simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܐܩܠܗ ܠܢ . ܕܩܪܝܗܝ ܙܥܘܪܐ ܘܕܩܠܝܠܐܝܬ ܬܘܒ ܥ̇ܒܪ . ܡ̇ܢ . ܕܠܢ ܝܬܝܪ ܢܚܦܛ ܝXX X X ܘܢܠܒܒ ܟܕ ܢܕܥ ܐܢܝܢ̈ ܆ ܠܐܘܠܨܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܓܡ̣ܪܘ . ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܕܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܢ̇ܛܪܝܢ ܆ ܘ̇ܠܝܐܝܬ ܒܫܘܡܗܐ ܗܢܐ ܡ̇ܬܟܢܝܢ . ܠܘ ܐܝܟ̈
Sahd:BookPerf ܕܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈ ܐܨܛܠ̣ܝ ܆ ܪܚܝܩܐ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܡ̇ܢ Xܢ ܩܒ̣ܠ̣ ܐܘܒܕ . ܘܛܥ̣ܐ ܠܒܗ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܣܟܐ ܟܠ
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܐ̇ܡܪ : ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܡܠ̣ܝܬ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܕܡܚܛܐ ܆ ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܘܡ̇ܬܦܢܩܢܐ ܠܗ̇ ܢܥܘܠ . [49]ܐܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܗܕܐ ܐ̇ܡܪ : ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܡܠ̣ܝܬ ܪܘܚܐ ܘܐܬܢܦ̣ܚܬ ܡ̇ܢ ܆ ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܘܡ̇ܬܦܢܩܢܐ ܠܗ̇ ܢܥܘܠ . [49]ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ
Sahd:BookPerf ܕܡܝܝܬ X ܐܢܬ ܠܚܫܐ̈ ܘܙܟܝ̣ܬ ܠܒܝ̣ܫܐ ܇ ܡܟܝܠ ܒܢܝܚܐ ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ : ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܡܠ̣ܝܬ ܪܘܚܐ ܘܐܬܢܦ̣ܚܬ ܒܚܬܝܪܘܬܐ ܇ ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܕܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ̇ܨܦ ܆ ܪܗ̣ܝܒ ܘܫܓܝ̣ܫ . ܘܠܡ̇ܟܢܫܘ XX ܡ̇ܢ ܘܡ̇ܘܪܒ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܕܒܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܘܠܪܓܬܐ ܕܒܗܝܢ . ܗ̇ܘ
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܬܒܚܢܐ ܒܫܪܪܐ ܘܣ̣ܝܡܝܢ ܠܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܕܥܠܡܐ ܬܒ̇ܥܝܢ ܘܠܘ ܒܫܒܝܚܬܗ̣̈ ܀ [68]ܡܝܬܪܐ̈
Sahd:BookPerf ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܟܠܡܕܡ : ܘܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܡ̇ܫܠܛܝܢ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܙܕܝܩܐ̈ ܡܬܡܟܟܝܢ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܓܝ ܡܬܓܐܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܕܐ̇ܙܠ ܒܗ̇ ܒܝܕܥܬܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܥܠ ܕܡܒܣܪܢܐܝܬ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܢܘ̣ܗܪܐ ܫܒܝܚܐ ܕܒܗ̇ ܕܢܝ̇ܚ ܇ ܕܡܢܗܪ ܣ̇ܓܝ ܠܟܠ
Sahd:BookPerf ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆ ܕܒܗ ܢܚܘܕ̇ ܘܠܕܝܠܗ ܢܩܢܐ . ܕܡܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ
Sahd:BookPerf ܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܕ ܡ̇ܚܦܛܝܢ ܠܗܘܢ ܠܕܘܡܝܐ ܡ̇ܢ ܘܡ̇ܨܠܝܢ ܆ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܗ̇ ܓܡ̇ܪܝܢ̈ ܗܘܘ . [4X]ܘܡܢܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥ̣ܠܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ . ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܚܠܝܡ ܘܚܡܝܡ̣ ܥܣܩܐ ܗܝ ܠܦܫܪܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ
Sahd:BookPerf ܢ̇ܩܦܐ ܥܝܪܘܬܐ ܕܗܘܢܐ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ Xܝ XXXܝX ܡܛܥܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥ̣ܠܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ . ܘܠܗ̇ܝ
Sahd:BookPerf ܕܦܫ̣ܝܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܝܬܝܪ ܕܨܐܕܝܗ̇ ܢ̇ܩܪܒܢ̣̈ ܡܛܠ ܡ̇ܢ X ܓܝܪ ܡܬܐܡܢܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܘܬܗ̣̇ ܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܝ
Sahd:BookPerf ܒܐ ܢ̇ܨܒܐ ܘܬܥܪܝܬܢ ܢܬܩܢ ܆ ܟܠܗܝܢ ܐܝܟ XXX X ܕܠܐܘܘܢܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪ ܕܬ̇ܒܥ ܫܘܘܕܝܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܐܢ
Sahd:BookPerf ܕܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܗܠܟ ܪܥܝܢܗ ܘܒܗܝܢ ܡܬܗܦܟ ܇ ܕܢܗ̇ܠܟ ܡ̇ܢ ܪܓܠܗ ܒܪܘܡܐ ܢܗ̇ܠܟ Xܢ ܘܒܐܚܪܬܐ ܒܥܘܡܩܐ ܆ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
Sahd:BookPerf ܕܒܐܘܪܚܗ ܐܠܝܨܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ̈ ܕܒܝܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܣ̇ܚܐ ܡ̇ܢ XX ܣ̇ܚܐ : ܕܠܐ ܢܨܛ̇ܒܥ ܓܘܫܡܗ ܡܢܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܠܐ ܝX ܡ̣ܨܐ
Sahd:BookPerf ܕܡܓܕܠܐ ܫܒܝܚܐ ܘܪܘܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܣ̇ܩ ܠܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܚܦܝܛܐܝܬ ܬ̇ܕܥܘܢ . ܘܒ̣ܨܘ ܘܥܩ̣ܒܘ̣ ܚܬܝܬܐܝܬ . ܘܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܕܢ̇ܛܪ ܘܫ̇ܗܪ ܒܐܡܝܢܘ ܇ ܘܣܐ̇ܡ ܠܡܪܝܐ ܠܩܘܒܠܗ ܒܟܠܙܒܢ ܇ ܡ̇ܢ XX ܢܒܠܥܘܢܝܗܝ . ܘܡܢ̣ܘ ܡܨ̣ܐ ܕܢ̇ܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢ ܇ ܐܠܐ