simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin 3ܐܢܘܪܝܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܙ ܂ ܃ ܥܡ ܝ ܒܪ ܥܡܬܗ [ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܂ ܚ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܥܡ ܕܕܗ
ChronMin ܠܐ ܢܙܘܥ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܡ̇ܢ ܘܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ 3ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ̈ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܒ̣̇ܪܝܐ ܀ ܐܚܝ̈
ChronMin ܠܐ ܢܕܚܠ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܡ̇ܢ 3ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ̈ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܒ̣̇ܪܝܐ ܀ ܐܚܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ
ChronMin ܕܩ̇ܒܪ ܀ ܘܐܙ̣ܕܒܢ ܚܡܪܐ ܒܙܘܙܐ ܂ ܡܢ ܥܠ̣ܬ ܕܠܐ ܦܫ ܠܐ ܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩ̣̇ܡܨܐ̈ ܂ ܘܦܫ̣ܘ ܟܕ ܪܡ̤̇ܝܢ ܒܫܘܩܐ̈ ܂ ܘܠܝܬ
ActsMiaphysites ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܟ̣ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘ ܂ 3ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܂ 2ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܂
ActsMiaphysites 13ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
ActsMiaphysites ܕܒܛܠ̣ 15ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܂ X X · ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܬܚ̇ܝܕܘX 1ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂ ܟܠ
ActsMiaphysites ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܒܣܩܪܝܛܪܝܢ 1ܣܬܘܝܐ ܕܥܕܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ · ܕܢܫ̣ܕܐ ܐܢܫ ܦܣܥܬܐ ܕܪܓܠܗ ܘܢܗ̇ܠܟ ܇
ActsMiaphysites ܪ ܂ ܠܚ ܥܕܬܗ X ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢܐ̣ ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܕܒܝܪܝܢ ܂ · · · ܡ̇ܢ X · ܝ ܩ̇ܪܢ ܠܗ 2ܡܛܥܝܢܐ̣ ܘܕܠܘܚܐ ܕܥܕܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ · ܠܗܘ ܢ ܂
ActsMiaphysites ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈ 10 ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܆ 11ܐܡ̇ܪ 12ܠܗ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܡܣܢܘܢ ܒܫܪܪܗܘܢ ܘܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܃ ܟܠܢܫ ܒܛܟܣܗ X ܂
ActsMiaphysites ܬܓܡܐ̈ 10 ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܆ 11ܐܡ̇ܪ 12ܠܗ ܚܕ ܡܢܗܘܢ̇ ܗܢܘ ܡ̇ܢ ܒܫܪܪܗܘܢ ܘܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܃ ܟܠܢܫ ܒܛܟܣܗ X ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
ActsMiaphysites ܕܝܢ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܆ ܘܐ̇ܢܬܘܢ ܢܦܩܝܢ 11ܗܘܝܬܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܒܐܝܩܪܐ̣ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܟܘܪܣܝܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂
ActsMiaphysites ܐ ܟ X ܟܢܘܬܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܚܢܢ̣ ܡܫܥܒܕܗ ܐܝ̇ܬܝ ܡ̇ܢ ܝ ܙܟܝܐ ܘܡܫܝܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܠܐ ܡܪܝܕ ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ
ActsMiaphysites ܕܢܘܕܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܠܒ̣ܟܘ ܡ̇ܢ ܠܗܘ̇ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܬܘܬܗ̈ ܘܚܙܬܗ ܦܐܝܬܐ ܆ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ ܕܢܚܫܐ ܐܘ ܝ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܕܗܒܐ ܇ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܒܕܫ̇ܠܡ 3ܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܟܠ
ActsMiaphysites ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܡܚܕܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܃ ܘܣܒܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܩܫܝܐ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠ X ܐܝܠܝܢ ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ
ActsMiaphysites ܕܓܒܝܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܨ̣ܬX 1ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܆ · ܂ ܂ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܦ̇ܠܚ ܘܡܬ̇ܦܟܪ ܒܨܒܘܬ̈ ܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܕܢܫ̣ܦܪ ܠܗܘ̇
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܩܠ ܢܝܪܟ ܒܛܠܝܘܬܗ ܂ ܘܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܗܢܐ ܚܘܫܒܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ 7ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܂ ܘܛܘܒܐ ܝܗ̣ܒܬ ܒܝܕ ܢܒܝܟ ܩܕ ܫ ܂ ܇ ܠܟܠ̇
ActsMiaphysites ܕܒܨܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܒܡܠܝܠܘܬܐ̣ ܘܒܣܕܝܪܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥܝܢ ܠܗܠܝܢ ܂ X ܙ X X ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ