܝܢ ܡ̇ܢ - ܂ ܐܠܐ ܫܦܝܪ ܠܗ ܕܠܐ ܢܬܚܬܚܬ ܘܢܫܬܩܠ ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܦܫܠܐ ܂ ܐܟܣܝܐ X ܝܝ ܕܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܐܘ ܕܢܬܪܕܢ ܂ ܐܘ ܕܢܗܘܐ ܡܢܗ ܫܬܝܐ ܟܕ ܡܬܬܦܫܠ ܂
Ps-Zach:EccHist ܒܟܝܢܗ ܐܠܗ ܐ̣ ܠܐ ܡܬܢܟܐ ܗܘܐ ܂ ܐܘ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܚܫܐ 1ܠܓܡܪ ܡ̇ܢ ܘܡܟܢ ܒܒܣܪܐ ܘܒܢܦܫܐ ܂ ܘܒܝܠܕܐ ܘܒܚܫܐ ܘܒܨܠܝܒܐ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ
Ps-Zach:EccHist ܬܚܘ·ܬܐ̈ ܙ XX ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܠܫܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܘܡܫܬܥܒܕ ܠܚܫܐ ܐ·ܢܐ ܕܡܫܟܢܢ ܕܢܬܩܛܥ 5ܘܢܬܠܒܟ ܂ ܘܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܝܬܐ ܥܡܘܛ ܘܙܥܘܪ ܂ ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܝX ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܠܫ ܡܢ ܚܠܫܐ X ܒܗܠܝܢ ܗܘ ܐܬܐܡܪ ܂ ܕܠܦܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ