simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܫܡ̇ܥ ܩܠܐ ܘܡXܡܐ ܘܠܐ ܝX ܝ· X0ܢܦ̇X ܂ ܗܐ ܡܝܐ̈ ܬܒܥܝܢ ܡ̇ܢ ܩܠܐ ܕܡܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܫܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܝ ܘܟܠ
ChronEdes ܕܠܐ ܂ XXX ܡܩܒܠ ܠܐܪܒܥܬܝܗܝܢ̈ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܡ̇ܢ ܛܪܕ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܠܣܐܘܪܐ ܘܠܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܡܒܘܓ ܘܠܟܠ
ChronEdes ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܃ ܐܝܟ ܕܠܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܡ̇ܢ ܕܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܪܚܝܩܬܐ̈ ܘܪܘܝܚܬܐ̈ ܕܡܕܒܪܐ ܢܥܡܪ ܂ ܘܐܝܟ
ChronMin ܛܪܛܘܠܝܢܘܣ ܡܫ̇ܬܥܐ ܀ ܡܢ ܓ̇ܠܛܝܐ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܙܘܥܐ ܡ̇ܢ ܟܬ̇ܒ ܛ ܂ ܪܝܢܘܣ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܐ ܬܬܒ̣ܥܐ ܂ ܘܗܠܝܢ
ChronMin ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܝ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕ·ܢ ܙܒܢܐ ܐܬܟ̣ܠܝܘ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ
ChronMin ܝܠܕܗ ܕ ܢ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܠ ܂ ܀ ܒܗܕܐ ܗܘܬ ܝ ܩܬܪܣܝܣ ܡ̇ܢ ܒܫܢܬ ܂ ܬܫܡ ܂ ܂ ܪܚܝܩܐ ܕ ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܢܢ ܂
ChronMin ܘܕܐܘ̇ܣܒܝܣ̣ ܥܒ̇ܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܀ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܬܒ̣ܥܗ ܠܐܘܛܝܟܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟ ܢܐ̈ ܢܘܕܐ ܂ ܘܕܦܠ ܂ ܘܝܢܐ
ChronMin ܐܘܣܒܝܣ ܂ [ܕ̇ ܘܩ[ܣܛ ܂ ܂ ܝ̤ ܐܝܟ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܕܝܢ ܂ ܕ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܃ ܐܝܟ
ChronMin ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗ ܃ ܕܗ̣ܘ ܐܪܝܕܝܘܣ 1ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܦ ܐܡܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐ ܝ-· ܕܕܢܝܐܝܠ ܀ ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܐܢܫܝܢ̈
ChronMin ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܢܐܬܐ ܒ[ܬ ]ܪܝ ܂ ܘܥܪܩ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܩ̣ܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ ܂ ܟܠ
ChronMin ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̇ ܂ ܕܠܗ ܢܣ̇ܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܀ ܟܕ ܐܬ ܐ̣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܘܫܐ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܠܐ ܢܥܢܕ ܪܝܫܐ [ܡ]ܢ ܝ · ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬ ܐ
ChronMin ܕܗ[ܘ]ܐ ܡܥܕܪܢܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܐܓܪܘܦܘܣ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܠܟ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܕ ܂ ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ̣ ܝ Xܠܘܕܝܘܣ ܩܣܪ ܀ ܗܢܐ ܐܝܟ
ChronMin ܝ ܢܣܒ̣ ܂ ܡܕܥܐ ܕܝܢ̣ ܠܝܬ ܗܘܐ ܀ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܟܕ ܐܬܕܚܩ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ 7ܢܣ̣ܒ ܦܪܘܩܢ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܢܦܫܐ ܝ
ChronMin ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨ̇ܠܝ ܡܛܠ ܪܘܫܥܗ ܡ̇ܢ ܕܠܦܪܣ ܢܟܒܘܫ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܂ ܘܬܡܢ ܡܝ̣ܬ ܀ ܐܡܪܐ ܝ
ChronMin ܕܣ̇ܓܝ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܐܬܚܫܚ ܂ 3ܘܠܐ ܨ̣ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬ ܐ ܡ̇ܢ ܘܚ̣ܙܐ ܫܓܘܫܝܐ ܕܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܐܬܬܥܝܩ ܠܘܬ ܩܘܪܝܠܣ ܆ ܐܝܟ
ChronMin ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܐܬܥܩ̣ܪܬ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ̇ ܂ ܝ ܘܒܬܪܟܢ ܐܝܟ
ChronMin ܕܢܚ̇ܝܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝ ܣܐܘܪܐ ܡ̇ܢ ܕܪܕܝܦܝܢ ܗܘܘ [ܘܛ]ܪܝܕܝܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐ̣ ̤ ܐܝܟ
ChronMin ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ2 ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܡ̇ܢ ܀ 0ܘܒܫܢܬ ܂ ܦ̇ܠܕ ܂ ܛܪܕ ܠܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̣̈ ܘܠܟܠ
ChronMin ܠܐ ܗܘ̤ܬ ܡܛܠ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡ̇ܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܒ ܂ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܗܕܐ
ChronMin ܒܣ ܇ ܛܪܦܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܝܙ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܡܠܟ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܣ ܇ ܐܛܪ̣ܐܦܝ̣ܣ [ܠܐ]ܓ[ܘܦXܛ[ ܘ]ܣ ܝ ܂ 2 ܡܫܬܕܪ ܂ ܘܥ̇ܒܕ