simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܐܫܟ̣ܚ ܠܗ ܡܟܝܠ ܕܘܟܬܐ XX ܕܥ̇ܗܢܐ ܠܗ ܕܒܗ̇ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܠܗ ܦܘܠܚܢܗ : ܘܠܡܚܣܢ ܐܫܟܚ ܐܬܪܐ ܠܡܥܡܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ
Sahd:memSolitar ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܨ̇ܒ̣ܝܢ ܠܡܗܘܐ ܀ [X4]ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܟܒ̣ܫܘ ܇ ܘܐܦܠܐ ܡܢܐ ܗܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܇ ܡܕܒܪܢܐ̈
Sahd:memSolitar ܕܠܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܚܬܝܬܐܝܬ : ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܟܝܬ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܨ̇ܒ̣ܝܢ ܠܡܗܘܐ ܀ [X4]ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ
Sahd:memSolitar ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ ܕܠܡܣܝܒܪܘ ܙܕܩ̇ ܠܟ ܘܠܡܕܚܩ ܡܢܟ XܝX X ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܬܒܩܐ ܐܢܬ ܒܟܣܝܘܬܗܝܢ ܡܚܦܝܬܐ . ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X
Sahd:memSolitar ܕܡ̣ܠܟ ܠܢ . ܘܢܚܘܪ ܚܕ ܒܚܕ ܆ ܒܓܘܪܓܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܘܕܥ̇ܒܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܣܒܪܢ ܘܠܐ ܢܨ̇ܛܠܐ . ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܓܝܪ
Sahd:memSolitar ܩܕܡܝܬܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܚܪܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܘ ܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ : ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܛܒ ܓܠܝܐ ܠܦܪܘܫܐ̈ . ܕܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܬܘܒ ܡܚܪܪܐ X ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܘܝ̇ܗܒܐ ܫܠ̣ܝܐ X XX ܠܚܘܫܒܐ . ܡ̇ܢ ܠܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ X ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܕܘܒܪܐ̈ . X [38ܘܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܕܥܡܝܠܐܝܬ ܨ̇ܒܐܐܢܬ ܠܡܬܕܒܪܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܝܟ̈ : ܡ̇ܢ ܠܟܠܗܘܢ . [4X]ܘܐܢ ܒܚܘܫܒܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܬܬܐܣܪ : ܐܝܟ
Sahd:memSolitar ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܬܐ ܠܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܘܕܒܘܝܐܐ ܠܗܘܐ ܥܡܟ̣ ܡܝܢ . XX [1]ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܠܘܬ
Sahd:memSolitar ܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢ̈ ܠܥܠܡܐ ܘܒܓܘܗ ܫ̣ܪܝܢ̈ ܆ ܣ̇ܓܝ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܗܕܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ . [X]ܗ̇ܢܘܢ
Sahd:memSolitar ܕܬܥܒܕܝܘܗܝ ܫ̣ܝܛܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ . Xܝ ܘܬܪܝܡ ܡܢܗ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܘܠܐ̣ ܘܡܫܘܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܐܢܫܐ . [ X]ܐܟܣܢܝܘܬܐ
Sahd:memSolitar ܠܡ ܕܠܟܘܢ ܡܝܩܕ̇ ܠܝ ܗܘ ܡ̇ܝܩܪ . ܘܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܛ̇ܠܡ ܠܝ ܗܘ ܡ̇ܢ ܚܒܘܫܐܝܬ ܣܡܗ̣̇ Xܝ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ
Sahd:memSolitar ܠܫܓܘܫܝܐ ܡܥܬܕ ܠܠܒܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܫܠ̣ܝܐ ܢ̇ܓܕ ܠܗ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ [6]ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܓܝܪ ܥܢܝܢܐܐܢܫܝܐ ܠܥܢܝܢܐܐܠܗܝܐ . ܕܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܡ̇ܘܠܕ ܫܘܒܗܪܐ ܥܠܡܢܝܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܩܢܐ ²⁰ܡܘܟܟܐ ܡ̇ܢ ܠܫܓܘܫܝܐ ܡܥܬܕ ܠܠܒܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܫܠ̣ܝܐ ܢ̇ܓܕ ܠܗ . ܘܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܆ ܡܐ ܕܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬ ܐܣܟܡܐ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܗܘܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܬܪܥܝܬܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܠܝܠܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ
Sahd:memSolitar ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܆ ܕܟܠ ܥܢܝܢܐ ܠܕܝܠܗ ܬ̇ܒܥ̣ ܘܠܘܬܗ ܢ̇ܬܦ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ . ܘܒܗܐܝܟ ܬܚܦܝܬܐ ܡܕܡ ܠܐܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܠܒܐ ܪܡ̇ܐ . ܐܢܐ
Sahd:memSolitar ܠܟܠܢܫ ܡܕܡ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܗ ܒܘܠܝܬܐ ܕܠܐ ܫܘܦܪܝܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܡ̇ܢ . ²⁰ܠܦܘܪܩܢܐ̇ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܟ . ܠܡ̇ܦܪܥ
Sahd:memSolitar ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܬܐ ܣ̇ܥܪ . ܘܠܟܠܢ ܆ ܕܢ̇ܬܒ ܒܐܒܠܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̣ ܠܐ ܫܬ̣ܝܩܐ . ܐܠܐ ܩ̇ܥܝܐ ܘܡܩܛܪܓܐ ܆ ܘܕܝܢ̇ܐ ܠܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ ܆ ܗ̇ܘܐ X ܥܡܗ̣ ܚܕܐ ܪܘܚ . ܥܪܘܩ ܡܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܗܘ ܦܓܪ . ܐܡ̣ܝܪ ܓܝܪ ܕܢܗܘܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܒܣܪ .
Sahd:memSolitar ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ ܗܘ ܚ̇ܛܐ . [25]ܐܠܐ ܟܒܪܐ̇ܡܪܐܢܬ ܆ ܡ̇ܢ . ܟܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܕܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ̣ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܗ ܗܝ .