simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܢܗܪܝܢ ܃ ܐܝܟ ܝ· ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܛܘܠܩܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡ̇ܢ ܃ ܗ̇ܘ ܪܝܫ ܣܕܪܐ ܐܦ ܕܛܪܝܬܐܝܐ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕ ܢ ܠܗܕܐ
MiaphysiteDocs ܕܠܘܬ ܛܘܠܩܐ ܡܫܡܠܝܐ ܫ̇ܪܟ ܦܓܪܐ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܕ·ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕ ܢ ܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܢܗܪܝܢ ܃ ܐܝܟ ܝ·
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܣܘܢܩܢܐ ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܢ ܂ ܡ̇ܢ ܬܘܪܣܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܂ ܠܗܠ
MiaphysiteDocs ܠܦܓܪܐ ܕܚܐ̇ܫ ܩܐ̇ܡ ܗܘܐ ܂ ܩܗ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐ ܬ ܛܥ̣ܡ ܠܚܫܐ̈ ܘܠܡܘܬܐ ܂ ܟܕ ܚܐܦܐ ܕܚܫܐ̈ ܥܕܡܐ
MiaphysiteDocs ܢܦܠܓܘܢ ܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܢܛܣܝܣ̈ ܩܛܝܢܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܕܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܢܝܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܒܚܝܪ ܗܘܢܐ
MiaphysiteDocs ܕܡܢܝܢܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܝܡܢ̣̈ ܂ ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܫܪܝܪܬ ܐ ܢܕܚܩܘܢ ܠܡܢܝܢܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܡܪܚܩܐ ܠܢ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܬܚܙܝܐ ܕܡܦܠܓܐ ܂ ܠܘܬ ܝ · ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܡܬܬܘܣܦܐ ܡ̣ܢ ܬܐܘܪܝܐ
MiaphysiteDocs ܟܝܢܐ̈ ܢܐܡܪܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܝX ܫܒ̇ܩܝܢ ܚܢܢ ܠܗܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܠܐ̈ ܡܬܚܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܂ X ܐܦ ܠܐ ܕܒܬܪܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܢܫܒܩܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܘܢܫܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܕܢܬܪܨ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܠܨܠܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܨܘܪ ܟܠܒܐ ܢܨܘܪ ܂ ܘܗܟܢܐ ܕܗ̣ܘ
MiaphysiteDocs ܫܘܚܠܦܐ ܐܘܣܝܝܐ ܐܝܟ ܕܐܬ ܐ̣ܡܪܬ̣ ܐܦ ܒܗ ܒܪܘܟܒܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܐܢܫ ܟܕ ܒ̇ܨܐ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܐ ܟ ܕܚܕ ܟܕ ܢܛܝܪ
MiaphysiteDocs ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܕܥܕܬܐ ܡܟܪܙܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܬܪܝܨܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܟܠܗܘܢ
MiaphysiteDocs ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܠܐܘܛܝܟܐ ܪܫܝܥܐ ܘܠܐ ܪܕ ܐ ܡܣܪܚܐ ܃ ܡ̇ܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܕܝܘܛܝܢ ܘܒܥ̇ܝܢ ܠܗ ܠܫܪܪܐ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܃ ܕܥܠܬܐ
MiaphysiteDocs ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܥܕܟܝܠ ܝ ܠܐ ܡܒܣܪ ܗܘ̣ܐ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܬܪܡܝܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܡܫܬܡܗ ܩܕܡ
MiaphysiteDocs ܣܓܝܕܐ ܃ ܚܕ ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝܕܐ ܃ ܡܗܝܡܢܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ·X Xܝ ܕܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܂ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܚܝܕܐ̈ ܚܕ
MiaphysiteDocs ܛܥ̇ܐ ܠܗ̇ ܫܘܚܠܦܐ ܃ ܕܚ̇ܩܐ ܕܝܢ ܠܦܘܠܓܐ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܚܕܝܘܬܐ ܓܝܪ ܫܪ ܪܬ ܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܠܐ
MiaphysiteDocs ܐܘ ܟܝܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܩܝܦܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘܬ ܫܘܕܠܐ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܐܬܟܠܝܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܃ ܟܕ ܠܟܝܢܐ̈
MiaphysiteDocs ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ̣ ܂ ܒܫܘܝܘܬ ܕܪܓܐ ܡ̇ܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܃ ܟܕ ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘ ܟܝܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܩܝܦܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
MiaphysiteDocs ܫܡܝܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܝ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܃ ܢܣ̣ܒ ܃ ܒܕܡܘܬ ܦܣXܐ 1ܡܕܡ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܓܘܫܡܐ ܂ X ܝܝ
MiaphysiteDocs ܡܛܠ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܕܢܝܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܂ ܐܠܗܐ ܬܠܬܝܗܘܢ ܟܕ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܬ ܂ ܕܥܝܢ ܂ ܗ̇ܝ