simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܆ ܘܥܡ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܢܛܝܢ ܗܘܘ ܕܢܗܦܟܘܢ ܕܠܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܂ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܣXܘܐ ܥܣܩܐ ܂ ܘܐܬܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܂ ܛܝܝܐ̈
Chron1234 ܕܡܠܟܐ ܕܝܠܟܘܢ ܃ ܐܦ ܐܢܐ ܐܚܐ̈ ܠܟܘܢ ܡܟ̇ܢܐ ܐܢܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢXܘܢ̇ ܕܐܝܬܝ ܂ ܐܚܘܟܘܢ ܇ ܐ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢܗܘ
Chron1234 ܐܚܐ ܕܝܠܢ ܩܫܝܫܐ ܕܢܐܡܪܟ ܘܢܟܢܝܟ ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܐܠܝܢܢܝ ܡ̇ܢ ܠܟܘܢ ܝܝ̈ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܦܢܝܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܂ ܕܚܢܢ
Chron1234 ܝܝ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܣܡܗ̇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܂ ܡܥܠܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܢܘܝ ܐܘ ܐܡܝܪܐ̇ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܥܘܝܐ ܂ ܕܫܡܐ
Chron1234 ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܐܪܐܝܬ ܘܪܒܘX ܦܐܝܐܝܬ ܢܦ̇ܩ ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܘ̇ܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܪܐ ܘܥܒܕܐ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ
Chron1234 ܕܡܙܕܩܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܢܫܠܡ ܠܨܒܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝX ܩܝܘܡܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܘ
Chron1234 ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܣܘܪܝܐ ܐܠܦܐ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܡ̇ܢ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܢܬܐ̈ ܡܢ ܐܡܐ ܂ ܘܐܚܐ̈ ܡܢ ܚܕܪ ܂ ܐ ܂ ܝX ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ
Chron1234 ܩܕܡܝܐ ܫܩܠܬ̇ ܡܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܐܪܛܝܩܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܚܕܬ̇ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܐ̈ ܃ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܂ ܕܫܘܪܝܐ
Chron1234 ܛܝܝܐ̈ ܆ ܕܗܘ ܟܢܫ ܘܛܟܣ ܝ ܂ ܝ ܠܩܘܪܐܢ ܐܘܟܝܬ ܟܬܒܐ ܕܩ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪܒܝܐ ܘܣ̇ܦܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ
Chron1234 ܢܐܬܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܃ ܝ ܘܢܘܒܕܘܢ ܒܩܪܒܐ ܡ̇ܢ ܒܠܛܝܢܐ 1ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܂ ܘܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܕܗ̇ܘ
Chron1234 ܂ Xܝܝ X ܠܘܬ ܐܝܪܩܠܝ ܘܐܬ̣ܐ ܠܡܫܪܝܬܐ ܘܦܠܚ ܚܘܫܒܐ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܟX ܩܪܐ ܠܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܝܠܦ ܡܢ ܡܫܕܪܐ ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܢ̇ܦ̣ܩ
Chron1234 ܠܐܢܬܬܐ ܝ ܂ ܐܪܡܝ ܝܝ ܒܝܬ ܢܛܘܪܬܐ ܂ ܘܦܩܕ ܕܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܣܐܪܓܝ ܗ̇ܘ ܕܠܚ̣ܘܕܘܗܝ ܐܫܬܒܩ ܝ̇ܪܬܐ ܠܪܨܦܝܐ ܂ ܘܠܗ̇
Chron1234 ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܚܬܢܐ ܠܐ ܢ̇ܛܪ ܐܦܠܐ ܐܘܝܘܬܐ ܠܪܚܡܐ ܢ̇ܛܪ ܂ ܡ̇ܢ ܝX ܛܒܐ ܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܇ ܪܚܡܐ ܕܠܐ ܢܟܠܐ ܠܢ ܬܗܘܐ ܂ ܫ̇ܢX ܠܗܠ ܂
Chron1234 ܢܙܟܐ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܢܣܥܘܪ ܛܒܬܐ̈ ܀ ܥܒ ܀ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗ ܓܘܐ ܕܦܘܠܛܝܐ ܕܝܠܢ ܂ ܢܬܠ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈
Chron1234 ܕܡܫܟܚ ܠܝ ܕܡܐܬ ܐܢܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܢܘܕܥ ܠܒܝܬܝ ܇ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܦܠܢ ܒܪܐ ܕܦܠܢ ܡܢ ܫܒܒܘܬܐ ܦܠܢܝܬ ܘܕܪܬܐ ܦܠܢܝܬ ܂
Chron1234 ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܃ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܡܓܢܝܢ ܗܘܘ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ·ܝ ܗXܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܫܒܩ ܒܠܚܘܕ ܠܪܟܫܐ̈ ܀ ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ̇ ܕܥܒ̣ܕ ܆ ܙܥܘܪܐ
Chron1234 ܠܐܦܣܘܣ ܐܙ̣ܠ ܃ ܠܐܝܟܐ ܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܪܝ̣ܚ ܪܘܓܙܗ ܕܡܠܟܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܆ ܓܐܠܝܢܘܣ
Chron1234 ܓܝܪ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܡ̇ܠܝܬ ܩܝܢܕܘܝܘܣ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܪܒܘܬ ܝ ܡ̇ܢ ܨܥܪ̣ܬ ܂ ܣܪܝܩܐܝܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܪܡܠܬܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܝ
Chron1234 ܕܕܗܒܐ ܠܐ ܐܬܗܪܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܝ ܐܦܢ ܛܒ ܣܓܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܕܐܒܟܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܠܦܐ ܠܝܛܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܡܢܝ ܢܫܬܕܪܢ̈ ܠܟ ܂ ܘܝܘܩܪܐ
Chron1234 ܐܬܬܣܝܡܝ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܃ ܕܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܡܟܪܙ ܡ̇ܢ ܕܥܡܗ ܐܝܛܠܒܘ ܂ ܐܫXܟܚ ܕܝܢ ܐܦ ܕܦܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒܬܐ̈