simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܡܠܟܘܬܐ̣̈ ܂ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܬܢܝܬ ܐܝܕܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܬ̇ܦܠܓ̣ ܂ ܐܝ̇ܟܢܐ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܗ ܂ ܂ ܇ ܂ X ܡܩܝܡܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܠܝܢ ܦܩܩܘ ܥܠܘܗܝ̣ ܂ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܬ̇ܦܠܓ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܗ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܒܬܫܒܚܬܐ̣̈ ܂ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܦܐܝ̣ܬ ܠܐܠܗܐ ܡܣ̣ܪܗܒ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ̇ ܂ ܡ̇ܩܠܣ ܗܘܐ ܠܗ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܫܐܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܃ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܠܗ ܝ ܗܘܐ ܐܢܬ ܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܒܚܢܝܗ̇ ܠܨܠܘܬܟ ܂ ܐܢܗ̣ܘ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܪܓܬܐ ܡܣܓܦܢܝܬܐ ܕܒܗܕܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܬܗܘܐ̣ ܂ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܢܐܟܘܠ ܃ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܐܪܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܐܘ ܡܠܘܢ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܠܗ ܇ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܩܕܝܫܐ̣̈ ܂ ܪܚܡ̣ܬ ܝܘܠܦܢܐ̣ ܘܪܚܡ̣ܬ ܫܡܥܐ ܂ ܙܕܩ̇ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ̇ ܢܬܠ ܪܘܚܐ ܛ ܂ ܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ ܠܗ ܀ ܝ ܦܐܝܐ
Cyr:ComLuke ܠܐܠܗܐ ܫܐܠܬܐ̇̈ ܂ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ̇ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ · XX · ܢܨܠܐ̇ ܂ ܘܬܟܫܦܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܢܥܒܕ ܇ ܕܢܩ̇ܪܒ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܦ̇ܩܚ̇ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܡܘܬܪ ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ̣· ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܒܚܢܝܢ ܚܢܢ ܇ ܕܡܢܐ ܝX
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܐ ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܗ̇ܘ ܬܝܢܐ ܣ̇ܓܝ ܪܝܫܐ̣̈ ܂ ܘܒܩܘܡܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܚܕܪܝܢ̈ ܫܓܝܫܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܂ ܡܣ̣ܪܗܒ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܩܪܒܐ ܚܫܚܝܢ ܠܦܠܚ̣ܐ̇̈ ܂ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܬܡܝܘ ܡ̇ܢ ܀ ܡܬܒܥܝܐ ܗܟܝܠ ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܬܟܝܒܬܐ ܂ ܙܝܢܐ
Cyr:ComLuke ܝ ܕܒܨܠܘܬܐ̈ ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܗܝ̣ ܂ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܕܝܢ ܣ̇ܓܝ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܦ ܒܙܢܐ ܕܦܠܐܬܐ ܡܚܘܐ ܓܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܕܡܐܝܢܘܬܐ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܙ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܢܦܝܚ ܡܢ ܡ̇ܢ ܂ ܘܕܒ̇ܥܐ̣ ܡܫܟܢܢ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܫ ܡܬ̣ܦܬܚ ܠܗ ܀ ܥܡܝܩܬܐ
Cyr:ComLuke ܬܟܫܦܬܐ̈ ܐ ܟ ܛܘܦܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܗܒ̣ ܂ ܡܐܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܣܥܪܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܡܝܩܪܐ ܘܦܪܘܩܝܐ ܩܢܘ ܡܢܗ̣ ܂ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܚܬܢ̈ ܠܘܬ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܒܣXܐ̣ ܂ ܘܠܘܬ ܝ ܛܡܐܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܗܢܝܘܬܐ̈ ܫܟܝܪܬܐ̇̈ ܂ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܥܙܝܙܬܐ ܂ ܡܢܗܝܢ
Cyr:ComLuke ܕܠܒܪ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܢܪܕܐ̣ ܠܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܬܥܠܝܢ ܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܦܝX ܡܢ ܒܝ̣ܫܐ ܂ ܘܗ̇ܝ
Cyr:ComLuke ܗܟܝܠ̣ ܂ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܟܘܠ ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܂ ܕܒܚܝܪܐ ܡ̇ܢ ܕܢܛܥܐ ܥܡܠܟܘܢ ܘܚܘܒܟܘܢ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܚܘܝܬܘܢ ܒܫܡܗ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܢܣܐ ܂ ܥܣܩ ܠܡܬܛܥܝܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪ ܂ ܢܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܇ ܒܕܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܕܢܣܝܒܪ ܚܐܦܗ ܕܩܪܒܐ ܂ ܡܕܝܢ ܢ̇ܫܬ̣ܐܠ
Cyr:ComLuke ܒܫܟܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܃ ܕܝܢ̣ܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܝ ܝܗܒܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܣܟ ܃ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܢܦܩܝܢ ܒܪܘܚܐ ܃ ܘܐܢ ܡܬܩܛܪܓܝܢ
Cyr:ComLuke ܠܫܘܒܩܢܐ Xܝܝ ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩ̇ܕܡ ܐܬܚܛܝ̈ ܃ ܟܕ ܡ̇ܢ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܚܝܐ̈ ܕܥܡ ܒܣܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܝ̣ܘ̣ ܂ ܨ̣ܗܝܢ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩ̇ܕܡ 0ܝ ܐܬܚܛܝ̇ ܂ ܝܨܝܦܝܢ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܇ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܂ ܕܫܢܝܘ