simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܇ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܒܝܕ ܐܪܙܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܘܬܗ· ܐܝܟ ܥܘܩܒܐ ܕܐܪܙܝ̈ ܟܝܢܗ . X4 17ܟܝܢܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܒܝܕ ܗܪ ܓܐ ܕܥܠ ܩܘܝܡܐ ܕܟܠ ܇ ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܒܚܘܪܐ ܐܡܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܐܪܙܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ ܨ̇ܒܐ ܕܢܬܝܕܥܘܢ . ܘܡܬܝܕܥܝܢ
IsaacNin:memColl ܕܥܢܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ]ܗܢܘܢ ¹¹[ܕܝܢ ܇ ܠܡܦܗܝܘ ܒܢܦܫܐ X5 ܡ̇ܢ ܇ Xܘܚܫܐ ܘܡܘܟܟܐ ⁸ܘܗܪ ܓܐ⁹ ܕܒܡܝܬܪܬܐ ܀ ¹̈⁰ 3ܙܢܘܗܝ̈
IsaacNin:memColl ܡܦ̇ܣ ܐܢܐ ܕܬ̇ܒܥ ܟܝܢܟܘܢ ܇ ܕܬܒܥܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܣܓܝ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܠܕܙܒܢܐ ܝܬܝܪܐ̈ ܢܬܚ̇ܘܐ ܇ ܗܟܘܬ
IsaacNin:memColl ¹⁰ܕܡܦ̇ܣ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܐܝܢܘ ܇ ܡܚ̇ܘܐ ܓܝܪ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܇ ܒܕ ܗܘ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܕܢܩ̇ܪܒ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܫܘܒܩܢܐX ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܣܬܟܠܢܐܝܬ ܡܨ̇ܠܐ ܇ ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܓܘܢܐ ܕܥܡ ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܥ̇ܬܕܐ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܘ ܓܪܝܣX . ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܟܠ
IsaacNin:memColl ܕܡܢ ܨܠܘܬܐ ܘܫܘܟܢܐ̈ ܕܒܗ̇ ܇ ܒܝܕ ܣ̇ܒܪܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܫ . ܡ ܡ̇ܢ ܬ̇ܒܥ ܠܡܫ̇Xܝܒܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ . ܣܘܟܠܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ . ܕܐܝܠܝܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܚܫܘܠܐ̈ ܪܡܬܬܥܝܪܝܢ ܡܦ̇ܪܓܠ ܕܢܣ̇ܝܒܪ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܢܬܠ ܐܝܠܝܢ ܝ17 ܕܝ̇ܕܥ ܕܐ̇ܠܨܐ ܕܢܬܠ ܇ ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܇ ܕܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܣܥܘܪ ܨܐܕܝ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܛ̇ܥܐ ܠܗܝܢ ܐܘ ܒ̇ܣܐ ܇ Xܐܡܝܢܐܝܬ X-- ³ܠܗܢܝܢ̈̈̈ X-- ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܢܬܠ ܐܝܠܝܢ ܝ17 ܕܝ̇ܕܥ ܕܐ̇ܠܨܐ ܕܢܬܠ ܇ ܐܘ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܚܠܦ ܬܠܡܝ̇ܕܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܨ ܠܘܬܐ . ²⁵ܘܒܥܘܬܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܠܫܘܒܠܢ ܕܠܘܬܗ ܀ 12ܐܝܟ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܥܕܢ ܚܫܐX . ܕܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܫܘܡܠܝܐ ܝ8 ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ³²ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ· ܡ̇ܢ 18 Xܕܒܐܝܕܝ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ³¹ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܘܕܥܢ . ܕܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܠܚܘܝܠܐ ܘܣ̇ܒܪܐ ܪܒܐ ܕܬܠܡܝ̇ܕܐ . ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܩ̇ܪܒܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ . ܘܡܢܗܝܢ
IsaacNin:memColl ܕܚܣܝܪܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܠܝܕܥܬܗ ܕܡܪܢ ܇ ܕܢܘܕܥܢ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܙܦܠܢ ܢܨ̇ܠܐ ܇ ܘܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ ܢܫܐܠ ⁴⁶ܡܢ ܐܒܐ ܇ ⁴⁷ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ⁶² ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬX . ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܠܐܢܫ ܠܐ ܬ̇ܚ̣ܒ ܘܬܣܢܐ . ܐܠܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܩܢܘXܗ ܐ̇ܚ̣ܒ ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܠܘܬܟ ܓܕܫܐ ܐܚܝܕ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܀ 26ܡܢ ܙܢܘܗܝ̈
IsaacNin:memColl ⁶⁶ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܩ̇ܘܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܠܘܬ ܒܪ ܟܝܢܟ ܡ̇ܢ ܐ̇ܚ̣ܒ ܠܥܠ ܡܢ ܒܨ̇ܬܐ ܕܙܢܝ̇ܐ ܇ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܙܢܝ̇ܐ
IsaacNin:memColl ܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܢܬܒ̇ܣܡ· ܟܕ ܡ̇ܢ ܇ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐX ܕܢܣܒ ⁷⁹ܠܐ ܡܫܟܚ . 30ܠܦܘܠܘܣ
IsaacNin:memColl ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܛXܘXܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܣܒ ܠܐ ܢܥ̇ܩܒ ܐܢܫ ܇ ܕܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܢܘܕܐ ܐ ܚܝܠܗ . ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܢܣܦܩ ܠܬܘܕܝܬܐ . ܠܐ ܡܡܫܚܘܬ ܪܒܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ ܪܙܪܩ ܇ ܡܢܘ ܢܘܕܐ . ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ