simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܐܚܪܝܬܐ . ܐܫܬܕܪܬ ܕܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡܐܡܪܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܢܬܕܡܪ XXX ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܬܐ ]ܣܝܡܐ ⁵[ܐܓܪܬܐ ܆ ܕܐܬܟܬܒܬ
SevAnt:LuqJul ܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬܐ ܘܚܬܝܬܬܐ ܕܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܐܡܪܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܐܡܪܐ ܐܬܝܗܒ . ܘܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܣܝܡܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣ ܕܐܡܪ ܒܗ̇ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܒܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܘܪܝܠܣ . ܕܡܢܗܝܢ X ܚܕܐ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ . ܘܗX ܕܝܢ ܐܣܒܪܬ ܐܢܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ¹³ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ . ܕXXܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܫܠܡܐ XXܘ ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܩܒܠܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܡ̇ܢ ¹ܕܝܘܠܝܢܐ ܀ ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܩܒܠܬ ܐܓܪܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ . ܚܕܝܬ
SevAnt:LuqJul ܡܙܕܩܐ ܒܝܕ ܬܘܕܝܬܐ . ܫܚܝܡܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܥܒܕܐ̈ . ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܗ̇ܝ ܕܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܕܗ̇ܝ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܡ ܫܠܝܚܐ ¹¹ܡܢܐ ܗܘ̇ܐ . ¹²ܐܠܐ X ܥܡܗ̇ ܡ̇ܢ . ܘܡܢܗ̇ ܡܢ ܗܕܐ ܩܪܝܐ ܫܠܝܚܐ ܡܫܡܗ ܗܘ̣ܐ ܢܦܫܗ . ¹0 ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܕܣܦ̇ܩ ܗ̣ܘܐ ܕܢܐܚܘܕ ܠܪܕܝܐ ܥܬܝܪܐ ܘܫܦܝܥܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܡ̇ܢ ¹⁴ܫܡܗܝܢ̈ . ²⁰ܘܒܕܓܘܢ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܡܬܩܪܐ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܢܘܕܐܐܢܘܢ . ܥܠ ܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܠܝXܬܐ̈ ܘܡܫܘܕܝܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܗܝܢ ܐܡ̇ܪ ܘܐܟܬܘܒ . ܐܡܬܝ ܕܕܗܕܐ ܢܒܢܐ . ܘܠܐܐܒܗܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ¹³ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܕܨܠܡܐ . ܘܗܘܘ ܡܠܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܠܬܗ . ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܡܠܝܠܬܐ . ܡܪܟܒܐ ¹²ܕܝܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܟܬ̇ܒ ܗܟܢܐ . - . ¹0ܐܝܬܘܗܝ X XXX ܗܟܝܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ¹¹ܚܝܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ¹¹ܒܪ ܐܢܫܐ ¹²ܡܝܘܬܐ X X X ܒܟܝܢܗ . ܒܗ̇ܝ ܪܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܕܓܕܫ ܘܓܕܫ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ⁹ ܐܡܪ ܗܟܢܐ . - . ¹0ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܕܡܬܐܠܗ XXXX X ܗ̣ܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܪܐܦ ܟܬܒܐܐܠܗܝܐ . ܟܕ ܠܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܚܝܐ ܗ̣ܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܪܒܐ ܕܨܘܪ X XXX ܝ ܦܠܬܢܐܝܬ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܨܝܕ ⁴ܐܟ̇ܠ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܡܥܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠ ³ܕܐܡ̇ܪ ܨܝܕ
SevAnt:LuqJul ܘܕܟܝܢܐ̈ ܡܫܬܚܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܘܝܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܢܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ . ܚܣ . ܐܠܐ ܕܕܒܪܝܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܓܘܕܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܡܬܥܛܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܪܫܢܘܬܐ̈ ܕܪܒܝ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ¹³ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܬܪܝܡ ܒܡܠܬܐ ܠܪܘܚܐ ܡܫܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqJul ܕܒܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢܗ ܡܟܬܪܢ ܒܠܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܩܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . . - . ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܒܡܚܘܬܐ ܕܡܘܬܐ X . ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܗ̣ܘܐ ܚܘܝܒܐ ܘܐܒܕܢܐ . ܡ̇ܢ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܡܪܚܬ XXX ܩ ܡܟܝܠ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܚܬܗ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܚܛܝܐ . ܕܠܐ ܚܛܝܐ ⁷ܕܝܢ ܘܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܣܡ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܚܛܝܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܕܕܡ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܚܛܝܐ . ܕܠܐ ܚܛܝܬܐ ܕܝܢ ܘܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܚܛܝܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܕܕܡ̇ܐ