simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܥXܡܐ ܕܝܠܝ XX . ¹ ܩܕܡ ܕܐܫܬܒܚ . ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ ܐܬܘܬܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܠܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ . ܥܢ̣ܐ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܒܙܒܢܐ
SynWestSyr ܕܡܠܝ̈ ܆ ܦܥܠܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܝܠܝ ܢܕܥܘܢ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܪ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܇ ܘܦܥܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܘܕܠܝܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܣܘܓܐܐ
SynWestSyr ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ . ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܠܬܐ ܡܥܠܢܐ̈ . ܒܛܘܦܣܐ ܡ̇ܢ . ܒܬܪܟܢ ܐܫܘܕܥ ܠܩܢܘܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ . ܥܕܬܐ
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܥܠܝܢ ܘܝܬܝܪ ܡܝܩܪܝܢ ܢܗܘܘܢ ܝ̇ܬܒܝܢ . ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܣܡܠܐ . ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ
SynWestSyr ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ . ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܦ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܢܐ . ܕܒܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܡܫܡܠܝ . Xܐܝܟ
SynWestSyr ܆ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗ̣ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܕܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܫܡܠܝ . Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ . ܫܦܝܪ
SynWestSyr ܐܢܬܬܐܐܝܬ ܠܗ ܘܐܝܬ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ . ܢܬܝܠܦܘܢ 10ܒܢܘܗܝ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܘܡܢܘܬܐ . ܕܠܝܬ ܠܗ ܥܘܬܪܐ . ܠܐ ܒܢܝܐ̈ . ܐܢܕܝܢ
SynWestSyr ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܬܦܩܕܢ̈ ܐܝܟ ܕܠܣܒܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ . ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܩܕܡܝܬ
SynWestSyr ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܩܪܒܘ . ܢܬܝܠܦܘܢX ܚܦܝܛܐܝܬ . ܝXX ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܡܢܐ ܩܪܒܘ ܐܘ̇ ܒܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ . ܘܐܢ
SynWestSyr ܠܝܬ ܠܗ : ܒܨܒܝܢܐ ܢܬܬܪܬܐ ܗܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬX ܘܚܦܝܛܐܝܬ . ܡ̇ܢ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܠܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ
SynWestSyr ܥܒ̣ܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ X1ܐܦ ܡܪܗ ܡ̇ܦܣ ܠܗ ܆ ܢܫܡܥ ܡ̇ܢ ܢܫܬܐܠ ܗ̇ܘ ܕܩܪܒ . ܐܢ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ . ܘܐܢ
SynWestSyr ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܪܒܝܐ : ܘܡܪܚܩܐ ܡܢ ܡܪܗ̇ : ܐܘ̇ ܠܗ ܡ̇ܢ . ܘܨ̇ܒܝܐ ܕܕܝܡܘܣܢ : XX² ܕܡܬܝܗܒ : XXX ܕܬܗܝܡܢ . ܐܢ
SynWestSyr ܕܡܬܬܘܡܐ ܢܛܥܢ ܡܫܡܫܢܐ . ܘܢܩܘܡ ܠܘܬܗ ܩܫܝܫܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܆ ܢܘܡܐ ܒܡܘܡܝܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܡܬܬܪܬܝܢܐ . Ẍ ܘܠܗ̇ܘ
SynWestSyr ܗܟܝܠ ܕܩ̇ܐܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܫܚܐ . ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܘܡܐ ܢܛܥܢ ܡܫܡܫܢܐ . ܘܢܩܘܡ ܠܘܬܗ ܩܫܝܫܐ . ܗ̇ܘ
SynWestSyr ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܢܩܘܐ ܘܠܐ ܢܥܠܗ ܡܫܡܫܢܐ . ܛܘܦܣܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ . ܝ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܢܐܬܐ ܡܫܘܚܪܐܝܬ . ܟܕ ܩܘܪܒܢܐ ܡܬܩܪܒ :
SynWestSyr ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ : ܐܘ̇ ܒܪܕܘܦܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܗ̇ܒ ܥܪܒܐ̈ ܆ ܬܗܘܐ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ ܕܝܠܗ . XX ܟ . ܐܘܢܟܣܐ ܐܢ
SynWestSyr ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܬܩܒܠܘܢ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܩܒܠ . ܘܐܝܢ ܡ̇ܝܬܝܢ ܠܗܝܢ ܢܬܩܒܠܘܢ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ
SynWestSyr ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܩܠܝܪܘܣ̈ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܡ̇ܢ ܐܙܠ ܠܐ ܢܬܩܒܠ : ܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܐܠܐ ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܆ ܗ̣ܘ
SynWestSyr ܒܫܒܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܒܬܪܥܣܪ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܘܚܪܝܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܕܢ̇ܦܠܝܢ ܢܫܪܘܢ . ܚܕܐ ܙܒܢ
SynWestSyr ܒܪܢܫܐ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ . ܓܒ̣ܠ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܦܓܪܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ . ܐܠܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܘ̣ܐ