simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܠܗ̇ܝ-- ܕ ܕܠܐ ܬܒܠܘܡ ܬܘܪܐ ܕܡ̣̇ܕܪܟ ܐܣܬܟܠ̣̇ܘ . ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܕܢܓܙܘܢ ¹⁴ܘܢܟܣܘܢ ܬܡܝܗܐܝܬ ܐܬܡܗܪܘ . ܘܡܢ ܬܐܘܪܝܐܣ̈
BarEbr:CandSanc ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ⁶ܐܒܗܬܐ̈· ܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܚܝܬ ܐܕܫܝܗܝܢ̈ ܚܒܫܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܬܐܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܢܫ̣ܡܥ ܪܝܡ̈ ⁷ܪܘܥܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܕܒܒܐ ܒ̇ܥܐ ܫܘܚܢܐ̈ ܛܟ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܕܡܫ ܬܐܘܪܝܐ ܕܕܝܢܐ ܘܕܒܛ̣ܝܠܘܬܗ ܕܐܠܘܐ . ܠܝXܢ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܝܠܗ̇ ܡܥܬܕܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܐ ⁷ܡܒ̣̇ܛܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܘܐܬܪܡܪܡܬ̇ ܘܟܕ ܬܪܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܡܠܬܐ . ܕܗܕܐ
BarEbr:CandSanc ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ ¹²ܩܘܝ̇ܬ ܕܡܗ̣̇ܒܒܝܢ XX X X ܡ̇ܢ ¹ܐܚܘܗܝ . ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܡܝܬ̇ ܟܕ ¹¹ܡܢ ܐܣܬܕܩܢܢ ܟܕ ܐܢ̇ܐ
BarEbr:CandSanc ܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ³ܕܟ̇ܐܒ ܐܣܛܘܡܟܗܘ ܐܪܢܐẌ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܩܪܝܒܐ̈ ܕܐܬܬ̣ܚܕ ܒܫܘܓܢܝܐ ܕܗܘܢܐ . ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕ ܡܬ̣ܝܕܥ . ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬ . ܠܡܬܩ̣̇ܛܪܓܘ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ . ܘܫܡܫܐ
BarEbr:CandSanc ܠܗܕܐ ܡܪܐܢܝܬܐ ܟܡܐ ܕܡ̣̇ܨܝܐ ܒܝܕ ܘܫܒܐ ܘܟܬܒܐ ܥܬܝܕܝܢܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܐܫ̣ܝܠܬܐ ⁸ܗ̣ܝX . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܕܚܢܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕ ܪܝܫܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܢܐ ܣܡ ⁵ܠܡܝܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܕܬܐܠܝܣ X ܐX . ܡ̇ܢ ܗܘܝ̈ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܐܝܬ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ̈ ܕܡܝܝ̈ ܡܢܘܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ¹ܐܟܙܢܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪܗ . ܘܡܢXܘܘܢ ܬܘܒ ܪܝܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܐ ܣ̣ܡ ܒܗ̇ܝ ܕܝܘܒܠ ܐܕܫܐ ܥ̣ܠܬܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘ̇ܝ ܐܕܫܐ ܡ̇ܢ ܣ̇ܐ ܪܝܫܐ̈ . ܗܘܠܐ ܘܐܕܫܐ ܘܓܠܝܙܘܬܐ . ܘܠܓܠܝܙܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܐܝܟ ܥ̇ܒܘܕܐ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ⁴ܚ̇ܫܘܫܬܐ ܘܡܩ̣̇ܒܠܢܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܣܛܘܐܝܩܘ̈ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܘܗܘܠܐ ܐ̣Xܪ ܪܝܫܐ̈ . ³ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ܕܛܝܡܐܘܣ ܘ̣ܘ ܦܠܐܛܘܢ ¹⁵ܐܡ̇ܪ . ܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡ̇ܢ XXX · XX ¹⁴ ܡܛܟܣܐܝܬ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܗܘܬ̇ . ܘܒܟܬܒܐ
BarEbr:CandSanc ܩ̇ܪܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܐܕܫܐ ²ܘܕܘܟܬܐ ܠܗܘܠܐ . ܘܗܘ̇ܝܐ ܠܙܘܥܐX ܡ̇ܢ . ܬܠܬܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܩܕܡ XX ¹ ܕܢܗܘܘܢ ܫܡܝܐ̈ . ¹ܘܐܝܬܘܗܝ
BarEbr:CandSanc ܒܪܪ̣ܝX . ܚܡܫܐ ܣ̇ܐܡ ܪܝܫܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܝܐ̈ . ܢܘܪܐ ܡ̇ܢ . ܘܕܠܐ ܬܐܪܟܝX ܡܠܬܐ ܫ̣ܒܩܢ ܐܢܝܢ̈ . ܘܡܢ ܐܚܪܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܫ̣̇ܥܒܕܗ̇ ܥܠ ܣܒܪܐ . ܕܐ ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚ̣̇ܪܪܝX ܡܢ ܡ̇ܢ ܒܪܝܬܐ ܐܫܬ̣ܥܒܕܬ̇ ܠܣܪܝ̣ܩܘܬܐ . ܠܐ ܒܨܒܝܢܗ̇ . ܐܠܐ ܡܛܠ
BarEbr:CandSanc ܕܢ̇ܚܬܐ ܡܫܬ̇̈ ܠܗܒ ܐܝܟ ܕܠܬܕܟܝܬܐ ܘܠܚܘܕܬܐ ܟܠܗ ¹ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܥ̇ܒܪܝܢ . ܒܢܘܪܐ
BarEbr:CandSanc ܕܠܒܘܫܐ ܘܦܫܪܗܘܢ ܕܛܘ̣ܪܐ̈ ⁷ܘܡܬܟܪܟܢܘܬܗܘܢ ܕܫܡܝܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܘ ܠܒܘܛܠܗ ܟܠܢܝܐX ܘܓܡܘܪܝܗ ܕܠܓ̣ܡܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܝܗ
BarEbr:CandSanc ܐܐܪ ܐܬܥ̣̇ܙܪܪ . ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܬ̇ ܐܚܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ ܗܘ̇ ܥܠܝܐ ܐܚ̣ܝܕ ܘܐܪܥܐ ܘܡܝܐ̈ ܘܢܘܗܪܐ . ܘܒܡܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܐܬܒ̣ܪܝ . ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܒܐܣܝܠܝܘܣ ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X