simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܆ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܛܘ[ܠ]ܐܡܐܘܣ ܝ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܝ̣ܐ ܥܡ ܒܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ
ChronMin ܚܕܐ [ܫܢܬܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܡܩܕܘ]ܢܝܐ̈ ܐܬܒܨܪܬ ܃ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܬܐ ܕܗܠܝܢ [ܢܬܬܘ]ܣܦܢ̈ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܗ̇ܝ
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܟܬܝܒܢ̈ ܠܐ ܘ̇ܠܝܐܝܬ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܝܢ̣ ܂ ܟܘ ܂ ܂ ܥܡ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܇ ܐܠܐ [ܐ ]ܢ ܂ [ܟ]ܗ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܩܢܘܢܐ ܕܝܢ̣ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ
ChronMin 1ܫܢܝܐ̈ ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ ܝܘܠܝܘܣ] ܡ̇[ܠܟܐ ܩ]ܕܡܝܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܦܒ ܂ [ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐ ܂ ܕܓ ܂ ܕܗ̇ܝ ܂ ]ܕܩܦܙ ܂ ܆ ܂ ܕ ܂
ChronMin ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܗܘܦܐܛܘ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܩܡ̣ܘ ܫܢܬܐ ܫܢܬܐ ܃ ܒܙܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܝ ܝ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܣܝ̇ܡܐ
ChronMin ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘ ܇ ܠܝܘܣ ܩܐܣܐܪ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂ ܕܟ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܐ̇ܘܚܕܢܗܘܢ ܪ̈ ܠܗܘܢ ܕܡܠܟܐ̣̈ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ
ChronMin ܃ ܗܢܘܕܝܢ ܡܢ ܫܢܬܐ ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܪܒܥ̈ ܕܩܠܐܘܦ ܇ ܐܛܪܐ ܃ ܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܦܣ̇ܩܐ ܕܝܢ ܘܚܘܫܒܢܐ ܕܐܠܟ ܂ ܣܢܕܪܝܐ̣̈ ܂ ܡܢ ܘܠܝܘ ܇ ܣ
ChronMin ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܡܘܬ ܐ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܪܨܕ ܂ ܃ Xܡܢ XX ܡ̇ܢ ܃ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܕܓܠܘܬ ܐ ܃ ܡܢ ܡܘܬܐ
ChronMin ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂ ܕܟ ܂ ܕܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ ܂ ܫܥܗ ܂ 5ܫܢܝܢ̈ ܇ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܕܓܠܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ̇ ܂ ܡܢ ܝܘܠܝܘܣ
ChronMin ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ X ܂ ܕܟ ܂ X7 ܝ ܂ ܕܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܙ ܂ ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܢX ܝܘܠܝܘܣ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ [ܕܩ[ܪܝܒܐ ܝܝ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܘܒܓܢܣܐ 3ܘܒܐܬܪܐ ܡ̇ܢ ܃ ܘܩܠܝܠ ܗܘܘ [ܠܘ]ܬ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܬܚ̇ܫܒܘ ܃ ܕܡܠܟܘܬܐ
ChronMin ]ܒܡܩܕܘܢܝܐ ܡܡܠܟܝܢ ܗܘܘ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ [ܒܐܝܦܝܪܘܣ ܃ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ̇ [ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܃ ܕܗ̇ܢܘܢ
ChronMin ܗܫܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܒܬܪ ܩܠ[ܝ[ܠ [ܙܒܢܐ ܡܪ]ܕܘ ܥܠ ܝܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘܬܢXܠܐ ܬ ܇ ܠܒܝܒܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘ[ܕܠܐ ܩܢ]ܛܐ ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ
ChronMin X ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܦܪܬܝܐ ܐܬܪܐ ܗܘ̇ ܕܫܒ̇ܒܝ ܠܡܕܝܐ̈ ܇ ܠܓܪܒܝܐ ܡ̇ܢ ܐܬܠܒ̇ܒܘ [ܘܐܩ]ܝܡܘ ܠܗܘܢ ܝܝ̣ ܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܩܕܡܐܝܬ
ChronMin ܗܟܝܠ ܘܠܩܪܒܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܦܝܠܐܕܠܦܘܣ ܇ ܥܠ ܕܝܢ ܡܩܕܘܢܝܐ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܂ 2 ܠܫܒܝܐ̈
ChronMin ܕܐܪܡܢܝܐ ܗܟܢܐ ܫܪܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܗܟܢܐ ܒ̣ܛܠܬ ܀ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܃ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܐ̈ ܝ ܠܒܝܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܐܬܪܐ
ChronMin ܕܚ̣ܩܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܡ̣ܪܕ ܥܠܝܗܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܝ· ܡܠܟܘܬܐ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܒܓܪ ܗ̇ܘ ܣܘܪܘܣ ܃ ܟܕ ܠܗܢܐ
ChronMin [ܒܝܘܡ ܓ ܂ ܂ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܃ ܗܘܐ ]ܕ ܢ ܩܐܣܪ ܫܢܝܐẌ ܂ ܕ ܂ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܂ X X· ܀ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ [ܝܘܠܝܐܢܘܣ ]ܕ []ܢ 5ܟܕ ܐܡܠܟ
ChronMin · ܐܙ̇ܠ ܠܪܘܡܝ ܂ ܠܘܐܠܝܣ ܕܝܢ ܫ̇ܒܩ ܟܕ Xܡ̇Xܡܠ[ܟX ܡ̇ܢ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܘܐܠܝܣ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܗܘ̣
ChronMin ܕܐ[ܪܩܐܕܝܘܣ ]ܘܕܐܢܘܪܝܘܣ ܒܪܬܐ ܕ ܢ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܝ ܪܒܐ ܡ̇ܢ ܣܪ ]ܠܘܐܠܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܛܠܝܐ ܇ ܒܪܐ ܕܦܠܐܩܝܠܐ ܪܒܬ ܐ ܇ ܚܬܐ