simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
ChronMin ܢܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܚܕܐ [ܫܢܬܐ ܕܡܢ
ChronMin ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
ChronMin ܂ ܕ ܂ ܡ̇ܢ 1ܫܢܝܐ̈ ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ
ChronMin ܂ ܐܝܟ ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܗܘܦܐܛܘ̈
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘ
ChronMin ܘܠܝܘ ܇ ܣ ܡ̇ܢ ܃ ܗܢܘܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܃ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܡܘܬ ܐ
ChronMin ܂ ܡܢ ܝܘܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂
ChronMin ܆ ܡܢX ܝܘܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ X
ChronMin ܘܐܬܚ̇ܫܒܘ ܃ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ [ܕܩ[ܪܝܒܐ
ChronMin ܗܘܘ ܃ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ]ܒܡܩܕܘܢܝܐ ܡܡܠܟܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܫܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ
ChronMin ܐ̣ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ X ܆ ܗ̇ܢܘܢ
ChronMin ܂ 2 ܠܫܒܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܘܠܩܪܒܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈
ChronMin ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܐܬܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܡܢܝܐ ܗܟܢܐ ܫܪܝܬ
ChronMin ܃ ܟܕ ܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܩܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ
ChronMin []ܢ 5ܟܕ ܐܡܠܟ ܡ̇ܢ [ܒܝܘܡ ܓ ܂
ChronMin ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܗܘ̣ ܡ̇ܢ · ܐܙ̇ܠ ܠܪܘܡܝ
ChronMin ܐ ܇ ܚܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐ[ܪܩܐܕܝܘܣ ]ܘܕܐܢܘܪܝܘܣ ܒܪܬܐ