simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ⁴ܐܬܬܙܝܥܬ̣̇ ܬܘܕܝܬܐ ܡܦܠܓܬ̣̇ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܪܢ ܡܢ ܢܣܛܘܪ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ²ܘܕܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܫ̣̇ܐܡ ܕܣܘܪܝܐ . ³
JnMaron:Expos ܕܡܐܬܝܢ̈ ܕܒܐܦܣܘܣ ܕܒܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܟ̣̇ܢܫܘ ܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܪܘܚܐ X X 3ܕܩܘܕܫܐ ³ܘܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ X ܒܪܝܐ . ܘܠܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܕܚܕ ܡܢܗ̇ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܫܘܝܬ̣̇ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܦܠܝܓܝܢ ܡܢ XX 4ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܘܬܘܒ Xܡ̣̇ܘܕܝܢܢ
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐܐܠܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܪܝܫܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܡܫܟܚ̣ܘ ܕܥܠ ܫܘܝܘܬܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܀ [8]ܐܠܗܐ
JnMaron:Expos ܕܕܩܪܘ ܀ [12]ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܒܪܐ ܣܓܕܝܢܢ ¹ܟܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܗ . ܘܐܦܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܙܩܦܘܗܝ ²ܘܢܚܘܪܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ
JnMaron:Expos ܠܗ̇ܘ XX ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ²ܘܕܬܪܝܢ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܡܐ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܆ ¹ X X XX18ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܡ̇ܐ ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܚܕ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ⁴ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ X 23ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܟܝܢܐ̈ X ܕܝܢ
JnMaron:Expos ܡܬܐܡܪ̣ ܐܒܐ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ X ²ܕܡܠ̣ܬܐ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ³ܕܡܬܚ̣X . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܡܢ ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܐܦ ܠܘܩܒܠ ܐܪܝܢܘ : ¹ X 25ܐܠܗܐ
JnMaron:Expos ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐܐܒܐܐܬܝܠܕ ܒܐܠܗܘܬܐ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܫܘܪܝ ܘܕܫܘܪܝ . ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ ܘܡܣܬܝܟ ) ܢܐ . ³ ( ܕܠܐ ܫܘܪܝ
JnMaron:Expos ܫܡܝܐ ²ܡܣܬܕܩܝܢ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡܝܒܒܝܢ XX 31 ܫܘ ) ܒܚܐ . ( ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܥܡܕܗ ܕܡܪܢ ܘܕܪܗ ܕܥܡ X ܣܛܢܐ XX 29 : ¹ X 1ܡܛܠܗܕܐ
JnMaron:Expos ܥܦܝܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ ܓܝܪ X 23ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܒܗ ܡ̇ܢ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ . ܐܣܬܟܠX ܒܒܪܬ ܩܠܗ ⁰ܕܐܒܐ ܐܝܟܢܐ
JnMaron:Expos ܓܝܪ X ܕܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܠܒܝ̣ܫ ²ܗܘܐ ܘܗܘ̣ܐ XX 36 ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܡܐܡܪܐ X ܕܐܫܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܆ . 38ܝX ܐܝܟ
JnMaron:Expos ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܚ̇ܙܝܢܢ ܒܢ ܬܪܝܢ̈ Xܟܝܢܝܢ̈ XX 41 ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܠܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܕܒܗ ܐܝܬܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܪ ܟܒܝܢ
JnMaron:Expos ⁴ X 42ܡܬܪܢܐ ܡܠ̣ܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ X ܕܒܬܘܠܬܐX ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ : ܚܕܗܘ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܠܐ ܣ̣ܛܪ
JnMaron:Expos ܡܬܚ̣̇ܫܒ . ܘܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܬܚ̣̇ܫܒ ܡ̣̇ܥܒܪ . . ܡ̇ܢ XX ܘܐܝܬ ܒܗ ܟܝܢܐ̈ XX X ܡܫܚܠܦܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܘܒܐܚܪܢܐ
JnMaron:Expos ܥܕܡܐ X ܠܗܕܐ ܡܩ̣̇ܒܠ . X8ܝX ܠܗܠܝܢ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ X ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ X 56 ܟܝܢܐܝܬ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܣܒ̣ܠ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܕܩܢܘܡܐ²̈ ܐܘ̇ܟܝܬ ܦܪXܘܦܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܕܠܐ ܚܘܒܟܐ ܡ̇ܢ ܘܒܡܕܡ . [74]ܢܫܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ¹ܠܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܫܘܚܠܦܐ
JnMaron:Expos ܕܫܘܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ XX X0 ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ¹⁰ܩܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥX XX XX ܡܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܢ ܕܗܠܝܢ
JnMaron:Expos XX ܕܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ XX XXX ܕܣܘܠܩܘܣ ²ܛ̇ܒܐ . ܠܙܗܝܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܘܣܝܐ Xܐܒܐ X X XX X1ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ X ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ
JnMaron:Expos ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܝ ܕܝܢ XX 64ܒܪܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ³ܘܕܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܒܪܢܫܐ . ܠܐܒܐ