simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡܠܬܝ ܢܛ ܂ ܪ ܂ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܂ ܘܐܢܐ ܘܐܒܝ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝX ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܡܕܢ ܘܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܬܒܪܢܫ ܐܘ ܒܣܪܐ ܐܬܒܣܪ ܂ ܐܘ ܦܓܪܐ ܐܬܦܓܪܢ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܡܠܝܘ ܬܡܗܐ ܡܛܘܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܙܘ ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܐܦ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܬܝܠܕ ܒܝܬ ܠܚܡ̣ ܂ ܟܬܝܒ ܕܩܥܘ ܠܗ ܐܦ ܬܡܢ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ ܠܗ ܂ ܐܡܪ ܗܟܝܠ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܡܘܕܐ Xܝܪܩ ܡܢܗ ܥܕܠܝܐ̣ ܘܡܛܝܒ ܠܘܬܗ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܠܘܬ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗܘܢ̇ ܗܢܘ ܕܢܦ̣ܩ ܚܕܬܐܝܬ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܂ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܬܦܩܕܘ ܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܬܐܡܪ ܗ̇ܘܝܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘܒܕ ܗ̇ܝ ܕܩܢ̣ܐ ܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܚܪܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܟܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܝX ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܂ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܐܬܟܬܒܬ ܂ ܕܐܠܘ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܢ ܠܘ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܂ ܐܦܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܟܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܝX ܕܥܠܡܐ ܥܡ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥ̇ܡܕ ܘܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ ܂ ܗܘ̇ܐ ܒܪܐ ܘܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܓܠܝܢܗ ܕܒܪܐ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܗܕܐ ܐܦ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ XX ܕܢܩܦ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܠܘ ܠܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܚܒܢܐ̈ ܡܢ ܣܢܐܐ̈ ܂ ܘܒܝܬܝܐ̈ ܡܢ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܂ ܟܘܠܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܢܣܛܘܪܝܢܘ̈ ܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܘܠܘ ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܘܪܒ ܘܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܗ ܡ̇ܢ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܗ ܠܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܝܩ̇ܪ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܩ̣ܪܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܓܝܪ ܕܩܫܝܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܂ · ܂ ܥܒ̣ܕܐ ܠܙܥܘܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܬ ܓܒܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܗ̣ܝ ܬܩܘܐ ܠܐ ܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ̣ ܒܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܠܦܝܢ ܘܡܛܠܬܢ ܗܘܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܣܥ̣ܪ ܂ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܗܘܝ̈ ܂ ܠܘܬܢ ܚܝܪܐ ܬܫܒܘܢܢXܗܝܢ ܂ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܢܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܐ ܐܪܙܐ ܐܝܬܗ̇ ܘܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܂ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܗܘܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܠܗ̇ܘܝܗ ܐܕܫܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܒܗ ܒܡܪܒܥܐ ܡ̇ܢ X ܝܝ ܂ ܡܠܬܐ ܠܡܥܡܪ ܘܠܡܗܘܐ ܒܗ ܘܡܢܗ ܒܣܪܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܡܕܥ ܪܙܐ ܕܫܬܩܗ ܂ ܘܕܡܟܝܟܘܬܗ ܂ ܐܝܟ ܕܠܦܘܬ ܡ̇ܢ ܗܪܘܕܣ ܝ ܘܦܠܚܘܗܝ̇̈ ܘܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܘܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܂ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܠܒܪܗ ܕܗ̣ܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܕܐܠܘ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܦܫܝܩ ܠܗ̣ܘܢ ܠܡܚܛܐ ܂ ܐܦ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚܒ̇ܠܘ ܡ̇ܢ ܂ ܘܕܗܘ̣ܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ