simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܆ ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܦ ܐܢܐ ܆ ܕܫܘܚܠܦܐ ܣܓܝܐܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ̈ X ܕܐܢܫܘܬܐ
SevAnt:Epist ܠܫܘܚܠܩܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐ̇ܬܟܢܫܘ ܠܚܕ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܕܒܪܢܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗܝܢ : ܘܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܆
SevAnt:Epist ܡܠܪܐ ܣ̇ܥܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡ̇ܫܡܐ̣ ܡ̇ܢ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܆ ܡܕܡ ܕܐܝܪܘܗܝ ܕܝܠܗ̇ . ܟܕ ܗ̣ܘ
SevAnt:Epist ܘܠܐ ܡ̇ܦܩܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܝܣܐ : ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܚܝܕܐ ܒܩܝܣܐ . XXXXܝX X ܘܡ̇ܪܥܠܐ ܒܗ : ܡ̇ܫܬܠܛܐ ܒܗ
SevAnt:Epist ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܝܣܐ : ܡ̇ܫܚܠܦܐ ܠܗ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡ̇ܢ . XXXXܝX X ܘܡ̇ܪܥܠܐ ܒܗ : ܡ̇ܫܬܠܛܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܡ̇ܦܩܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܬ ܪ̈ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܬ̇ܚܝܕ ܠܐ ܡܬܡܝܠܢܐܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬܐ . ܢܛܪܗ̇
SevAnt:Epist ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ . ܐܥܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐ̇ ܬܚܝܕ ܆ ܐܟܚܕ ܚܫܝ̣ܒ ܥܡܗ̇ . ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܐܠ ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܟܝܢܝܐ ܆ ܩܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . ܕܝܠܝܬܐ
SevAnt:Epist ܓܝܪ . ܗ̣ܝ ܕܟܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܕܘܝܐ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܢܙܝܢܙܘ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܀ ܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܥܠ ܡܡܠܠܐ ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܬܘܒ ܣܢܝܩܢ̈ ܘܘܝ̈ ܆ ܘܠܘ ܥܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ̣ ܘܐܠܗܘܬܐ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ . ܘܗܠܝܝܢ
SevAnt:Epist ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܥ̣ܒܕܬ . ܐܠܐ ܠܢ ܡ̇ܢ ܫܩܝܦܐ̈ ܐܬ̣ܚܫܚܬ ܇ ܟܕ ܗܫܐ ܟ̇ܬܒ ܗ̣ܘܝܬ . ܟܕ ܒܡܫܦܢܘܬܐ
SevAnt:Epist ܕܐܡ̇ܪ̇ ܕܐܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ : ܘܒܬܪܟܢ ܚ̣ܠܕ ܐܠܗܐ ܇ ܡ̣ܚܝܒ ܗܘ ܡ̇ܢ ܐܦܩ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܕܘܢܝܘܣ ܀
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܢ ܡܪܝܡ . ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ . ܐܠܐ ܒܪܡ ܒܗ ܒܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܒܥ ܐܢܬ ܆ ܘܕܣܝܓ̇ܝ ܟܪܝܗܢ̈ ܒܫܟܝܪܘܬܐ . ܗܘ̣ܐ
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܫܚܝܡܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܡ̇ܢ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܥܕܢܐ̣ ܘܠܐ ܚܕ̇ ܚܙܐ ܐܢܫ ܇ ܕܒܗ
SevAnt:Epist ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆ ܠܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܕܒܐܘܣܝܐ̇ ܫܡܗ . ܡ̇ܢ ) ܐܢܫ ( ¹ܒܫܡܐ ܕܐܘܣܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ X --
SevAnt:Epist ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܝܟ Xܒܢܒܝܐ ²ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܥܒܕ ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܢ . ܝܘܣ ܇ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܥ̣ܒܕܢܢ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܗܟܢܐ ܀
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܟܕ ܐܡܪܢܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ : ܫܬ̣ܩܢܢ ܘܠܐ ܐܘܣܦܢܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܐܘܣܝܐ . ܩܪܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܀ ܐܠܘ
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܡܕܪܫܐ ܆ ܘܠܐ ³ܠܐܢܫ ܡܢ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܐܒܗܬܐẌ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ : ܐܦܢ ܐܢܫ ܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ̈ ܘܣܝܣ ܢ̇ܣܬܟܠ̇ ܥܪܩܝܢܢ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܗܟܝܠ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܡܫ̇ܡܗܝܢܢ ܠܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܓܢܣܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܢܫ . ܕܦܘܠܘܣ ܐ̇ܝܬܐ ܐܘ ܕܦܛܪܘܣ . ܐܘ ܟܝܬ ܕܝܥܩܘܒ . ܐܝܟܐ
SevAnt:Epist ܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ̣ ܠܡܠܬܐ ܕXܝXܗܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܆ ܝܝܠܦ ܫܘܘܕܥܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܐ . ܟܕ ܚܕ