simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܦܛܥܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܠܠܝܢ ܕܠܘ ܢܒܝܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܇ ܒܙܒܢ ܡܬܢܒܐ ܘܒܙܒܢ ܡܪܬܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ܙ 20ܘܐܢܫܝܢ̈
IšoMerv:ComPs ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܗܢܘ . ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ 5ܕܩܘܕܫܐܐܬܡܠܠܘ . ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ
IšoMerv:ComPs ܐܡܝܪ ܟܕ ܡܢ ܐܒܫܠܘܡ ܡܬܪܕܦ ܗܘܐ ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܫܘܠܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܆ ܩܕܝܡ ܠܗ̇ܘ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
IšoMerv:ComPs ܪܘܫܥܐ ܘܓܘܕܦܐ ܘܟܕܒܘܬܐ ܛܥܝܢ ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡ̇ܢ ܠܬܫܥܝܬܢܝܐ . ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܒܙܥܘܕ̇ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘ
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܠܡܪܢ ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܥܣܩܐ ܠܒܨܬܗ̇ ܇ ܕܠܝܠܐ ܕܝܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܆ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ 5 ܠܬܠܬܝܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܚܫܟܐ ܗܢܐ ܕܒܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܟܝܢܝܢ ܐܬܠܝܐ ܘܣܗܪܐ ܇ ܕܩܝܡܝܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܗܓܠܦܣܝܣ ܠܫܡܫܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܡܢ 0ܒܬܘܠܬܐ ܫܩܠܝܢ ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܐܢܫܝܢ̈
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܒܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܫܪܝ ܇ ܘܒܠܥܕ ܣܟܠܘܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ³ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܐܟܡ̇ܢ ܕܣܝܒܪ ܟܕ ܐܬܬܥܘܠ . ܗ̇ܝ 5ܕܝܢ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ³ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܦܪܥܗ . ܬܘܒ ܦ̣ܪܥ Xܘܠܐ ܦ̣ܪܥX . ܠܐ ܦܪܥ
IšoMerv:ComPs ܒܡܫܟܐ ܇ ܚܘܪܐ ܕܝܢ ¹ܒܫܢܐ̈ . ² [X]ܗ̇ܝ ܕܢܕܘܫ ܚܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܡ ܐܘܟܡܐ ܘܗܢܕܘܝܐ ܚܘ̇X ܆ ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܫܪܪܢ̈ ܆ ܐܘܟܡܐ
IšoMerv:ComPs ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܥܠܘܗܝ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܕܨܝܕ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡܢ ܡ̇ܢ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ . ܘܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ X ܆ ܚܕܐ
IšoMerv:ComPs ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܗ ܡ̇ܢ . Xܗܢܘ . ܢܡܠܠ ܕܠܐ ܟܝܠܐX . ܗܕܐ X X X 374ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ X
IšoMerv:ComPs ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ ⁵ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܟܝܠܘܬܗܘܢ . XX [7]ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܘܕܥܝܢ ܕܕܠܐ ܕܚܠܐ ܟܠܡܕܡ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܫܡܗ ܠܗܘܢ ܕܚܦܪܐX ܆ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܢXܐܝܕܝ̈ ܡܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܠܕܒܝܬ ܫܐܘܠ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܝܟ XX
IšoMerv:ComPs ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ ܇ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܒܛܢܬܐ̈ ܕܒܚܒܠܝܗܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܢܟܠܐ̈ ܘܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܡܛܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܢ ܢܒܗܢ̈ ܘܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܟܕ Xܠܐ ܪܥܐ ܐܢܫ ܣ̇ܥܪ ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܛܫܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܐܢܘܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܇ 0 ܘܐܡܬܝ ܣܒܪܘ ܒܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܒܟ ܣܒܪܘ ܐܒܗܝ̈ ܆ ܘܥܠܝܟ ܐܫ̇ܬܕܝܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܆ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ
IšoMerv:ComPs ܕܟܕ ܦܢܘ ܆ ܦܩ̣ܕ ܥܠܝܗܘܢ ܟܘܪܫ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܥܒܪܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . XX [X]ܣ̣ܕܪܬ ܩܕܡܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ