simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܝܬܐ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܙܕܩܐܝܬ . ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܡ̇ܢ : ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ . ܘܕܡܬܩܪܐ ܒܐܢܫܘܬܗ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܡܫܪܐ ܘܡܬܪܒܐ ܘܡܬܕܪܓ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܆ ܘܠܗܝܟܠܗ ܡܩܝܡ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : ܕܗ̇ܘ
SynOr ܬܪܝܢ̈ . ܐܠܗܐ ܘܒܢܫܐ . ܒܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܬܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܒܩܠܝܠ ܡܬܐܡܪ ܗܟܢܐ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : ܕܟܝܢܐ̈
SynOr ܐܠܗܝܐ . ܐܒܝܕܝܢ ܡܢ ܦܘܪܩܢܐ . ܐܘ ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܠܐܝܢܐ ܟܝ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܒܕܝܢ . ܠܗ̇ܘ
SynOr ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܡܢ ܡܡܠܠܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ
SynOr ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܡ̇ܢ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܪܪܐ ܡܬܥܨܐ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ . ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܐܢܘܢ