simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܕܡܘܕܐ ܒܐܪܒܥܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܣ̇ܓܕ ܠܗܘܢ : ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܗܘ : ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܕܢܦܫܐ ܕܟܝܢܐ . ܘܡܚܕܐ ܫܐܠ .
ChalcedWrit ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ : ܗܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܘܡܫܝܚܐ̈ X ܫܘܝܝ̈ ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܘ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܠܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܒܬܠܬܐ : ܐܘ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ]ܕ[ܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ ܠܒܪ 0 ܡ̇ܢ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܣܝܟܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܠܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܐܘ ܠܐܒܐ ܐܘ ܠܒܪܐ ܐܘ ܬܘܒ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܠܐ ܝܠܝܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܢܐܡܪ ܡܢ ܡܢܘ : ܡܢ ܐܒܐ ܐܘ ܡܢ ܡܪܝܡ . ܡ̇ܢ . ܗܕܐ ܚܕܐ 0 ܒܪܘܬܐ ܝܠܝܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܠܐ ܝܠܝܕܬܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܡܢ ܐܒܐ ܆ ܗܐ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܝܟ ܦܘܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܪܝܡ : ܡ̇ܢ ܝܠܝܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܢܐܡܪ ܡܢ ܡܢܘ : ܡܢ ܐܒܐ ܐܘ ܡܢ ܡܪܝܡ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܡܢ ܡܪܝܡ : ܗܐ ܟ̇ܦܪ ܠܗ ܒܦܘܪܩܢܢ ܆ ܐܢ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܣܝܡ ܕܚ̣ܫ ܡ̇ܢ ܡܪܝܡ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܒܐ ܆ ܗܐ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܝܟ ܦܘܠܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܕܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝ 6 ܗܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐܪܒܥܝܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢܗ ܐܘ ܢܘܟܪܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܐܠܐ X ܐܢ ܗ̣ܘ
ChalcedWrit ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ X ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܕܒܣܪܐ ܡ̇ܢ . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ
ChalcedWrit ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ : ܟܕ ܕܝܢ ܡܚܝܕ ܐܠܗܐ X XX ܡܠܬܐ ܘܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܐܒܐ : ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܡܚܝܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܐܒܐ ܒܡܕܡ
ChalcedWrit ܒܗ ܟܕ ܒܗ : ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ ܘܕܡܠܬܐ ܘܕܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܚܕ ܡܕܡ ܘܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ ¹ܚܕ ܡܕܡ . ܐܢ
ChalcedWrit ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ : ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܕܐܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܡܫܚܠܦܝ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܐܡܗ ܡܪܝܡ . ܐܢ
ChalcedWrit ܓܕܫܐ ܆ ܗܢܐ ܠܐܡܨܝܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ : ܢܫܐܠ . ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܓܕܫܐ . ܡܕܡ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܠܝܬ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܡܪܟܒܐ ܆ ܡܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܠܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ . ܘܦܓܪܐ . X . ܠܐ ܢ X ܕܐܒܘܗܝܐܘܡܪܟܒܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܐܠܗܐ : ܡܕܝܢ ܦܫܝܛܐ ܐܝܬܘܗܝ . . 6ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܪܟܒܐ ܆ ܡܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܠܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܚܕ : ܡܕܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܡܫܝܚܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ . ܡܫܝܚܐ ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ ܚܕܟܝܢܐܐܝܬܝܗܘܢܐܘܬܪܝܢ . ܘܐܢ̈
ChalcedWrit ܬܪܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܡ̇ܢ ܚܕ : ܡܕܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܡܫܝܚܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܐܡܪܝܢ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܟܝܢܐ̈ ܚܕܝܘܬܐ : ܢ̇ܦܠ ܕܗܐ ܡܒܛܠ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܒܡܪܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ
ChalcedWrit ܢܐܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܡܢܝܢܐ ܚܕܝܘܬܐ : ܢܫܐܠ ܕܡܢܝܢܐ ܡ̇ܢ : ܢܐܡܪ ܠܢ . ܕܡܢܝܢܐ ܡܩܝܡܢܝܬܐ ܗܝ ܐܘ ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ . ܐܢ
ChalcedWrit ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܢ : ܢܦܠܝܢ ܕܡܫܘܝܢ ܠܒܣܪܐ ܒܟܝܢܐ ܥܡ ܐܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܫܘܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ