simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܘ̇ ܠܐ ܕܐܟܬܘܒ ܠܢܟܦܘܬ ܟ ܨ ܒ̇ܐ 40ܐ ܢܐ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܕ ܠܐ ܡ̇ܢ ܣܛܝܢܘܬܐ ܒܙ ܢܐ ܕܫܘܐ ܠܐ ܘܕܦܘ ܢܝ 39ܦܬ ܓܡܐ . 1 , 1ܐ ܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܠܗܢܐ · 13ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ . ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܛܒ ܥܝܕܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܠܡܙܕܥܙܥܘ . 12ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܣ̇ܩ ܐܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܕܣܓܝ ܡܫܪܪܐ . ܗ̇ܝ 20ܕܒܩܛܝܪܐ ܡ̇ܢ ܡܬܦܬܠܐ ܡ̇ܢ 18ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܝܠܬܢܘܬܐ . 1 , 7ܘܒܕܡܘܬ 19ܣܘܟܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܬܦܬܠܐ : ܡ̣ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ̇ 21ܕܝܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܒܝܬܝܬܐ ܪܗܛܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܕܣܓܝ ܡܫܪܪܐ . ܗ̇ܝ 20ܕܒܩܛܝܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܟ̇ܠܝܢ ܚܢܢ 29ܠܡܠܐ̈ ܕܨܐܕܝܟ̈ . ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ . ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ 1 , 10ܗܟܢܐ ܘܠܝ ܓܕܫܐ ܒܗܠܝܢ 28ܕܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ . ܕܥܣܩܐܝܬ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܟܝܠ ܟܕ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ X ܠܫܘܥܐ̈ ܗܢ̇ܘܢ ܕܠܬܚܬ ܡܚܦܝܢ̈ : ܡ̇ܢ ܘܠܓܘܐ ܟܠܗ ܕܥܕܬܐ ܕܬܪܝܨܝ̈ 39ܫܘܒܚܐ . 1 , 12ܠܟܠܗܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܦܐܝܐ . ܬܒ̇ܥ ܕܝܢ 2ܘܬܚܘܡܐ ܕܝܠܢ ܘܩܢܘܢܐ ܕܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ ܀ 2 ܡ̇ܢ : X ܩ Xܗܛܐ XX Xܝ . ܒXܝܢ ܚܢܢ : XX 1ܐܬܝܢܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܟܝܐ ܫ̇ܐܠ ܆ ܘܠܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ 21ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܡ̇ܢ 19ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܀ 2 , 4 20ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܒܪܐ 23ܕܐܠܗܐ Xܝܝܝܐ ܐܘ ܡܠܦܐ ܆ ܘܡܘܕܐ ܐܢܐ XX |X 9ܐܟܚܕ X ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚܢܢ 22ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܀ ܕܐܝXܘܗܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܘܝܠܕܐ ܗܘ̣ ܐܘ ܡܠܟܢ ܆ ܘܝܠܦܝܢ 34ܚܢܢ ܐܟܚܕܐ ܡ̇ܢ ܫܐܠ ܕܐܝܟܢܐ : ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ . . 33ܕܒܪܐ ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̣ܪ ܠܝ . 2ܘܠܘ ܠܡ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܡ̇ܢ : XXXX ܩܝܢXܝܢ ܚܝܢ 1ܘܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܀ 2 , 7ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi 10ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܡܐ ܡܬܘܡܐܝܬ . ܡ̣ܢ ܐܡܐ ܕܝܢ ܕܠܐ 11ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ 9ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܐܬܝܠܕ . ܡ̣ܢ ܐܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ 13ܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܝ ܀ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܐܟܚܕ ܘܕܠܐ 12ܫܪܝܐ ܕܒܬܘܠܝܗ̇̈ ܕܐܡܗ ܀ 2 , 8ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝܠܕ 14ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܆ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܗ ܀ 2 , 8ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ 13ܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܝ ܀ ܗ̇ܝ
Tim1:DisputCalMahdi 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ ܐܢܫ ܐܘ ܡܠܟܐ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚܐ 16ܕܬܗܘܐ ܀ 2 , 9ܚܢܢ ܕܝܢ ܦ̇ܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܕܐܢ ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi : ܠܘܬ ܐܠܗܐ |311|ܕܝܢ ܡܪܗ ܕܟܝܢܐ ܚܝܪܝܢܢ ܆ XX X ܡ̇ܢ 20ܟܠ ܟܠܗ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܕܓܒܪܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܨܝܕ 21ܟܝܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܡܬܝܠܕܐ ܡ̣ܢ ܥܝܢܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܨܛܪܝܐ 1ܥܝܢܐ ܘܡܬܚܒܠܐ . ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܡܨܛܪܝܢ ܘܡܣܬܕܩܝܢ . 41ܘܠܚܙܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢܐ ܗܘ̇ 11ܡܬܘܡܝܐ ܐܬܝܠܕ ܙܒܢܢܐܝܬ ܀ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܆ ܗܟܢܐ ܬܡܝܗ̇ ܝܠܕܗ ܙܒܢܢܝܐ ܕܡ̣ܢ 10ܡܪܝܡ ܀ 3 , 1ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̣ܪ | 312|ܠܝ . ܬܪܝܢ ܡܕܝܢ 15ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܐܢܗܘ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܒܢܢܝܐ 14ܘܒܪܢܫܐ ܀ 3 , 2ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܙܒܢܢܝܐ ܗܘ̣ : ܗܘ̇ ܕܝܢ 16ܡܬܘܡܝܐ : ܘܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ | 312|ܠܝ . ܬܪܝܢ ܡܕܝܢ 15ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܐܢܗܘ ܕܗܘ̇