simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܇ ܘܒܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܇ ܕܐܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ³ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ²ܐܘ ܕܐܣܝܪܘܬ XXܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐܘ ܚܫܢܝܐ ܗܘ . ܟܝܢܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܗܡܝܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܩܢܐ ܚܘܒܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܝܐܗܘܢ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܠܟܠܢܫ̣ ܐܚܕܐ ¹ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬXXܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ²ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܢܒܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܢ̇ܛܪܐܢܐ ܢܦܫܝ ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ̣ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܙܒܢX ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܫܡܗ ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ ܡܚܕܐ ܢܚܘܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܢܬܐܣܐ . ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܣܡܗ ܓܝܪ ܥܠ ܩܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ ܇ X ܚܘܫܒܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܚܘܝܐ ܕܝܢ ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ ܠܘ ⁷ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܝܚܐܝܬ ܘܡܫܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ ܘܩܕܝܡ ܒܐܚܘܬܐ ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܪܓܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܐܘ ܡ̇ܢ ܚܡܬܐ ܣ̣ܡ Xܢܠܥܠ ܡܢܗ ¹ܛܢܢܐ ܘܠܬܚܬ ܡܢܗ ܣܢܐܬܐ ܇ ܠܘ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ ܕܒܠܒܐ ܕܡܫܬܡܗ ܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܘܚܘܒܠܐ ܕܝܢ X ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : ܠܚܘܒܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܚܘܒܠܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ ܕܢܣܒ ܠܙܠܦܐXܝ ܐܡܬܗ̇ ܕܠܝܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܪܚܝܠ ܡܛܠ ܕܟܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܠܕܐ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܬܘܪܨܐ ܇ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܪܪܝܢܢ ܠܩܘܒܠܗ ܟܕ ܡ̇ܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ̣ ܘܠܐ ܛܥܢܝܢܢ ܠܐܚܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ ܒܓܗܢܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܐ ܕܡܦܫܩ ܗ̇ܘ ܦܬܓܡܐ |ܕܕܚܠܘ X6 ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ⁷ܫܡܗܘ ܐܒܗܬܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܢܩܝܦܝܢ ܚܕܘܬܐX ܘܢܝܚܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣ ܡܬܪܣܐ ܠܗ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܢܩܝܦܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܘܝܐܐ̣ ܚܫܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X ܥܡ ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ X ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܥܒܕܢ̈ : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈