simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܗܘ ܒܢܦܫܗ ܢܬܥܕܠ . ܘܢܦܩܢ ܡܢ ܬܡ̇ܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܀ ܘܬܘܒ ܗܘ ܡ̇ܢ ܠܢ ܆ ܘܚܢܢ ܢܐܡܪ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ . ܘܒܝܫܬܐ ܕܣܡܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܗܘ
SynOr ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܗܘܬ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ : ܘܩܢܘܢܐ̈ ܘܛܟܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܘܐܚܘܗܝ ܡܝܩܪܐ ܡܪܝ ܡܪܘܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܪܘ ܠܢ : ܕܗ̇ܘ
SynOr ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ : ܟܠ
SynOr ܕܢܡܪܚ ܘܢܥܒܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܆ ܢܘܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܪܫܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܟܠܢ ܫܘܝܐܝܬ . ܕܟܠ
SynOr ܕܗܘ ܠܐ ܡܬܕܒܪ : ܒܚܘܒܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ ܢܬܩܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܗ ܆ ܐܘ ܕܒܘܠܝܬܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
SynOr ܕܗܘ ܆ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܒ ܡܢܗ ܀ ܩܢܘܢܐ ܕܥܣܪܝܢ . ܡ̇ܢ ܘܢܙܡܢܝܘܗܝ ܠܐܬܪܗ : ܗܕܐ ܕܝܠܗ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
SynOr ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܗܘܢ ܘܢܩܒܠ ܐܢܘܢ ܘܢܨܠܐ ܥܡܗܘܢ ܘܢܥܠ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܘܡܚܪܡܝܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ : ܘܟܠ
SynOr ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܚܙܝܐ̈ ܕܝܠܢ ܒܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܘܠܡܟܫܠܘ ܐܢܘܢ ܒܢ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܡܕܐ̈ ܫܡܥܘ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ
SynOr ܕܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܠܬܚܬ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܘܡܫܥܒܕܐ ܗܘ . ܡ̇ܢ ܕܥܕܬܗ ܬܬܗܝܡܢ ܘܬܬܝܩܪ ܡܪܘܬܗ ܫܠܝܛ ܒܟܠ . ܡܟܝܠ ܟܠ
SynOr ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܬܚܕ ܆ ܢܫܕܪ ܦܪܨܘܦܐ ܡܫܡܗܐ ܡܢ ܩܠܪܘܣ ܡ̇ܢ ܕܥܣܩܐ ܡܢ ܚܝܠܗ ܆ ܘܠܘ ܒܥܠܠܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܢܬܓܘܣ : ܗ̇ܘ
SynOr ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܫܡܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ : ܠܗܢܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̇ܢ ܕܩܠܪܘܣ ܘܕܥܡܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܗ ܓܢܒ ܘܚܛܦ
SynOr ܕܗܘ ܕܢܥܒܪ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܢ ܓܒܪܐ ܗܘ ܆ ܠܐ ܢܚܙܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܕܡܦܪܓܠ ܒܗܘܢ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܗ̇ܘ
SynOr ܕܝܢ ܕܫ̇ܡܥ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܬܢܢ ܘܢܛ̇ܪ ܠܗܝܢ̈ ܘܓ̇ܡܪ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܐܡܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ .
SynOr ܕܗܘ ܐܢ ܓܒܪܐ ܗܘ ܘܐܢ ܐܢܬܬܐ . [ܘܟܠܢܫ ܕܠܐ ܢܓܥܨ ܘܢܬܪܚܩ ܡ̇ܢ ܠܗܠܝܢ ܐܘ ܒܐܝܕܐ ܕܗܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܘܢܬܦܪܓܠ ܘܢܬܬܚܡ ܗ̇ܘ
SynOr ܕܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܟܠ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡ̇ܢ ܦܪܘܣ ܘܡܛܠ ܐܢܢܩܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܥܒܕܢ : ܕܟܠ
SynOr ܕܗܘ ܐܢ ܗܘ ܕܒܒܣܬ ܠܐ ܢܬܩܒܠ . ܘܠܐ ܒܪܫ ܥܡܐ ܘܒܥܕܬܐ ܒܛܟܣܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܠܡܣܡ ܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܥܠ
SynOr ܕܗܘ ܒܡܩܛܥܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗ : ܟܠܗܘܢ ܕܠܗܘܢ ܒܕܒܪ ܫܝܛܝܢ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܘܒܐܝܕܗ ܡܬܬܪܨܝܢ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܟܪܝܗܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
SynOr ܕܐܦܠܐ ܡܗܘܐ ܗܘܘ ܘܐܬܬܚܡܘ ܩܢܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܆ ܥܬܩܘ ܘܒܠܝܘ ܘܐܬܛܥܝܘ ܡܢ ܠܒܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܘܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܐܬܥܩܪܬ ܥܕܬܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܘܐܬܐܣܪܘ ܐܢܫܐ̈ ܬܡ̇ܢ ܐܝܟ
SynOr ܕܬܪܝܢܐ ܗܘ ܘܩܝܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܘܪܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ : ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܝܣ ܠܗ ܙܕܩܐ . ܐܝܟ